top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

14-520 Pieniężno, ul. Lidzbarska 10

tel. 55 243 60 54

e-mail: pwik-pieniezno@neostrada.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pieniężnie funkcjonuje od sierpnia 1997 roku i zostało założone przez Zarząd Miasta Pieniężna, który jest posiadaczem całości udziałów.

Cel i przedmiot działalności:

  • produkcja i uzdatnianie wody pitnej

  • dostawa wody do odbiorców

  • odbiór i oczyszczanie ścieków

  • eksploatacja, budowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

  • inne świadczenia i usługi (konserwacja i naprawa sieci burzowej, melioracyjnej).

Realizacja powyższych przedsięwzięć i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Pieniężno są niezbędne zarówno ze względów społecznych, ochrony środowiska, jak i potrzeby wypełnienia wymogów prawnych w zakresie gospodarki wodami i ściekami komunalnymi. W 2010 roku powstała nowa stacja uzdatniania wody (w miejsce starej) wraz z układem pompowni sieciowej i zbiornikami wyrównawczymi wody. Obecna stacja jest w pełni zautomatyzowana i posiada własne źródła zasilania w energie. Głównym zadaniem jakie w najbliższym czasie stoi przed Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest zmodernizowanie oczyszczalni ścieków.

bottom of page