top of page

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 4

tel./fax 44 646 15 66

e-mail: sekretariat@piotrkow.pl 

www.pwik.piotrkow.pl

Kurtyna wodna na Starym Mieście.jpg

Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia, jesteś samym życiem (…) jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na ziemi.

Antoine de Saint-Exupery

Historia

Piotrków Trybunalski w okresie międzywojennym posiadał bardzo słabo rozbudowaną sieć wodociągów miejskich. Jedynie w śródmieściu i w większych domach były wodociągi lokalne. Skanalizowano tylko (i to częściowo) główne ulice. Na wybudowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w wielu miastach w Polsce, w tym także w Piotrkowie Trybunalskim, rząd Polski podpisał z amerykańską firmą Ulen&Company umowę dotyczącą udzielenia długoterminowej pożyczki. Dzięki tym działaniom, 5 października 1927 roku miasto dostało do użytku sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w jednym z najniższych wtedy punktów miasta przy ul. Bawełnianej, w pobliżu rzeki Strawy. Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w kraty ręcznie czyszczone, piaskownik, przepompownię ścieków, osadnik Imhoffa oraz poletka do suszenia osadów.

 

Pierwsze kanały stanowiły sieć ogólnospławną odprowadzającą ścieki i wody opadowe z utwardzonych terenów. Jak na ówczesne czasy, były układem bardzo nowatorskim. Na przełomie grudnia 1927 roku i stycznia 1928 roku oddano do użytku sieć wodociągową, którą wykonano z żeliwa szarego. Sieć zasilana była z jednej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej po wschodniej stronie miasta, przy ul. Żwirki. Woda magistralą była dostarczana do usytuowanej w najwyższym punkcie miasta wieży ciśnień (okolice ul. Słowackiego i ul. POW), gdzie uzyskiwano ciśnienie umożliwiające rozprowadzanie jej po całym Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wieża ciśnień unowocześniła infrastrukturę miasta oraz podniosła jego standard sanitarno-zdrowotny. Obiekt znajduje się w samym centrum miasta przy ul. Słowackiego, tuż obok dworca kolejowego. Wzniesiony został na planie koła, a swoją formą nawiązuje do renesansu. W dolnej części wyodrębniono cokół, w części środkowej znajdują się okna rozmieszczone wzdłuż spiralnie wznoszącej się linii. W części górnej umieszczono zaś kilkanaście okienek rozdzielonych pilastrami oraz herb Piotrkowa. Przy realizacji projektu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zakładano, że w 1950 roku ludność Piotrkowa Trybunalskiego liczyła będzie ok. 65 tys. mieszkańców, a źródłem wody będą studnie artezyjskie.

 

Pierwsza, próbna studnia miała głębokość 650 m, ostatecznie powstało jeszcze pięć studni płytkich o głębokości ok. 50 m. Długość sieci po zakończeniu budowy wynosiła 32 407 m, ilość zasuw ulicznych – 367, hydrantów – 194, studzienek – 11. 90 lat później Operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od 2010 roku jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, podmiot prawa handlowego, będący własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.

Spółka została powołana Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu pozyskania środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Zakres planowanej inwestycji obejmował modernizację oczyszczalni ścieków, renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych, modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”, renowację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, a także budowę sieci wodociągowej.

Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej

Zakład realizuje zadania w zakresie eksploatacji sieci oraz świadczy usługi projektowania przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Sieć wodociągowa jest podzielona na dwie strefy zasilane przez odrębne Stacje Udatniania Wody. Granicą tych stref jest linia kolejowa.

 

Zakres sieci objętej eksploatacją:

  • Sieć wodociągowa – długość sieci o średnicach nominalnych DN 50-300 mm na terenie miasta wynosi 179,78 km, natomiast sieć magistralna o średnicach nominalnych DN 300-600 mm wynosi 11,9 km. Sieć jest układem mieszanym – pierścieniowym i otwartym. W miarę możliwości i zgodnie z koncepcją rozwoju wodociągów dąży się do układu pierścieniowego. Do budowy wodociągów i magistral stosowano różnego rodzaju materiały dostępne w danym czasie, takie jak: żeliwo szare, stal, azbestocement, PCV, polietylen, żeliwo sferoidalne. Najbardziej awaryjne sieci są sukcesywnie wymieniane i modernizowane. W ramach Funduszu Spójności zostało wybudowanych i zmodernizowanych około 7041,60 m sieci wodociągowej.

  • Sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci o średnicach nominalnych DN 150-1500 mm na terenie miasta wynosi 176,33 km. W Piotrkowie Trybunalskim występuje układ sieci kanalizacyjnej grawitacyjno–tłocznej rozdzielczej (osobno kanalizacja deszczowa i sanitarna). Ścieki sanitarne kanałami rozdzielczymi spływają do pięciu kolektorów zaczynających się po północnej oraz zachodniej stronie miasta. Stamtąd ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej po wschodniej stronie, przy ul. Podole.

 

Na terenie Piotrkowa sukcesywnie przybywa sieci, co jest zasługą nie tylko Spółki, ale i władz Miasta. Powstało 14 przepompowni ścieków, co daje wymierne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, wiążące się z poprawą jakości życia mieszkańców. W celu utrzymania sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej tłocznej, lokalne przepompownie wyposażono w system monitorowania. Pozwala to na szybkie reagowanie na nieprawidłowości w działaniu układów kanalizacyjnych i zapobieganiu lokalnym podtopieniom.

 

Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci

Sekcja zapewnia utrzymywanie w sprawności eksploatacyjno-technicznej taboru samochodowego i sprzętu. Spółka w ciągu kilku lat została wyposażona w specjalistyczne samochody wykorzystywane do prac konserwacyjnych oraz do usuwania awarii. Profesjonalny tabor samochodowy zapewnia sprawną realizację powierzonych przez Miasto zadań. Obecnie Sekcja może pochwalić się szeroką gamą sprzętu i samochodów specjalistycznych, do których między innymi zalicza się samochód do ciśnieniowego ssąco-płuczącego czyszczenia kanalizacji. Pojazd wyposażony jest w tzw. komorę przesuwną, co umożliwia zmianę pojemności zbiornika na osad oraz czystą wodę. Posiada nowej generacji pompę ciśnieniową URACA o wydatku 340 l/min przy ciśnieniu roboczym 170 bar, pompę próżniową chłodzoną cieczą, przystosowaną do pracy ciągłej o wydajności 1,6 m³/h. Samochód wyposażony jest ponadto w instalację podgrzewającą wodę, co pozwala na pracę w temperaturach nawet do -15°C. Pojazd z silnikiem o mocy 410 KM spełnia normę emisji spalin Euro 6, gdyż jest wyposażony w fabryczną przystawkę mocy MNV 221, gwarantującą przeniesienie momentu min. 200 Nm. Całkowita pojemność zbiornika beczki wynosi 12 m³. Spółka na swoim wyposażeniu posiada także samochód DAF CF85 z zabudową szwajcarskiej firmy „KAISER” do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji, wyposażony w odzysk wody, co w znacznym stopniu skraca czas czyszczenia odcinków sieci kanalizacji i zmniejsza koszty eksploatacji.

Spółka dysponuje ponadto takimi urządzeniami, jak: minikoparka JCB 8018 CTS wraz z przyczepą Viola do jej transportu. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie frontu robót w miejscach trudno dostępnych, gdzie użycie większego sprzętu jest wykluczone. Quick Lock to kolejne urządzenie, które jest zautomatyzowanym systemem do miejscowych napraw wewnętrznej części rury. Urządzenie to zamontowane jest w samochodzie Renault Master wykorzystywanym do telewizyjnej inspekcji przewodów rurowych za pośrednictwem kamer firmy Rausch. Samochód posiada również system kontroli TV, studio, pulpit kontrolno-sterujący Eco Star 400 przeznaczony do monitoringu i nagrywania pracy kamer oraz urządzeń naprawczych w kanałach. Sekcja posiada również na swoim wyposażeniu inne samochody i urządzenia, przy pomocy których świadczy usługi w zakresie m.in. wywozu nieczystości ciekłych, ciśnieniowego udrażniania, czyszczenia kanalizacji, wycinania korzeni w kanalizacji, wykopów koparkami, załadunku materiałów sypkich, inspekcji TV sieci kanalizacyjnych, lokalizacji wycieków przy wykorzystaniu urządzeń do wykrywania awarii i badania sieci wodociągowej itp.

Zakład Oczyszczalni Ścieków

Zakład zapewnia eksploatację urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym. Postępowanie z osadami ściekowymi i innymi substancjami odseparowanymi w procesie oczyszczania ścieków odbywa się na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o odpadach.

 

Ścieki dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami. Do jednego z nich podłączona jest stacja zlewna ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości nieposiadających przyłączy kanalizacyjnych. Kolektory te spinają się w komorze połączeniowej i dalej ścieki płyną na urządzenia oczyszczalni już wspólnym kolektorem, gdzie w pierwszym etapie oczyszczania poddawane są procesowi cedzenia na kratach gęstych. Kraty służą do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń stałych (skratki). Skratki transportowane są przy pomocy podajnika ślimakowego do prasy, w której następuje płukanie i odwadnianie, w wyniku czego zmniejsza się ich objętość. Następnie ścieki przepływają przez piaskowniki, które usuwają z nich drobne zanieczyszczenia mineralne. Piasek wydzielany w piaskownikach poddawany jest procesom płukania w separatorze. Piasek usunięty z koryt piaskowników i skratki przekazywane są do specjalistycznych firm, w celu ich zagospodarowania metodą odzysku. Piaskowniki pełnią również funkcję separatora tłuszczów, które następnie są unieszkodliwiane w procesie fermentacji. Ścieki z piaskownika odprowadzane są grawitacyjnie do komory czerpalnej pompowni ścieków surowych, skąd są pompowane do osadnika wstępnego.

 

Osadnik służy do usuwania ze ścieków zawiesin łatwo opadających w procesie sedymentacji oraz do zatrzymywania substancji lżejszych od wody, a więc różnych części pływających i tłuszczów. Powstały osad zgarniany jest do lejów, a następnie poprzez pompownię osadu wstępnego, kierowany do zagęszczaczy grawitacyjnych. Osadnik wstępny jest ostatnim urządzeniem mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnym etapem technologicznym jest biologiczne oczyszczanie ścieków, w szczególności usunięcie związków fosforu i azotu. Ścieki do kanału dopływowego reaktorów są doprowadzane grawitacyjnie z osadników wstępnych i za pomocą przelewów równomiernie rozdzielane na dwa reaktory, w których przy udziale bakterii i drobnych organizmów zwierzęcych zachodzi proces biologicznego oczyszczania.

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego polega na ich naprzemiennemu poddawaniu warunkom tlenowym i beztlenowym z zespołem drobnoustrojów. Kłaczki osadu czynnego stanowią żelowatą masę, w której żyją głównie bakterie i pierwotniaki. Wskutek właściwości osadu czynnego związki organiczne zawarte w ściekach ulegają sorpcji na powierzchni kłaczków, a następnie zostają utleniane lub zużyte w procesach biosyntezy. Efektywność oczyszczania zależy przede wszystkim od działalności fizjologicznej bakterii i pierwotniaków, których duża ilość jest zgromadzona w małej objętości (proces samooczyszczania). W reaktorach zainstalowany jest system drobnopęcherzykowego napowietrzania wgłębnego. Powietrze doprowadzane jest do systemu napowietrzania za pomocą dmuchaw.

 

Dodatkowo istnieje możliwość chemicznego wspomagania procesu biologicznego. Ścieki podlegają wówczas obróbce oczyszczania polegającej na dodawaniu do ścieków siarczanu żelazowego. Dozowanie tego związku odbywa się w komorze za reaktorem biologicznym. Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego przepływa z komór reaktorów do osadników wtórnych, w których następuje sedymentacja osadu. Wydzielony osad zgarniany jest mechanicznie do lejów, a następnie – poprzez pompownię osadu recyrkulowanego – zawracany jest do komór napowietrzania z osadem czynnym. Osad pracujący w tych komorach przyrasta w swojej masie i aby utrzymać jego stężenie na wymaganym poziomie, jego część jest sukcesywnie odprowadzana jako osad nadmierny. Jest on następnie zagęszczany na zagęszczaczu sitowo–bębnowym z zastosowaniem flokulantu. Ścieki biologicznie oczyszczone, poprzez przelewy pilaste osadników wtórnych, odpływają do pompowni ścieków oczyszczonych.

 

Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym (12,9 km), kanałem otwartym (6,8 km) do rzeki Goleszanki, będącej dopływem rzeki Moszczanki, z uwagi na ochronę Zbiornika Sulejowskiego. Ścieki oczyszczone wykorzystywane są do zasilania instalacji wody technologicznej. Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady poddawane są fermentacji metanowej. Produktem tego procesu jest osad przefermentowany oraz biogaz – wykorzystywany jako źródło energii cieplnej oraz elektrycznej. W przypadku, gdy produkcja biogazu przekracza jego zużycie, nadmiar biogazu spalany jest w pochodni biogazu.

 

Osady wytworzone w oczyszczalni spełniają normy przewidziane dla osadów stosowanych jako nawóz dla upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub do produkcji pasz. Dzięki wyposażeniu obiektów i urządzeń w systemy automatycznej pracy oraz nowoczesną aparaturę kontrolno–pomiarową, mierzącą istotne parametry procesu oczyszczania, możliwa jest ciągła wizualizacja i sterowanie procesem, a także jego optymalizacja i kontrola. Cały proces technologiczny widoczny jest na ekranach komputerów i tablicy synoptycznej. W ramach podstawowej działalności PWiK Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych przejściowo w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szambach) – z terenu miasta i okolic.

 

Stacja zlewna nieczystości ciekłych zlokalizowana jest w północnej części oczyszczalni przy ul. Podole i jest punktem odbioru nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi przez przewoźników (przedsiębiorców

świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych). Dostawca zrzucający ścieki jest identyfikowany za pomocą breloka-identyfikatora. Stacja na bieżąco kontroluje ilość oraz jakość pobieranych ścieków, mierząc pH, konduktancję, temperaturę. Po przekroczeniu zadanych parametrów stacja może zatrzymać odbiór. Po zakończeniu lub zatrzymaniu zrzutu drukowane jest potwierdzenie dla kierowcy-dostawcy. Stacja wyposażona jest w automatyczny pobierak prób dowożonych nieczystości ciekłych. Obecnie Zakład Oczyszczalni Ścieków, oprócz głównego celu, pełni również rolę edukacyjną dla młodych pokoleń, które z ogromnym zainteresowaniem zwiedzają ten obiekt.

Laboratorium

PWiK Sp. z o.o., prowadząc działalność w zakresie produkcji wody, oczyszczania ścieków i ich dystrybucji, wykonuje niezbędne badania tych mediów w Laboratorium zlokalizowanym przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia wykonywane są na sieciach wodociągowych i w Stacjach Uzdatniania Wody. W ramach „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków” przeprowadzono także modernizację Laboratorium, przystosowując wyposażenie pomieszczeń do współczesnych wymogów. Zakupiono m.in. meble laboratoryjne, dygestoria, chromatograf jonowy, mikroskop z kamerą, pH-metry, tlenomierze, wagi analityczne, komory cieplne, komory chłodnicze, autoklawy, komorę laminarną, mineralizatory, aparaty do destylacji, piec wysokotemperaturowy i inny drobny sprzęt laboratoryjny, co pozwoliło na spełnienie wysokich wymagań jakości wykonywanej pracy analitycznej.

 

Laboratorium systematycznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki zarówno w kraju, jak i za granicą, uzyskując zadowalające wyniki. Formalnym uznaniem kompetencji Laboratorium do wykonywania badań było przyznanie w 2009 roku, przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1098 – obecny Zakres Akredytacji wydanie nr 10 z dnia 24 lipca 2017 roku. Akredytacja udzielana jest na okres czterech lat, a monitoring działalności akredytowanych podmiotów realizowany jest przez PCA poprzez planowany nadzór oraz ponowną ocenę w celu przedłużenia akredytacji (obecnie do 22 października 2021 roku). Laboratorium PWiK Sp. z o.o. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Warszawie, największej w Europie organizacji zrzeszającej laboratoria badawcze i wzorcujące.

Zakład Ujęć Wody

Bardzo istotną rolę w Spółce pełni Zakład Ujęć Wody, który utrzymuje ciągłość i niezawodną sprawność posiadanych urządzeń i obiektów do wydobycia, uzdatniania, magazynowania i wtłaczania wody do sieci miejskiej. W skład Zakładu wchodzi SUW „Szczekanica” i SUW „Żwirki”. Stacja uzdatniania wody „Szczekanica” zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 4 km od centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Otwory studzienne rozciągnięte są w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Wiatracznej i Kasztelańskiej. Odległość między skrajnymi otworami studni maksymalnie wynosi 1300 m.

 

SUW „Szczekanica” pokrywa ok. 60% zapotrzebowania miasta na wodę (na potrzeby mieszkańców, przemysłu i innych odbiorców). Od czerwca 2011 roku do września 2012 roku przeprowadzono modernizację „Szczekanicy”. Projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Sprawił on, że Stacja stała się jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonano odwierty czterech otworów studziennych. Średnia głębokość otworu wynosi teraz 70 m, natomiast wydajność ok. 100 m³/h. Stare aeratory zastąpiła nowoczesna napowietrzalnia z komorą reakcji, wyposażona w dwa mieszadła Aqua-Jet typ AF 40T3, zapewniająca odpowiednie natlenienie wody. Zamontowano trzy nowe pompy pośrednie NB 125-250/262 A-F-A-BAQE, które mają za zadanie przetłoczenie wody po napowietrzeniu z komory reakcji na 14 filtrów typu KFP-2400, a następnie, po wyeliminowaniu z niej żelaza i manganu, przekazanie jej dalej do zbiorników wody czystej. Stare filtry zastąpiono nowymi, które zasypano złożem dwuwarstwowym (kwarc i braunsztyn). Przy filtrach zamontowano nową armaturę i rurociągi ze stali nierdzewnej. Każdy z 14 filtrów jest sterowany w pełni automatycznie.

 

Przeprowadzono ponadto kapitalny remont zbiorników wody czystej. Zainstalowano urządzenie pomiarowe pozwalające określić ilość wody w zbiorniku z bardzo dużą dokładnością. Pojemność każdego zbiornika wynosi obecnie 1000 m³ . Modernizacja objęła również wymianę pomp tłocznych IVo (Grundfos, typ NK 125-400/368A2F2AE-SBAQE) wraz z armaturą i rurociągami, a także instalację lamp UV Barrier M700. Stałą kontrolę nad jakością wody sprawują urządzenia pomiarowe (pomiar Fe, Mn, pH, tlenu rozpuszczonego). Zamontowano dwie nowe dmuchawy ZS 18B 1000 oraz dwie pompy płuczne IIIo (NB 125-250/220), które są niezbędne w płukaniu filtrów. Woda po płukaniu filtrów kierowana jest na osadniki wód popłucznych. Obecnie na Ujęciu znajdują się dwa wyremontowane osadniki oraz jeden nowy. Łączna powierzchnia wszystkich trzech osadników wynosi 499,20 m³ . W ramach projektu odnowiono budynek chlorowni (wraz z termomodernizacją), zamontowano także dwa chloratory oraz zestaw zmiękczający wodę typu EPUROTECH 50/025 DF.

 

Wyremontowano również budynek agregatorni oraz wymieniono dwa agregaty prądotwórcze. W razie zaniku

napięcia, agregat załącza się samoczynnie po upływie trzech minut, dzięki czemu stacja nie musi przerywać ciągłości pracy. Oddano także nowy budynek warsztatowy wraz z garażem. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym spełnia wszystkie normy, a mieszkańcy nie doświadczają braku dostaw wody.

 

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Żwirki” zlokalizowane są w południowej części miasta, w odległości ok. 2 km od centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Ujęcie pokrywa obecnie ok. 40% zapotrzebowania miasta na wodę. Woda charakteryzuje się odczynem zasadowym, a jej twardość określa się jako średnią lub twardą. Bakteriologicznie jest bez zastrzeżeń. Ma podwyższoną zawartość związków żelaza i manganu, zatem wymaga pod tym względem uzdatniania. Woda doprowadzana jest rurociągiem ze studni głębinowych do stacji uzdatniania. Po napowietrzeniu w aeratorach, kierowana jest do filtrów ciśnieniowych (dwustopniowy system filtracji), gdzie następuje proces zatrzymania żelaza i manganu na złożu żwirowym. W celu usunięcia zatrzymanej zawiesiny, złoża poszczególnych filtrów wzruszane są powietrzem dostarczanym z dmuchaw, a następnie płukane wodą pobieraną z rurociągu wody czystej. Wody popłuczne z filtrów kierowane są do osadnika wód popłucznych, czysta woda magazynowana jest w zbiornikach, a następnie przepompowywana (pompami II°) do sieci miejskiej. Niwelowanie nierównomierności rozbioru wody w sieci podtrzymywane jest pompami II°, sterowanymi przetwornikiem częstotliwości. W zbiornikach zainstalowana jest sygnalizacja poziomów wody oraz poziomów krańcowych. W celu pomiaru ilości wody pobieranej z każdej studni głębinowej oraz wtłaczanej do sieci miejskiej zainstalowano wodomierze.

 

Na terenie SUW przy ul. Żwirki 8, która otoczona jest łąkami i sadami, umieszczona została pasieka. Uzyskany ekologiczny miód wykorzystany jest przez Urząd Miasta do promocji. Spółka, realizując zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obsługuje odbiorców w nowoczesnej Sali Obsługi Klienta, gdzie można załatwić sprawy związane z przyłączeniem nowych nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i dokonać czynności formalnoprawnych dotyczących świadczonych usług. Zarządzanie w Spółce wspomaga zintegrowany system informatyczny, który optymalizuje procesy poprzez oferowanie gotowych narzędzi, służących do automatyzacji wymiany danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Jest to niezbędny element w dzisiejszych czasach dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

W Spółce wprowadzono Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) – platformę internetową, która ułatwia i usprawnia kontakt odbiorcy z pracownikami, umożliwia bieżący podgląd faktur, sald, terminów płatności itp. W celu ułatwienia sposobu rozliczeń za usługi wprowadzono system radiowych odczytów wodomierzy. System ten zdalnie kontroluje wskazania przyrządów pomiarowych. Ciągłe doskonalenie zarządzania Spółką prowadzi do podnoszenia standardów jakości świadczonych usług, a tym samym do spełniania oczekiwań mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. W 2017 roku miasto obchodziło 800-lecie istnienia. W obchody te włączyła się również Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja i na tę okoliczność przygotowała zdobione pokrywy do włazów kanałowych, które zamontowano w obrębie Starego Miasta.

bottom of page