top of page

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
62-045 Pniewy, ul. Wspólna 6
tel. 61 29 10 320, fax 61 29 10 329
e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl
www.ppk-pniewy.pl

30 lat PPK Sp. z o.o. w Pniewach
Na początku działalności spółka zajmowała się nie tylko uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, ale też produkcją i dostawą ciepła oraz utrzymaniem zieleni w Pniewach. Była również administratorem Jeziora Pniewskiego oraz cmentarza komunalnego. Poprzednikiem Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. był Wodociąg Pniewy, który podlegał Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, zakład w Szamotułach. Kolejnym właścicielem majątku, po rozpadzie w 1991 roku WPWIK w Poznaniu, została gmina Pniewy. Cztery lata później powstała w Pniewach jednostka budżetowa – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pniewach. Zmiany przepisów oraz decyzje włodarzy miasta spowodowały, że w 2000 roku przeprowadzono restrukturyzację i majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji włączono do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Pod aktualną nazwą Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. funkcjonuje od 2011 roku.

Aktualnie w Pniewach 
Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się wyłącznie poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz wywozem nieczystości płynnych. PPK w Pniewach zatrudnia 27 pracowników, co sprawia, że zakład odznacza się jednym z najniższych wskaźników długości sieci w przeliczeniu na jednego pracownika. Spółka obsługuje oczyszczalnię ścieków, która jako jedyna funkcjonuje całodobowo.

 

Dział wodociągowo-techniczny zajmuje się obsługą dwóch SUW-ów w Pniewach i Nojewie, naprawą lub wymianą fragmentów sieci wodociągowych oraz wymianą wodomierzy. Odbiorem i oczyszczaniem ścieków, nadzorem nad przepompowniami i tłoczniami w sieci kanalizacyjnej, a także wywozem nieczystości płynnych zajmuje się dział oczyszczalni i kanalizacji.

 

Ciągłe zmiany w przepisach prawa oraz wpływ nowych technologii powodują, że PPK planuje kolejne etapy rozwoju. Choć jesteśmy małą firmą, chcemy dorównać innym – tym większym. Świadczenie usług na wysokim poziomie to nasza dewiza. Dlatego umożliwiliśmy mieszkańcom podawanie danych z odczytów przez Internet, w 2014 roku wprowadziliśmy usługę e-faktury, a obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania radiowego odczytu wodomierzy. Każdy z klientów, który ma założony wodomierz zdalny, może wypożyczyć nakładkę do wodomierza ogrodowego i tym samym nie ma konieczności czekania na inkasenta. 

 

Niemniej inkasenci to „dobre duchy” spółki, dzięki którym mieszkańcy obszarów wiejskich, mający problem z dojazdem do miasta, mogą opłacać swoje rachunki za pośrednictwem tych właśnie pracowników. Kolejnym elementem rozwoju jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz e-BOK-u, dzięki czemu każdy z klientów, korzystając z systemu informatycznego, sprawdzi i poda stan wodomierza oraz zweryfikuje wysokość rachunku lub złoży wymagany wniosek.

Dział wodociągowo-techniczny
Można założyć, że zwodociągowanie miasta i gminy Pniewy wynosi 100%. Obecnie tylko rozproszone, pojedyncze zabudowania nie mają możliwości korzystania z wody z sieci wodociągowej spółki. SUW Pniewy to studnie głębinowe wybudowane w 1975 roku, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Rozrost miasta i sieci wodociągowej powodował konieczność wybudowania kolejnych obiektów – aktualnie miasto i gmina Pniewy w części obsługiwane przez SUW Pniewy zaopatrywane są z pięciu studni, a ostatnia z nich została wykonana w 1991 roku. Stacja zaopatruje miasto w wodę od 1985 roku, a jej wydajność wynosi 101 m³/h i 2400 m³/dobę. Następuje w niej uzdatnianie wody (polegające przede wszystkim na usuwaniu nadmiaru manganu i żelaza z wody surowej), a następnie dalsze jej tłoczenie do sieci wodociągowej. Uzdatnianie odbywa się w ciśnieniowych filtrach zamkniętych o złożach piaskowych. Woda uzdatniona magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m³ każdy. Profilaktycznie woda jest również dezynfekowana, co pozwala uniknąć wystąpienia skażeń wtórnych. Retencja wody w zbiornikach pozwala na pokrycie zapotrzebowania na nią w przypadku dużych poborów – wahają się one od kilku m³/h w nocy do 180 m³/h w upalne dni okresu letniego. W ostatnim roku uporządkowano także zagospodarowanie wód popłucznych, powstających po płukaniu filtrów. Aktualnie ciecz ta trafia jako ściek bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

 

Drugi obiekt stacji zaopatruje mniejszą ilość mieszkańców – wsie, w tym Nojewo. Został on wybudowany w 1978 roku, w 1993 roku przejęty od WZUM Przeźmierowo, a rok później gruntownie zmodernizowany. Obecnie wydajność studni i całej hydroforni wynosi 43 m³/h oraz 511 m³/dobę. Woda czerpana jest z warstw wodonośnych trzeciorzędowych – mioceńskich. W 2008 roku wyposażono stację w stacjonarny agregat prądotwórczy, dzięki któremu częste awarie sieci elektrycznej nie będą już unieruchamiały obiektu.

Dział oczyszczalni i kanalizacji 
PPK w 2015 roku ujęło w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji przygotowanie dokumentacji i/lub skanalizowanie ostatnich fragmentów „starych” ulic, gdzie aktualnie nie ma kanalizacji. Jednocześnie można stwierdzić 100-procentowe skanalizowanie miasta w jego starych granicach.
 
Gmina Pniewy rozrasta się, tworzą się nowe osiedla z zabudową jednorodzinną, które spółka zamierza w kolejnych latach skanalizować. Rozwój miasta i wsi spowodował, że w latach 2005-2006 zmodernizowana została obsługująca całą gminę Oczyszczalnia Ścieków w Pniewach. Jest to oczyszczalnia przepływowa, a zbiorniki wykonano z żelbetu. Przepustowość jej wynosi 2130 m³/dobę z możliwością zwiększenia do 3500 m³/dobę. Napowietrzanie jest powierzchniowe i odbywa się przy użyciu rotorów (szczotki Kessenera). Ponadto obiekt wyposażono w stację odwadniania osadu i stację zlewczą dla ścieków dowożonych. Parametry pracy oczyszczalni są bardzo dobre.
 
Dział Oczyszczalni i Kanalizacji odpowiada za usuwanie awarii w sieci kanalizacyjnej, remonty przepompowni, a także za czyszczenie sieci kanalizacyjnej i wywóz nieczystości płynnych. Spółka obsługuje większą część nieskanalizowanych terenów, jednak nie jest monopolistą w tej branży, gdyż w gminie Pniewy istnieją również inne podmioty świadczące usługi wywozu nieczystości płynnych. Spółka posiada tabor samochodowy pozwalający wywieźć nieczystości płynne z każdego zbiornika na terenie gminy.

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna 
Budowa pierwszych studni głębinowych, a także zakładu ZWiO w Pniewach spowodowała rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Największe natężenie robót budowlanych odnotowano w latach 1985-2000. Wodociąg najpierw budowany był z rur żeliwnych, a przyłącza z rur stalowych. Aktualnie materiały te zostały zastąpione rurami PCV i PE. Średnica wodociągu na terenie miasta i gminy Pniewy wynosi od 80 do 300 mm.
 
Wodociągowanie terenów wiejskich rozpoczęto w 1991 roku. Wszystkie wodociągi lokalne zostały zastąpione nowymi sieciami, co spowodowało mniejszą awaryjność w kolejnych latach. Stare sieci lokalne w poszczególnych wioskach zostały wyłączone z eksploatacji. Aktualnie spółka nie używa ani jednego metra sieci azbestocementowej.
 
Kanalizację sanitarną od początku budowano z rur kamionkowych i vipro. Obecnie spółka stosuje zarówno rury PCV, jak i kamionkowe nowej generacji. Średnica sieci kanalizacyjnej w Pniewach wynosi od 200 do 1000 mm. W 2003 roku rozpoczęto proces kanalizowania terenów wiejskich, najpierw w Chełmnie i Zamorzu. W 2007 roku skanalizowano wieś Lubocześnica, a następnie rozpoczęto kanalizowanie wschodniej części gminy i dwa lata później zaczęła powstawać sieć w kierunku Koszanowa. W 2010 roku skanalizowano wieś Lubosina.
 
W latach 2014-2015 PPK prowadziło inwestycje mające na celu skanalizowanie obszarów wiejskich, potocznie zwanych „ścianą wschodnią”. W 2013 roku wykonano sieci kanalizacyjne we wsiach Dębina i Turowo, natomiast w 2014 roku skanalizowano cztery kolejne wsie: Buszewko, Przystanki, gdzie wykonano sieć kanalizacyjną zakończoną zbiorczym zbiornikiem na ścieki, napowietrzanym i obsługiwanym przez spółkę, oraz Buszewo i Dęborzyce, skąd za pomocą rurociągu tłocznego ścieki przesyłane są do Lubosiny, a stamtąd bezpośrednio do oczyszczalni. Inwestycje
w latach 2013-2014 były możliwe dzięki temu, że spółka otrzymała preferencyjne umarzalne maksymalnie w 15% pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Pozwoliło to na szybką realizację tak dużych zadań. W Pniewach najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest budowa układów mieszanych, tzn. grawitacyjno-ciśnieniowych, lub układów grawitacyjnych ze wspominanym już zbiorczym zbiornikiem ścieków.

 

Obecnie funkcjonuje kilkanaście lokalnych przepompowni ścieków. Przyjęto zasadę, że miasto i gminę obsługiwać będzie jedna centralna oczyszczalnia ścieków, a ścieki z terenów wiejskich docelowo będą transportowane do Pniew systemem przepompowni. Takie rozwiązanie prowadzi do minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Ponadto budowa układu grawitacyjnego ze zbiorczym zbiornikiem ścieków na terenach wiejskich – we wspomnianych już wioskach Turowo, Dębina, Przystanki i Buszewko – pozwoliła zaoszczędzić ok. 50% kosztów budowy na etapie inwestycyjnym. Założenie, że obsługa zbiorników to zadanie spółki, sprawia, że mieszkańcy wsi ponoszą koszty związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków tak jak mieszkańcy, których ścieki trafiają bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Pracujemy na dobre imię
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne to młoda spółka w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Rozwój i wprowadzanie nowych technologii to idea przyświecająca całej załodze. Tu nie ma znaczenia, kto ile lat pracuje, ponieważ każdy czyni to w trosce o dobre imię firmy. W 2014 roku spółka wprowadziła logo i teraz posługuje się także znakiem graficznym, który z jednej strony ukazuje, czym się zajmujemy – kropla wody – z drugiej obrazuje to, czego nam, mieszkańcom Pniew, można pozazdrościć – dwie fale wody symbolizują Jezioro Pniewskie. 

Gmina Pniewy stanowi znakomite miejsce do życia i rozwoju. Tu tradycja łączy się z nowoczesnością, historia z przyszłością, aktywność z wypoczynkiem, a nad wszystkim wyczuwa się obecność honorowego obywatela miasta – Urszuli Ledóchowskiej. Świętej, której sanktuarium przyciąga ludzi z różnych stron świata. Niespożyta energia i kreatywność mieszkańców całej gminy są źródłem wielu inicjatyw ubogacających życie kulturalne, sportowe i gospodarcze. W Pniewach czekają na Państwa obiekty sportowe, na których w ostatnich latach odbywały się spotkania rangi europejskiej. Podczas wędrówek można wypocząć w nowo powstałych punktach wędrowca na terenach wiejskich lub skorzystać z atrakcji znajdujących się w Łazienkach Miejskich nad Jeziorem Pniewskim.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

bottom of page