top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
tel. 76 846 29 11, fax 76 846 29 60
pgm@pgm-polkowice.com.pl
www.pgm-polkowice.com.pl

Dynamiczny, zwieńczony wieloma sukcesami rozwój Polkowic nie byłby możliwy bez zapewnienia odpowiedniego poziomu usług komunalnych. W celu efektywnego wykorzystania własnego potencjału gmina Polkowice powołała do życia spółki, koncentrujące się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności. W celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności przy zachowaniu zasady ekonomicznego działania powołano spółkę z kapitałem gminnym Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

 

W Przedsiębiorstwie w wymienionych dziedzinach znalazły zastosowanie najnowsze technologie światowe. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach jest jednoosobową spółką gminy Polkowice, do której należy 100% udziałów tej firmy. Obszar działania firmy obejmuje miasto i gminę Polkowice. W dziedzinie gospodarki odpadami nasze usługi obejmują teren Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Najistotniejsze pola aktywności Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. to:

 • odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków;

 • pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody;

 • dystrybucja ciepła;

 • usługi laboratoryjne (ISO/IEC 17025;2005);

 • usługi sanitarne;

 • odprowadzanie wód deszczowych;

 • unieszkodliwianie odpadów; 

 • selektywna zbiórka odpadów;

 • letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz terenów zielonych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. eksploatuje i jest właścicielem kilku oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Największa z nich to komunalna oczyszczalna ścieków w Polkowicach. Ponadto działają oczyszczalnie ścieków we wsi Moskorzyn, Sucha Górna, Komorniki i Pieszkowice. Wszystkie oczyszczalnie są oczyszczalniami mechaniczno-biologicznymi wybudowanymi w technologii osadu czynnego.


Spółka utrzymuje również w sprawności technicznej sieć wodociągową o długości 135 km, kanalizacji sanitarnej o długości ponad 160 km oraz kanalizacji deszczowej o długości ponad 50 km.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. jest właścicielem Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu, który posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym Województwa Dolnośląskiego. Zakład zajmuje się przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych, kompostowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.


Spółka pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę pitną oraz odprowadza ścieki od niemal wszystkich mieszkańców oraz firm i instytucji gminy Polkowice. Woda jest dostarczana do około 2975 odbiorców indywidualnych i instytucji. Od 3420 klientów są odbierane ścieki. 


We wrześniu roku 2016 mija dziesięć lat od wybudowania własnych ujęć wody dla Polkowic. Wybudowanie własnych ujęć wody dla Polkowic było jednym z ważniejszych zadań, przed którymi stało Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej. Przez wiele lat miasto i gmina Polkowice były zasilane wodą z ujęć wybudowanych prawie 40 lat temu dla potrzeb wydobycia i przetwarzania rudy miedzi w KGHM S.A. Stan infrastruktury technicznej był niezadawalający z powodu małej odporności żeliwnych sieci wodociągowych, gdyż dochodziło do wielu awarii, a także przerw w dostawie wody. Dlatego gmina rozpoczęła starania o uruchomienie budowy własnych ujęć wody dla Polkowic oraz wymianę sieci na odporne na szkody górnicze. W rejonie Suchej Górnej zbadano, zaprojektowano i zlokalizowano system pozyskania, przygotowania i transportu wody z ujęć głębinowych.


Woda surowa ujmowana z ośmiu studni głębinowych w pierwszej fazie jest napowietrzana w aeratorach, następnie jest poddawana procesowi filtracji ciśnieniowej na filtrach firmy Culligan. Zastosowane filtry spełniają wszystkie wymogi filtracji mechanicznej i chemiczno-fizycznej uzyskiwanej przy stosowaniu złóż filtrujących. Końcowym etapem procesu uzdatniania jest dawkowanie podchlorynu sodu w celach dezynfekcji. Dzięki zastosowanej technologii parametry wody uzdatnionej zgodne są nie tylko z najnowszymi polskimi normami, ale i rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej. Stacja Uzdatniania Wody jest w pełni zautomatyzowana, posiada programowalny układ sterowania i wizualizacji. 

Przedsiębiorstwo posiada także nowoczesne laboratorium, które świadczy usługi w zakresie:

 • pobierania próbek do badań,

 • wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych,

 • wykonywania analiz mikrobiologicznych wody. 

Laboratorium PGM posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 694 przyznany w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji oraz system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, zatwierdzony na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach. Dzięki uzyskanemu certyfikatowi akredytacji potwierdzającymi spełnienie wymagań normy ISO 17025 odbiorcy mają pełne bezpieczeństwo w zakresie kontroli jakości wody.

Woda w Biblii

Już od pierwszych wersetów Biblii spotykamy się z wodą (por. Rdz 1,2). Obecność tego żywiołu w opisie stworzenia, jego znaczenie symboliczne i realne dla człowieka są niejako wyrazem współistnienia oraz zależności ludzkości od wody. Pojęcie „woda” występuje w Biblii 661 razy. Jeśli uzupełni się je o „akwedukt” (5 razy), „nosiwodę” (4 razy), „naczynie na wodę” (22 razy) czy bezpośrednią czynność „picia wody” (2 razy) stanowi to pokaźną część przekazu biblijnego. ”Wodą” lub „wodami” określane są: ocean, morza, jeziora, rzeki, strumienie, potoki, źródła, studnie, sadzawki, cysterny. W ten sposób wpisuje się ona w krajobraz świata, w sposób szczególny Ziemi Świętej, określając geografię i topografię, zasobność i żyzność kraju, granice państwa i mniejszych terytoriów. Woda posiada też bogate znaczenie przenośne. Wody kosmiczne, przywoływane zarówno na początku stworzenia, jak też opisywane później, symbolizują potężną klęskę – karę, zwaną potopem. Nad żywiołem tym panuje Bóg. Takiej interpretacji możemy doszukać się, zaczynając od Księgi Rodzaju, poprzez Psalmy, aż do Apokalipsy, czyli w całej przestrzeni biblijnej. Podobne znaczenie symboliczne ma również opis sceny przejścia przez Morze Czerwone. Również jej brak pojmowany był jako wyraz kary Bożej wobec całego narodu (np. brak deszczu), mniejszych grup (np. susze lokalne, wody niezdatne do picia) lub pojedynczych osób (np. Hagar).

Obecność wody poczytywano sobie natomiast jako znak Bożego błogosławieństwa i troski. W ten sposób postrzegano przykładowo deszcz albo rosę. W Biblii została ponadto podkreślona jej nadrzędna funkcja. Woda jest bowiem niezbędna do podtrzymania życia, zarówno cielesnego, jak i duchowego. Dodatkowo, w zestawieniu z krwią Chrystusa (por. J 19,34), stanowi podczas Chrztu Świętego narzędzie komunikujące łaskę Bożą. Oznacza to, że woda służy podwójnemu obmyciu, zarówno w sensie realnym, czyli higienicznym, jak i przenośnym – zbawczym.

W Starym Testamencie zwracano także uwagę na obmycia rytualne, których celem było przygotowanie człowieka do uczestnictwa w kulcie religijnym w świątyni w Jerozolimie. Wówczas, w zależności od rytuału, posługiwano się bądź czystą wodą, bądź zmieszaną z popiołem. Dar wody, kolejna kategoria biblijna, pięknie został przedstawiony przez samego Chrystusa i niech będzie zarazem życzeniem końcowym tej prezentacji: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9,41).

Ks. dr Roman Mazur SDB

bottom of page