top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
tel./fax  77 436 36 17
e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.pl

Pierwsze wzmianki na temat prudnickich wodociągów sięgają XVI wieku. W roku 1893 oddano do eksploatacji „ujęcie laskowe” z nowoczesną na owe czasy stacją pomp (obecnie przy ul. Poniatowskiego). Dynamiczny rozwój miasta spowodował podjęcie decyzji o rozbudowie kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków. Inicjatorem tych działań był ówczesny Nadburmistrz Engel. W latach 1893-1894 inż. Hugo Mairich wykonał projekt oczyszczalni ścieków, a jej budowę ukończono 4 grudnia 1896 roku. Był to pierwszy, nowoczesny obiekt tego typu na Górnym Śląsku. To właśnie do Prudnika (Neustadt os.) przybywali inżynierowie niemalże z całego świata i uczyli się kunsztu oczyszczania ścieków. Obiekt wyposażono w zasilającą go maszynę parową, a jego projektowa wydajność wynosiła 4000  m³/d. Podczas cyklu oczyszczania wykorzystano procesy usuwania skratek i piasku, sedymentację, koagulację z osadzaniem, napowietrzanie w stawie natleniania oraz filtrację na złożu piaskowym. Powstałe osady suszono na poletkach i wykorzystywano rolniczo. W takiej formie oczyszczalnia pracowała do roku 1996. Po 100 latach zakończyła pracę, a w jej miejsce powstała nowoczesna oczyszczalnia.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 16 marca 1992 roku. Aktualnie infrastruktura Zakładu to: oczyszczalnia ścieków (spełniająca normy dyrektyw unijnych), ponad 138 km sieci kanalizacyjnej, 26 przepompowni ścieków, 150 km sieci wodociągowej, cztery stacje uzdatniania wody, cztery pompownie, sześć ujęć i 23 studnie. Spółka nieprzerwanie realizuje zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z terenu gminy Prudnik oraz częściowo z terenu gminy Lubrza, a także umożliwia odbiór ścieków z części gminy Głuchołazy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług, opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, co potwierdzono certyfikatem wydanym w Monachium przez TÜV SüdManagment Service GmbH. Potwierdza on, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku wdrożył i stosuje system zarządzana jakością w zakresie oczyszczania ścieków, poboru wód i prowadzenia analiz fizykochemicznych wody i ścieków. W roku 2013 wdrożyliśmy także standard optymalnego poziomu wycieków w sieci wodociągowej potwierdzony stosownym certyfikatem. 

23 marca 2015 roku w Warszawie odbył się I Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość. Nowa perspektywa”. Nasza Spółka aktywnie uczestniczyła w jednym z paneli. Zwieńczeniem Kongresu była uroczystość wręczania nagród, podczas której otrzymaliśmy wyróżnienie „Jakość Roku”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Usługa”.

W czerwcu 2015 roku, za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zostaliśmy uhonorowani statuetką „W Trosce o Środowisko”.

 

DZIŚ I JUTRO DLA CIEBIE I ŚRODOWISKA

bottom of page