top of page

Miejski Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
06-300 Przasnysz, ul. Kacza 9
tel. 29 752 28 44
e-mail:zarzad@mzgkimprzasnysz.pl
www.mzgkimprzasnysz.pl

Zakład posiada wieloletnią tradycję, powstał bowiem 1 stycznia 1967 roku i funkcjonował w różnych formach organizacyjnych, a od 1 stycznia 2002 roku działa pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.


Jednostka świadczy usługi główne w zakresie:

  • dostawy wody i odbioru ścieków;

  • odbioru odpadów i nieczystości płynnych;

  • zarządzania nieruchomościami.

 

Od 2010 roku na wszystkie świadczone usługi Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Ujęcie wody dla miasta Przasnysz składa się z pięciu studni głębinowych czerpiących wodę z głębokości 83-92,5 m. Jest ono w pełni zautomatyzowane i monitorowane. Łączna zdolność produkcyjna ujęcia wynosi 8152 m³/d, jednak w 2014 roku wykorzystane było zaledwie jej 35,9%. W 2005 roku zakończono modernizację stacji uzdatniania wody. Zastosowano jednostopniową technologię uzdatniania, opartą na pionowych, pospiesznych, otwartych filtrach DynaSand wypełnionych złożem kwarcowo-brausztynowym. Parametry fizykochemiczne wody uzdatnionej są zgodne z obowiązującymi normami, a wydajność technologii wynosi 300 m³/h. W 2014 roku średniodobowe wykorzystanie wydajności technologii uzdatniania wody wyniosło 51,4%. Na koniec roku 2014 na terenie miasta Przasnysz rozdzielcza sieć wodociągowa liczyła 73,7 km, sieć magistralna 7 km, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej 61,7 km.

Miejska oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, pracującą w oparciu o osad czynny. Ciąg technologiczny składa się z przepompowni ścieków, przed którą znajduje się krata. Ścieki kierowane są na piaskownik i dalej do oczyszczania biologicznego, w skład którego wchodzi selektor, reaktor biologiczny oraz osadnik radialny. Usuwanie fosforu wspomagane jest przez dozowanie PIX – siarczanu żelazowego. Gospodarka osadowa rozwiązana jest poprzez zastosowanie procesu częściowej stabilizacji osadu nadmiernego w zbiorniku osadu nadmiernego poprzez jego napowietrzenie. Zagęszczony osad usuwany jest na zagęszczacz grawitacyjny, skąd podawany jest na prasę taśmową w celu odwodnienia. Odwodniony osad o suchej masie około 20% jest higienizowany wapnem palonym. W celu wyeliminowania wtórnego uwodnienia odwodnionego osadu składowany jest on czasowo pod stalową wiatą na otwartym placu składowym. Aktualnie przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 4 tys. m³/d, a jej maksymalna możliwość 6500 m³/d. Pomimo kanalizowania kolejnych terenów miasta ilość ścieków nie wzrasta. W 2014 roku średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków wykorzystana była w 65,6%.

bottom of page