top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4

tel. 16 678 32 59

sekretariat@pwik.przemysl.pl

www.pwik.przemysl.pl

W 2019 roku Przemyskie Wodociągi będą obchodzić swój 100-letni jubileusz powstania. Początek datowany jest na dzień 1 lipca 1919 roku, kiedy to po blisko 30 latach starań, 5 latach budowy prowadzonej również w trakcie wojny, Przemyśl doczekał się 8 studni ulicznych, do których codziennie przez 10 godzin płynęło ze stacji poboru 1,5 mln litrów wody. Jednak kroniki Przemyśla wspominają o wodociągu z rur drewnianych zbudowanym przez Miasto już w XVI wieku...


Dziś Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. posiada w eksploatacji 208,6 km sieci wodociągowej, 202,2 km sieci kanalizacyjnej, zakład uzdatniania wody z ujęciem brzegowym na rzece San i ujęciem wód wgłębnych oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Przez prawie 100 lat „Wodociągi” przeszły szereg zmian zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych, aby w chwili obecnej stać się jednym z większych zakładów w Przemyślu. Oprócz podstawowego profilu działalności, jakim jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz oczyszczanie ścieków, Nasze Przedsiębiorstwo świadczy także usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa (głównie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz analiz laboratoryjnych. Naszą dewizą jest niezawodne świadczenie profesjonalnych usług o wysokiej jakości. PWiK sp. z o.o. w ciągu ostatnich 15 lat kilkukrotnie było Beneficjentem Funduszy Unii Europejskiej. Z jej środków zrealizowano m.in.: modernizację oczyszczalni ścieków, przebudowę jazu piętrzącego na rzece San na przepławkę dla ryb, modernizację zakładu uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej.

Oczyszczalnia ścieków, wybudowana w latach 1971-1980 nie spełniała norm krajowych i UE, co do parametrów odprowadzanych ścieków a także nie była przystosowana do usuwania ze ścieków związków biogennych (azot, fosfor), powodujących eutrofizację odbiornika ścieków. Modernizacja oczyszczalni ścieków (lata 2001-2010) pozwoliła na dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych. Rozbudowa procesu technologicznego o obiekty gospodarki osadowej umożliwiła uzyskanie osadów pościekowych neutralnych dla środowiska, nadających się do przyrodniczego wykorzystania. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Funduszu Spójności UE w formie bezzwrotnej dotacji (6 977 600 euro), z budżetu miasta Przemyśla (2 372 384 euro) oraz preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW (4 605 216 euro).

Druga inwestycja obejmowała przebudowę jazu piętrzącego na rzece San na przepławkę dla ryb (lata 2010-2015). Wybudowany w 1978 roku jaz piętrzący, umożliwiający pobór wody do zakładu uzdatniania wody, blokował swobodną migrację ryb. Dotacje: w kwocie 14 325 543,00 zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz 4 775 181,00 zł ze środków finansowych krajowych, pozwoliły zrealizować inwestycję. Umożliwiono rybom swobodną migrację w korycie rzeki San i dotarcie do tarlisk położonych powyżej wybudowanej przepławki. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Po raz pierwszy wybudowano przepławkę na całej szerokości, blisko 80-cio metrowej rzeki. Innowacyjne było także prowadzenie prac na istniejącej budowli i na czynnej rzece (bez obejścia) poprzez wydzielenie placu budowy specjalnymi grodzami.

W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy projekt pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Projekt zawierał łącznie pięć zadań. Cztery z nich obejmowały modernizację zakładu uzdatniana wody – poprzez budowę nowych rurociągów, przebudowę ujęcia wód podziemnych, dostawę generatora ozonu oraz kompleksową modernizację AKPiA całego obiektu. Natomiast jedno zadanie dotyczyło budowy blisko 1,5 km wodociągu. Dofinansowanie z UE wyniosło 5 199 778,01 zł, a pozostałe 2 275 137,41 zł pochodziło z pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

bottom of page