top of page

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
84-100 Puck, ul. Zamkowa 6
tel. 58 673 04 00, 58 673 04 10
e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl
www.pgkpuck.pl

Historia wodociągów w Pucku
Mieszkańcy małych miast pomorskich takich jak Puck w latach 70. XVIII wieku zaopatrywali się w wodę głównie ze studni. W tym czasie istniało w Pucku osiem studni, w tym trzy zlokalizowane były na rynku. Odnalezione przed laty przy okazji prac budowlanych przy ul. Kościelnej oraz I Armii Wojska Polskiego i Pokoju drewniane rury każą przypuszczać, że doprowadzano nimi wodę z publicznych studni do najbliższych domów. 

W XIX wieku studnie zastąpiono pompami, a w 1912 roku firma Otto Besch z Gdańska na zlecenie puckiego magistratu wykonała projekt oraz kosztorys budowy w Pucku sieci wodociągowej wraz z wieżą ciśnień. Koszty tej inwestycji wyceniono na 67 500 marek. Brak funduszy oraz wybuch wojny nie pozwolił na realizację tej inwestycji. W okresie międzywojennym nie podejmowano w Pucku prób budowy sieci wodociągowej. Dopiero w 1941 roku, na zlecenie ówczesnego burmistrza miasta, inż. Marius  Albrecht z Greifswaldu opracował projekt sieci wodociągowej. Przewidywał budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej, do której podłączone miały być także: Rozgard, Gnieżdżewo, Celbowo, Celbówko, Połczyno, Swarzewo, Żelistrzewo, Błądzikowo, Brudzewo, Darzlubie i Mechowo. Przewidywano, że realizacja tej inwestycji zaspokoi zapotrzebowanie na wodę do 1980 roku, kiedy Puck- według szacunku projektanta - będzie liczył 11 050 mieszkańców. Tego projektu jednak również nie zrealizowano. 

W 1946 roku powojenne władze Pucka zleciły opracowanie nowego projektu sieci wodociągowej i sporządził go inż. S. Staniszewski. Po zatwierdzeniu planu przystąpiono do realizacji inwestycji, a sieć wodociągowa i kanalizacyjna rozbudowywana jest do dziś na wszystkich zurbanizowanych obszarach.

Pucka Gospodarka Komunalna
Pucka Gospodarka Komunalna to przedsiębiorstwo wielozakładowe, które świadczy usługi w zakresie: 
• produkcji, przesyłu, uzdatniania i sprzedaży wody;
• odprowadzania ścieków;
• wywozu nieczystości stałych;
• zarządzania nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie;
• produkcji i dystrybucji energii cieplnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji należy do PGK i funkcjonuje od 1991 roku. Zapewnia stałe dostawy wody oraz odbiór ścieków miastu Puck oraz gminie Puck. Obsługuje gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne, a także zakłady usługowe oraz przemysłowe. Spółka eksploatuje ponad 41 km sieci wodociągowej oraz ponad 35 km sieci kanalizacyjnej. Korzysta z ujęcia wody przy ulicy Wejherowskiej w Pucku, które oparte jest na pięciu studniach głębinowych z poborem wody z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Z uwagi na skład chemiczny woda wymaga uzdatniania. Proces przeprowadzany jest na odżelaziaczach dwupiętrowych żwirowych, dzięki czemu uzyskuje ona parametry wody zdatnej do spożycia. Roczna produkcja wody kształtuje się na poziomie ok. 450 000 m³. PGK eksploatuje także sieć kanalizacyjną sanitarną i ogólnospławną oraz deszczową. Ścieki zarówno miejskie jak i gminne odprowadzane są systemem kanalizacji do oczyszczalni grupowej w Swarzewie będącej w zarządzie Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo".

bottom of page