top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 887 16 55, tel. 81 887 17 23, fax 81 887 17 24

sekretariat@mpwik.pulawy.pl

www.mpwik.pulawy.pl

Misją MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jest świadczenie mieszkańcom Puław i okolic usług wodnych i kanalizacyjnych w trosce o wysoki standard ich życia oraz dobry stan środowiska naturalnego, w oparciu o nowoczesny model firmy zorientowany na potrzeby naszych klientów.

Około 300-letnia historia wodociągów puławskich sięga czasów Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. W XIX wieku wodociąg dostarczał do Osady Pałacowej, przewodami drewnianymi ok. 4 tys. wiader wody na dobę (28-40 m³) ujmowanej ze Wzgórz Włostowickich. Nadmiar wody oraz woda zużyta kierowane były do starorzecza Wisły. Tuż po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęto budowę kanalizacji jako systemu przewodów podziemnych. W okresie międzywojennym wodociąg został rozbudowany o zbiornik wieżowy oraz sieć przewodów żeliwnych w miejsce dotychczasowych przewodów drewnianych. Po II wojnie światowej wodociągi i kanalizacja funkcjonowały w miejskiej strukturze komunalnej. Od 1 października 1992 r. funkcjonujemy jako spółka prawa handlowego.

 

Głównym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jest zaspakajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez wydobycie i dostarczenie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, zapewniając spełnienie norm krajowych i unijnych przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności działań Spółki. Od początku swego istnienia podejmujemy aktywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Źródłem wody dla Puław jest woda podziemna wydobywana z pokładów kredowych z głębokości 55 do 80 m pod poziomem terenu. Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości, nie wymaga uzdatniania. Zakwalifikowana została jako woda źródlana o cechach zbliżonych do znanych wód mineralnych. Jakość wody zabezpiecza korzystna budowa geologiczna oraz ustanowione strefy ochronne ujęcia wody.

System odbioru i oczyszczania ścieków działa w oparciu o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jesteśmy również firmą świadczącą dodatkowe usługi w zakresie wynajmu sprzętu specjalistycznego oraz posiadającą bogate doświadczenie w realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zadania nasze wykonujemy w sposób należyty i rzetelny, wykorzystując wykwalifikowaną kadrę oraz posiadany sprzęt. Stale podnosimy poziom wykonywanych usług, modernizujemy zaplecze sprzętowo-inżynieryjne, podwyższamy kwalifikacje naszych pracowników oraz prowadzimy działania zapewniające wysoką jakość usług tak, aby jakość i terminowość wykonywanych przez naszą firmę usług w pełni zadowalała odbiorców.


Dzięki ciągłym inwestycjom w kapitał ludzki, sprzęt, infrastrukturę oraz poprzez wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej i naukowo-dydaktycznej. Spółka nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na rynku lokalnym. Rzetelność, profesjonalizm działania oraz wysoka jakość świadczonych usług stawiają Spółkę w gronie liderów firm świadczących usługi komunalne. Potwierdzeniem tego jest wynik przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Puław na temat jakości świadczonych usług przez firmy komunalne oraz przyznawane od 2008 r. certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

bottom of page