top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8

tel./fax 32 415 2418, centrala 32 415 2891

e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl

www.zwik-rac.com.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstał w roku 2006 z przekształcenia jednostki budżetowej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Właścicielem Spółki jest Gmina Miasta Racibórz. Historia raciborskich wodociągów sięga roku 1874, kiedy to na terenach przy obecnej ul. 1 Maja utworzono Miejski Zakład Wodociągowy. Początkowo wodę pobierano z Odry. Układ technologiczny składał się wtedy z pompowni wody surowej, filtrów powolnych, zbiornika i pompowni wody czystej oraz zbiornika wieżowego przepływowego o pojemności 500 m³. Rozwój przemysłu w dorzeczu Odry powodował z czasem pogorszenie się jakości wody i na początku XX wieku podjęto decyzję o poszukiwaniu nowego źródła wody dla Raciborza.

W roku 1905 zdecydowano się na czerpanie wody z pokładów podziemnych przy ulicy Bogumińskiej. W tym celu wykonano 12 studni lewarowych o głębokości do 15 m. Woda była dostarczana do zakładu na ul. 1 Maja grawitacyjnie rurociągiem o długości 2,2 km. Ujęcie Bogumińska było intensywnie eksploatowane do 2009 roku. Na przestrzeni ponad 100 lat wykonano tam kilkanaście studni, które sięgały coraz głębiej położonych pokładów wody. Woda z tego ujęcia charakteryzowała się dużą ilością żelaza i manganu, które trzeba było usuwać w specjalnych filtrach. W latach 80. XX wieku uruchomiono ujęcie wody głębinowej i stację uzdatniania wody przy ul. Gamowskiej. Planowano również uruchomienie ujęcia wody w Strzybniku w 1989 roku, ale inwestycja ta została wstrzymana. Wrócono do niej po dwudziestu latach uruchamiając nowe ujęcie we wrześniu 2009 roku. Obecnie Racibórz zaopatrywany jest w wodę z trzech ujęć głębinowych: Bogumińska, Gamowska i Strzybnik.

Praktycznie równolegle z budową sieci wodociągowej budowano w Raciborzu sieć kanalizacyjną, a ścieki prawie od początku były oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej i dopiero potem odprowadzane do Odry. W latach 2005-2010 realizowano projekt „Gospodarka wodno ściekowa w Raciborzu” w ramach którego, rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Dzięki temu, jakość produkowanej wody i jakość odprowadzanych do Odry ścieków spełnia wymagania przepisów. Obecnie Spółka produkuje około 8 500 m³ wody na dobę. Proces technologiczny obejmuje uzdatnianie wody, ale odbywa się to bez użycia substancji chemicznych w związku z czym, woda zachowuje swój naturalny smak.

bottom of page