top of page
logo_nowe_kolor-litery.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

tel./fax 44 683 06 30, 44 683 43 77

sekretariat@pgk-radomsko.pl

www.pgk-radomsko.pl

Oczyszczalnia Ścieków.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku to nowoczesna firma, dbająca o środowisko. Do najważniejszych zadań spółki należą: produkcja i dystrybucja ciepła; pobór i dystrybucja wody; modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych; badania laboratoryjne: wód, ścieków i osadów ściekowych; wywóz oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych płynnych i stałych, w tym również odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych baterii. PGK prowadzi także bezpłatną selektywną zbiórkę odpadów (papier, szkło, plastik), odbiera odpady zielone i odpady bio.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadania z zakresu: zaopatrzenia ludności i pod-miotów gospodarczych w wodę; eksploatacji oraz konserwacji sieci i przyłączy wod.-kan., urządzeń z nimi związanych oraz studni publicznych. Do zakładu należy prawidłowa eksploatacja ujęcia wody oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, nieza-wodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, przestrzeganie wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymanie możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
Zakład zaopatruje około 44 tys. mieszkańców miasta Radomska w wysokiej jakości wodę pobieraną z ujęcia Miłaczki, które obsługiwane jest przez 8 studni głębinowych, bazujących na wodach piętra górnokredowego. Z nich następnie, pompami I° woda dostarczana jest do zbiorników rezerwowych, następnie pompami II° siecią wodociągową o długości 165 km do odbiorców. Ścieki odbierane są siecią kanalizacyjną o długości 144 km, która przekazuje je wprost do mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Radomsku.

Zakład Ciepłowniczy.jpg
307U1459.jpg
Samochód ciśnieniowy.jpg

Jakość wody w Radomsku jest bardzo dobra. Charakteryzuje się odczynem zasadowym o wartości pH 7,5-7,9, a jej twardość ogólna wynosi 2,5-2 mval/l, co kwalifikuje ją do wód miękkich i średniotwardych. Wyniki te potwierdzają badania wykonywane przez Inspekcję Sanitarną, Laboratorium Działu Ochrony Środowiska, działające w strukturze spółki. Laboratorium wykonuje badania wody pitnej, wód powierzchniowych, wody kąpielisk, ścieków i osadów ściekowych, zarówno dla potrzeb własnych, jak i klientów zewnętrznych. Jednostka pracuje zgodnie z posiadanym Certyfikatem Akredytacji Nr AB 1007, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie oraz stosowną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pracownia zrzeszona jest w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, co pozwala na wymianę doświadczeń z innymi laboratoriami o podobnym profilu działalności. Przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji działa także Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy, która zajmuje się naprawą, regulacją i legalizacją wodomierzy oraz ich montażem na sieci wodociągowej. Obecnie prowadzona jest sukcesywna wymiana wodomierzy z odczytem radiowym.
ZWiK w Radomsku wypełnia misję, którą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Radomska przy dbałości o środowisko naturalne, poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w imię ich zachowania dla przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (umowa zawarta w 2018 roku). Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie aglomeracji Radomsko, poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.
Projekt obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, o łącznej długości ok. 11,467 km. Pozwoli to na podłączenie nowych mieszkańców na terenie aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawiera również: dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i ZWiK, a także dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych oraz modernizację Ujęcia Wody Miłaczki.
Wartość całkowita projektu wynosi: 18 400 975,78 zł (brutto), z czego 8 782 036,10 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020.
Przedsiębiorstwo prowadzi szereg działań edukacyjnych w zakresie zachowań proekologicznych, skierowanych do mieszkańców miasta Radomska i okolicznych gmin. Należą do nich m.in: spotkania dla uczniów i nauczycieli wzbogacane prezentacjami multimedialnymi o tematyce ochrony środowiska, emisja spotów reklamowych w telewizji lokalnej, ulotki tematyczne, ścieżki edukacyjne, czy organizacja imprez plenerowych w formie ekopikników.

P1120652.jpg

Ścieżki edukacyjne zlokalizowane są na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. Znajdujące się na nich tablice edukacyjne informują m.in. o tym, w jaki sposób potencjalne gospodarstwo domowe przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Równocześnie podane są wskazówki, jak można aktywnie włączać się w działania ekologiczne oraz propagować styl życia oparty na umiarkowanym korzystaniu ze środowiska. Ścieżki edukacyjne wzorcowo wykorzystywane są podczas wycieczek szkolnych.

Oferta edukacyjna dla szkół corocznie poszerzana jest m.in. o warsztaty edukacyjne zarówno plastyczne, jak i te wykorzystujące urządzenia mobilne w formie tabletów, a także konkursy ekologiczne skierowane do najmłodszych przedszkolaków i uczniów na wszystkich szczeblach nauczania. Ponadto spółka współpracuje z Organizacjami Odzysku Odpadów Opakowaniowych, promując między innymi także ich akcje i kampanie edukacyjne.
Podczas realizacji projektów edukacyjnych spółka angażuje urzędy administracji samo-rządowej, media lokalne oraz ośrodki kultury. W ramach edukacji ekologicznej na stronie internetowej PGK, dostępne są filmy i spoty, które przybliżają tematykę prawidłowego segregowania odpadów, a także można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza w Radomsku.
Przedsiębiorstwo prowadzi również Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, dzięki któremu zwierzęta z terenu miasta uzyskują pomoc oraz mają szanse na znalezienie nowego domu. Wśród przeprowadzanych przez pracowników schroniska akcji promocyjno-informacyjnych, zmierzających do zwiększenia adopcji zwierząt, są m.in.: akcja „Adopcja za 1zł”; stworzenie i prowadzenie profilu schroniska na portalu społecznościowym; utworzenie strony internetowej schroniska; akcje darmowego czipowania zwierząt dla mieszkańców Radomska; przyjmowanie wycieczek szkolnych na terenie schroniska; przeprowadzanie przez wolontariuszy schroniska kiermaszu dla zwierząt; podczas Dni Radomska oraz Ekopikniku prowadzenie stoiska promującego schronisko.

bottom of page