Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

97-500 Radomsko, ul. Krzywa 12

tel. 44 682 47 37

wodociagi@pgk-radomsko.pl

www.pgk-radomsko.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku jest nowoczesnym przedsiębiorstwem komunalnym, dbającym o środowisko, które prowadzi szereg działań inwestycyjnych dla potrzeb mieszkańców miasta Radomska. Działalność komunalna realizowana jest przez zakłady usługowe Spółki, a jednym z nich jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia ludności i podmiotów gospodarczych w wodę, eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń z nimi związanych oraz studni publicznych. Do zakładu należy prawidłowa eksploatacja ujęcia wody oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, przestrzeganie wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymanie możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę około 50 tys. mieszkańców miasta Radomska. Ta wysokiej jakości woda pobierana jest z ujęcia „Miłaczki”. Ujęcie „Miłaczki” obsługiwane jest przez osiem studni głębinowych bazujących na wodach piętra górnokredowego, z których pompami I° jest dostarczana do zbiorników rezerwowych, następnie pompami II° siecią wodociągową do odbiorców. Woda płynie do odbiorców za pomocą 152,8 km sieci magistral i rurociągów rozdzielczych, natomiast proces oczyszczania ścieków realizowany jest za pomocą 105,7 km sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Radomsku. 

Jakość wody w Radomsku jest bardzo dobra, charakteryzuje się odczynem zasadowym o wartości pH 7,5-7,9. Twardość ogólna wynosi 2,5-2 mval/l, co kwalifikuje je do wód miękkich i średnio twardych. Wyniki te potwierdzają badania wykonywane przez Inspekcję Sanitarną oraz laboratorium Spółki. Akredytowane laboratorium badawcze wykonuje badania wody, ścieków, osadów ściekowych dla potrzeb własnych oraz klientów zewnętrznych.

 

Przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji działa Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy, świadcząca usługi naprawy wodomierzy do średnicy Ř 200, regulacji i legalizacji wodomierzy, sprawdzenia prawidłowości pracy wodomierzy oraz montażu wodomierzy na sieci wodociągowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku wypełnia misję, którą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Radomska, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne, polegającej na racjonalnym wykorzystaniu zasobów wodnych w imię ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Dotychczasowa działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. została nagradzana w wielu konkursach m.in. w Radomszczańskim Konkursie Przedsiębiorczości, zdobywając tytuły: „Firma Roku” oraz „Prospołeczna Firma Roku”, jest również laureatem Konkursu „Gazele Biznesu 2011”.