top of page

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70

tel./fax 46 814 21 76

e-mail: rawik@rawik.pl

www.rawik.pl

Rawa Mazowiecka jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu, położonym we wschodniej części województwa łódzkiego nad rzeką Rawką. Powstanie pierwszego wodociągu w Rawie Mazowieckiej odnotowuje się w latach powojennych, gdzie w centrum miasta przy ul. Krakowskiej w piwnicach, powstała studnia wraz z hydrofornią.

 

W latach 50. miasto przeżywało rozkwit budownictwa mieszkaniowego, a wraz z nim sukcesywnie powstawały kolejne studnie wód podziemnych wraz z hydroforniami. W latach 60. powstała pierwsza stacja uzdatniania wody, do której woda była dostarczana z trzech otworów studziennych. W wyniku powstania stacji uzdatniania wody, istniejące lokalne hydrofornie zostały sukcesywnie zlikwidowane.

 

W tych samych latach powstały pierwsze kolektory sanitarne wyposażone w osadniki czyszczące, z których ścieki odpływały do rzeki Rawki i Rylki. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym Rawy Mazowieckiej, wystąpiła konieczność rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę miejskiej przepompowni i oczyszczalni ścieków. Dzięki temu zlikwidowano zrzuty ścieków bezpośrednio do rzek. Pierwsza przepompownia ścieków powstała w latach 80. i istnieje do dnia dzisiejszego, tłocząc ścieki z terenu miasta do miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach, która natomiast funkcjonuje od końca lat 70.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. rozpoczęły swoją działalność 1 maja 2008 roku. Jednak już od 2007 r. ówczesny Zakład Gospodarki Komunalnej przygotowywał się do wdrożenia największego do tej pory projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka”. Ogromne wysiłki rawskich urzędników oraz władz najwyższych Spółki nie poszły na marne, bowiem dwa lata później, tj. w roku 2009, w wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Przewidywany całkowity koszt realizacji wyniesie ponad 82 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniesie prawie 40 mln zł.

 

Realizacja obejmie:

  • modernizację oczyszczalni ścieków;

  • modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych (budowę i renowację kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej);

  • modernizację i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II.

 

Zaplanowany termin wykonania zamówienia to IV kwartał 2013 r. Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na obszar Natura 2000 „Dolina Rawki”, jak również rezerwat wodny „Rawka”. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej ziemi rawskiej.

bottom of page