top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

tel. 32 342 42 00, fax 32 244 39 91

e-mail: sekretariat@pwik.com.pl

www.pwik.com.pl

KROPLA HISTORII

Początki rudzkich wodociągów przypadają na lata 1953-1954, kiedy to utworzono Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nowym Bytomiu i Rudzie, których przedmiotem działania było m.in. prowadzenie zakładów wodociągów i kanalizacji. W 1959 roku Nowy Bytom połączono z Rudą w jeden organizm miejski, nazwany Rudą Śląską. W tym kształcie miasto funkcjonuje do dziś. W związku z nowym podziałem administracyjnym oraz utworzeniem Rudy Śląskiej, w tym samym roku powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

 

W roku 1975 MPWiK przejęte zostało przez wojewodę katowickiego i włączone do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jako wydzielony Zakład Nr 2. W roku 1991 jednostkę przekazano gminie Ruda Śląska i powołano w jej miejsce Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ruda Śląska. Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły 28 czerwca 1993 roku, kiedy to decyzją zarządu miasta Ruda Śląska, RPWiK przekształcono w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, aktualnie ze 100% udziałem miasta Ruda Śląska. Przedsiębiorstwo świadczy obecnie na terenie miasta usługi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Najstarszym ujęciem wody było ujęcie Ruda Śląska 1 – Ruda, które powstało w 1872 roku w rejonie byłej ulicy Cmentarnej. Tworzyły go wówczas dwie studnie i przepompownia wody. Budowa pierwszych wodociągów w Rudzie następowała bardzo powoli. Do końca lat 20. XX wieku zamiast w podłączenia domowe, miasto inwestowało w liczne zdroje uliczne, z których mieszkańcy danych ulic zaopatrywali się w wodę. W latach 30. XX wieku nastąpił stopniowy rozwój zwodociągowania miejscowości, a w 1945 roku łączna długość sieci wodociągowej w Rudzie wyniosła już ok. 104 km. Rozbudowa sieci wodociągowej nabrała tempa po 1946 roku, a najintensywniejszy jej okres przypadł na lata 60. XX wieku. Obecnie całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 444,4 km. Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu miasta, zbudowano sześć nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody oraz 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia, będących w administracji i eksploatacji PWiK.

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

Pierwsze zapiski mówiące o istnieniu kanalizacji w Rudzie sięgają roku 1893. Do roku 1944 ogólna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 104,9 km, natomiast na koniec 1968 roku już 167 km. System kanalizacyjny miasta w większości był ogólnospławny. Obecnie całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 324,8 km. Działania PWiK w tym zakresie koncentrują się na remontach, przebudowie oraz uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Z uwagi na prowadzoną na terenie miasta eksploatację górniczą, wynikiem której są zmiany ukształtowania terenu, do budowy sieci kanalizacyjnej stosuje się rury wykonane z tworzywa PCV, zdolne przyjąć większość odkształceń.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

W latach 2002-2010 władze miasta wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zrealizowały projekt pn.: „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”, współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu było rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta, a jego efektem jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%, zgodnie z polskimi i unijnymi normami.

 

Projekt objął sześć zadań inwestycyjnych:

  • budowę oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”

  • modernizację oczyszczalni ścieków „Orzegów”

  • budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Halemba-Centrum”

  • budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Barbara”

  • budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Orzegów”

  • likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków.

 

Obecnie PWiK eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum", „Barbara" i „Orzegów", które dbają o cały teren Rudy Śląskiej. Każda z nich obsługuje ok. 40 tys. mieszkańców, oczyszczając ok. 8,2 mln m³ ścieków rocznie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jest stałe spełnianie potrzeb klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Z myślą o mieszkańcach Rudy Ślaskiej, w roku 2003, powstało Biuro Obsługi Klienta, którego podstawowym celem jest usprawnienie i przyspieszenie trybu załatwiania poszczególnych spraw.

 

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową jakość usług, oferując także takie udogodnienia jak:

  • iBOK - czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta - multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę za pośrednictwem Internetu

  • e-fakturę - elektroniczny dokument sprzedaży przesyłany bezpośrednio na adres e-mailowy klienta

  • usługę informacyjną SMS - wiadomość tekstową, sygnalizującą fakt wystawienia faktury za wodę i ścieki, którą osobiście można odebrać w Biurze Obsługi Klienta

  • radiowy system odczytu wodomierzy – nowoczesną i niezawodną technologię polegającą na automatycznym poborze danych, dotyczących zużycia wody.

 

Działamy ekologicznie - problematyka ochrony środowiska zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

bottom of page