top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.

87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4

tel. 54 280 24 61, fax 54 280 27 55

e-mail: sekretariat@pkkomes.pl

www.bip.pkkomes.pl

18 grudnia 1991 roku Rada Miasta Rypina podjęła uchwałę, która przekształciła Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. Jej podstawowa działalność obejmuje: wydobycie, uzdatnianie i dystrybucję wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz utrzymanie czystości miasta.

Obszar działalności związanej z dystrybucją wody ogranicza się do terenu miasta Rypina, zaś w zakresie oczyszczania ścieków KOMES świadczy usługi dla gminy wiejskiej Rypin oraz gminy Rogowo.

 

Spółka jest właścicielem całej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, do której przede wszystkim należy zaliczyć: osiem studni głębinowych, dwie stacje uzdatniania wody, sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości wynoszącej ponad 65 km, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, dziesięć przepompowni ścieków oraz sieć kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej o łącznej długości przekraczającej 56 km.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych projektów w całej historii przedsiębiorstwa jest rozpoczęta w 2010 roku i znajdująca się obecnie w końcowym stadium realizacji inwestycja pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina”. Projekt ten – którego całkowita wartość wynosi ponad 34 mln złotych – jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 16,5 mln zł.

W ramach wspomnianego powyżej projektu zostanie wybudowane m.in. ponad 15 km kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu z usług odprowadzania ścieków będzie mogło korzystać ok. 84% mieszkańców miasta. Całkowicie zmodernizowane zostaną dwie stacje uzdatniania wody, których łączna dobowa zdolność w zakresie uzdatniania będzie wynosić 8900 m³, natomiast rozbudowa sieci wodociągowej sprawi, iż systemem dostaw wody objętych zostanie ok. 97% mieszkańców. Ważnym zadaniem jest też modernizacja i rozbudowa posiadanej przez KOMES oczyszczalni ścieków, której docelowa dobowa zdolność oczyszczania wyniesie ok. 3900 m³.

bottom of page