top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
tel. 17 850 96 00, fax 17 850 96 58
sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
www.mpwik.rzeszow.pl

Starania o zapewnienie wody dla miasta Rzeszowa sięgają początków XX wieku. Pierwsze projekty opracowano jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale dopiero w 1933 roku, dzięki środkom z Funduszu Pracy, sfinalizowano budowę ujęcia wody na rzece Wisłok wraz ze stacją pomp oraz miejskim wodociągiem, który rozpoczął pracę w grudniu 1934 roku. Jego długość wynosiła wówczas 20 km. Gdy miasto awansowało do rangi stolicy województwa, zaczęło się intensywnie rozwijać.

W szybkim tempie modernizowano i rozbudowywano również miejskie wodociągi. Powstały nowe Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW I oraz ZUW II) wraz z ujęciem wody, nową siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zbiornikami wyrównawczymi. Obecnie woda ujmowana jest na ujęciu powierzchniowym rzeki Wisłok usytuowanym powyżej zalewu na osiedlu Zwięczyca. Przy ujęciu funkcjonuje Zakład Uzdatniania Wody, którego łączna zdolność produkcyjna wynosi 84 tys.m³/dobę. Dystrybucja wody odbywa się za pośrednictwem systemu sieci wodociągowych o łącznej długości 903 km.

Wieloletnia eksploatacja Zakładu Uzdatniania Wody oraz zaostrzenie przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia wymusiły konieczność jego modernizacji. Pierwsze prace mające na celu zwiększenie efektywności uzdatniania wody wykonane zostały w latach 1997-1999. Polegały one na wprowadzeniu ozonowania wstępnego i usprawnieniu procesu koagulacji. Kolejnym etapem prowadzącym do poprawy jakości wody była realizacja w latach 2003-2010 projektu pod nazwą „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Obejmował on modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w zakresie technologii uzdatnia wody oraz gospodarki osadami. Rozbudowane zostały wówczas zbiorniki wyrównawcze wody w zachodniej części miasta. Łączna wartość zadań prowadzących do poprawy jakości, niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody dla aglomeracji rzeszowskiej wyniosła 179 mln zł. W efekcie tych inwestycji Spółka dostarcza swoim odbiorcom wodę spełniającą wszelkie wymogi jakościowe określone polskimi i unijnymi przepisami.

Duży rozwój zaobserwować można również w dziedzinie gospodarki ściekowej. Potrzeba rozwiązania problemu kompleksowego odprowadzania ścieków wywołana została w dużym stopniu przez uruchomienie wodociągów i dlatego już 2 lata po tym oddano do eksploatacji 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, którą następnie sukcesywnie rozbudowywano.  Obecnie jej długość liczy ponad 689 km. Ścieki sanitarne odprowadzane są za pośrednictwem 88 przepompowni do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która powstała w 1988 roku. Kolejne lata eksploatacji uwidoczniły potrzebę zmiany technologii oczyszczania ścieków i wymusiły przeprowadzenie modernizacji. Pierwsze procesy modernizacyjne obejmowały technologię mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z gospodarką osadową. Kolejny etap modernizacji obejmował rozbudowę ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków, który wynikał ze zmiany wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych w zakresie związków biogennych oraz dostosowania technologii do odpowiednich przepisów polskich i unijnych. Od wykonania rozbudowy oczyszczalni uzależnione zostało także przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla miasta Rzeszowa.

Prace modernizacyjne ciągu biologicznego rozpoczęto w maju 2014 roku, a zakończono w czerwcu 2015 roku, osiągając zamierzone efekty ekologiczne przewidziane dla rozruchu oczyszczalni – uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym limitującym zawartość azotu i fosforu. Dzięki łagodnej zimie modernizację udało się wykonać niespełna pół roku przed terminem, a jej całkowity koszt wyniósł 56,8 mln zł. Na lata 2016-2020 planowana jest budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych z efektem suszenia do poziomu 65-93% suchej masy, celem dalszego przetwarzania m.in. w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W planach jest także hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego (aby zlikwidować uciążliwości odorowe) oraz modernizacja dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków. Pozostałe zamierzenia inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie obejmują budowę sieci wodociągowych wraz z pompowniami i zbiornikami wody oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie nowych osiedli Budziwój, Słocina i Zalesie. W planach jest także modernizacja magistrali wodociągowej „0” oraz przebudowa istniejących zbiorników wody na os. Krakowska – Południe i rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno. Wartość planowanych inwestycji to ponad 100 mln zł. Zadania te Przedsiębiorstwo planuje zrealizować ze wsparciem Funduszu Spójności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

bottom of page