top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

tel. 15 832 36 79, fax 15 832 28 76

sekretariat@pgkim.nazwa.pl

www.pgkim.sandomierz.pl 

Historia wodociągów sandomierskich sięga początku XVI wieku. Zgodę na budowę wodociągu otrzymał Sandomierz od Zygmunta Starego, czego dowodzi dokument jego syna Zygmunta Augusta z 1559 roku. Wodociąg miał dostarczać wodę do celów gospodarczych mieszkańcom Sandomierza, a także browarnikom do produkcji piwa. W roku 1564 wodociągi sandomierskie były w pełni sprawne, co potwierdzają zapisy lustratora królewskiego. Prawdopodobnie za panowania Jana Kazimierza, podczas wojen szwedzkich wodociąg został zniszczony. Miasto nie posiadało wodociągu do końca XIX wieku. W tym okresie mieszkańcy zaopatrywali się w wodę ze studni miejskich. Na początku XX wieku problemem stało się dostarczanie wody do celów pożarowych. W roku 1934 odbyła się rozprawa na temat budowy wodociągów. Już dwa lata później Sandomierz posiadał 4 km sieci wodociągowej i 11 hydrantów.

Ruszyła też inwestycja związana z budową wieży ciśnień. Dalszą rozbudowę wodociągu wstrzymały działania wojenne. Po zakończeniu wojny zaczęto odbudowywać zniszczony wodociąg i budować rurociągi kanalizacyjne. W połowie lat 50. XX wieku nastąpiła zmiana zarządzania wodociągami sandomierskimi. Z zapisów ksiąg miejskich czytamy: "Sprawy wodociągowe w roku 1956 z budżetu Rady Miasta zostały wyłączone i zostały przekazane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej jako resort jemu podległy". Przedsiębiorstwo to, po licznych przekształceniach, prowadzi zagadnienia wodociągowo-kanalizacyjne do dzisiaj.

Od połowy lat 70. ubiegłego wieku miasto Sandomierz zaopatrywane jest w wodę z ujęcia "Romanówka", gdzie dziewięć studni wydobywa wodę podziemną z poziomu trzeciorzędowo-jurajskiego. Ujęcie to zlokalizowane jest w odległości około 14 km od granic miasta. Woda ze studni głębinowych płynie rurociągami tłocznymi do rurociągu zbiorczego o średnicy 500 mm, którym dopływa do dwóch zbiorników o pojemności 3000 m³ każdy, położonych na terenie stacji hydroforowej w Sandomierzu. Ze zbiorników, woda za pomocą zestawu hydroforowego, tłoczona jest do miejskiej sieci wodociągowej w ilości około 225 m³/h. Długość sieci rozdzielczej wraz z magistralą dosyłową oraz przyłączami wynosi obecnie 199 km.

Stały rozwój systemu wodociągowego i zwiększanie się liczby odbiorców wody wodociągowej, wymusiły rozbudowę systemu odbioru ścieków sanitarnych, a przede wszystkim ich oczyszczanie. W roku 1998 oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi obecnie 140 km. Jakość wydobywanej i podawanej do miejskiej sieci wodociągowej wody, kwalifikowanej jako naturalna woda źródlana, spełnia wszystkie wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Eksploatowane rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczalnia ścieków stale poddawane są procesom modernizacyjnym. W latach 2011-2015 zrealizowany został projekt o wartości 30 mln zł, obejmujący zabytkową sandomierską Starówkę, polegający na wymianie sieci i przyłączy wodociągowych oraz na rozdzieleniu ogólnospławnych kolektorów kanalizacyjnych na niezależną kanalizację sanitarną i deszczową. Dokonano także modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. 

bottom of page