top of page
sgs logo.jpg

SGS Polska Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

tel. +48 32 449 25 00, +48 32 447 20 72

www.pl.sgs.com

IMG_7786.JPG

Branża Environment, Health & Safety z siedzibą główną w Pszczynie należy do grupy SGS Polska Sp. z o.o. Charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, zaangażowania, wiedzy i doświadczenia, świadcząc usługi i służąc wsparciem w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Dzięki aktywności na rynku oraz stałemu doskonaleniu i reagowaniu na potrzeby klientów, może poszczycić się szeregiem zrealizowanych projektów środowiskowych, obejmujących usługi laboratoryjne, pomiarowe i konsultingowe.

Ich realizacja umożliwia spełnienie wymagań prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska, w związku z eksploatacją istniejących już instalacji i obiektów lub rozwojem i budową nowych. Angażując interdyscyplinarny zespół specjalistów i mając do dyspozycji doskonałe zaplecze laboratoryjno-pomiarowe, firma może działać w różnych sektorach: gospodarki komunalnej, energetyki, budownictwa, farmacji, górnictwa, a także dla instytucji rządowych i przemysłu petrochemicznego. Wykorzystując wiedzę i bagaż doświadczeń, powiększający się z każdym kolejnym przedsięwzięciem, może angażować się w nowe projekty – nie tylko w ramach świadczonego już zakresu, ale także wprowadzać na rynek nowe usługi.

 

Branża Environment, Health & Safety pomaga klientom spełniać wymagania prawne, optymalizować stosowane technologie oraz umożliwia świadomą eksploatację instalacji służących do zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne. To wszystko jest możliwe także dzięki aktywnej współpracy z licznymi przedstawicielami różnych dziedzin przemysłu i sektora komunalnego oraz śledzeniu zmian w obowiązujących aktach prawnych i ich interpretacji w odniesieniu do istniejących warunków.
 

Usługi laboratoryjne obejmują kompleksową obsługę, począwszy od pomiarów wykonywanych w terenie, pobierania próbek, poprzez transport do laboratorium, przeprowadzanie analiz w laboratoriach badawczych, a skończywszy na przygotowaniu raportu z przeprowadzonych badań. Badania (pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów i analiz) realizuje Laboratorium Środowiskowe SGS Polska akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB 1232.
Dzięki dysponowaniu flotą kilkudziesięciu specjalistycznych samochodów oraz unikatowym systemem logistycznym do planowania poborów, jest w stanie objąć usługami dowolne miejsce w kraju. Sieć laboratoriów badawczych w Polsce spełnia wymagania ISO 17025, a system jakości został zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną, dzięki czemu wyniki analiz w nich przeprowadzanych, akceptowane są przez organy nadzorujące. Niezależnie od audytów prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji, prowadzona jest również wewnętrzna kontrola jakości. Branża Environment, Health & Safety bierze udział w licznych badaniach biegłości i aktywnie uczestniczy w szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dzięki czemu świadczy usługi na stale rosnącym poziomie. 

IMG_7973.JPG
IMG_7887.JPG

Zakres akredytacji laboratoriów umożliwia analizę setek parametrów z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz mikrobiologii w różnego rodzaju próbkach środowiskowych, w tym m.in.: wody, ścieków i odcieków, osadów ściekowych i gleb oraz odpadów i powietrza.

 

Drugi rodzaj usług, które świadczy i nieustannie rozwija Laboratorium Środowiskowe to usługi pomiarowe. Przeprowadzane są przez specjalistów z danej dziedziny, dzięki czemu wchodzą niejednokrotnie w skład obszernych projektów. Zaliczają się do nich:

 • pomiary hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych wraz z modelowaniem akustycznym. W ramach tych usług opracowane zostały m.in. mapy akustyczne dla miast oraz instalacji wraz z uwzględnieniem przekroczeń dopuszczalnych norm i symulacją zabezpieczeń akustycznych

 • pomiary emisji do powietrza oraz badania instalacji ochrony powietrza

 • badania i pomiary na stanowiskach pracy

 • kompleksowy monitoring składowisk odpadów wraz z pomiarem osiadania i stateczności skarp

 • kompleksowe pomiary rzeźby terenu, obiektów kubaturowych i elewacji z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych oraz technik GPS i laserowego skaningu naziemnego 3D

 • ocena mykologiczna i higieniczna budynków

 • pomiary odorów wraz z modelowaniem dyspersji.

 

Wyniki przeprowadzonych analiz i pomiarów są bardzo często wykorzystywane, jako dane wejściowe dla trzeciej dziedziny – w ramach której firma świadczy usługi – ekspertyz środowiskowych. Realizacja ich oparta jest o ścisłą współpracę z klientem i rozpoczyna się od szczegółowej weryfikacji potrzeb w kontekście specyfiki rozpatrywanego terenu oraz ustalenia zakresu usług. 


W ramach usług eksperckich realizujemy projekty typu:

 • raporty początkowe i analizy ryzyka

 • pozwolenia zintegrowane

 • raporty oddziaływania na środowisko

 • pozwolenia sektorowe

 • wiercenia otworów badawczych i piezometrów

 • ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego wraz z mapami rozkładu zanieczyszczeń

 • audyty zgodności (compliance) w zakresie środowiska i BHP

 • plany bezpieczeństwa wody

 • strefy ochronne ujęć

 • szkolenia.


Klienci Branży Environment, Health & Safety mogą korzystać ze sprzętu i analizatorów najnowszej generacji, które wykonują konkretne analizy w próbkach określonego rodzaju, co gwarantuje stabilną pracę urządzeń i przekłada się na dużą dokładność i precyzję stosowanych metod. Optymalizacja pracy laboratorium prowadząca do automatyzacji, umożliwia reakcję na potrzeby rynku i szybkie zwiększenie ilości wykonywanych analiz. Dzięki temu, specjaliści mogą poświęcić czas na udział w skomplikowanych projektach środowiskowych, wymagających bieżących konsultacji i weryfikacji efektów prac na różnych płaszczyznach, nadzorując tylko prawidłową pracę automatycznych analizatorów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i chcąc zagwarantować im poczucie bezpieczeństwa firma zapewnia nieustanne wsparcie merytoryczne i gotowość do pomocy w przypadku ewentualnych zmian w technologii, awarii czy konieczności aktualizacji pozwoleń i decyzji sektorowych.

bottom of page