top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

tel. 25 640 28 00, fax 25 643 65 93

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

www.pwik.siedlce.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami sięgającymi lat 30. ubiegłego wieku. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności: 

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

  • projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

  • wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków oraz analiz technologicznych

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

  • wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Źródłem wody dla miasta Siedlce są głównie mioceńskie pokłady wodonośne rozłożone na głębokości ok. 100 m z okresu trzeciorzędowego oraz w mniejszej części pokłady plejstoceńskie z czwartorzędu. Miasto Siedlce zaopatrywane jest w wodę dzięki stacjom uzdatniania wody Sekuła I i Sekuła II oraz w części ze stacji Ujrzanów w Ujrzanowie. Gmina Siedlce zaopatrywana jest w wodę ze stacji uzdatniania wody Ujrzanów, Purzec i Stok Lacki oraz częściowo ze stacji Sekuła I i Sekuła II.  Woda podziemna podlega naturalnej filtracji w warstwach geologicznych, natomiast znajdujące się w niej ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu usuwane są w stacjach uzdatniania wszystkich ujęć. Ma zbliżony do obojętnego odczyn i jest wolna od bakterii, więc nie ma potrzeby jej chlorowania. Z tego względu podawana do sieci woda zachowuje swoje wysokie walory zdrowotne i smakowe. Woda siedlecka charakteryzuje się średnią twardością, co jest korzystne zarówno dla zdrowia konsumenta, jak i dla urządzeń wodociągowych. Łączna ilość składników mineralnych w siedleckiej wodzie wynosi ok. 380 mg/l, dzięki czemu można ją zakwalifikować do naturalnych wód źródlanych, zmineralizowanych, niskosodowych.

System zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi GIS (ang. Geographic Information System) oparty na danych w postaci wektorowej obejmuje ewidencję sieci uzbrojenia terenu. System eKartAnalist zintegrowany jest z eksploatowanym w Spółce systemem UNISOFT. Aplikacja pozwala na analizy terenowe i analizy zużyć wody. Zapewnia szybką i sprawną obsługę awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na terenie miasta i gminy Siedlce wprowadzono system zdalnego radiowego odczytu wodomierzy. System usprawnia i ułatwia pracownikom dokonanie odczytów bez udziału odbiorcy.

 

Dążąc do poprawy jakości świadczonych usług, dbając o czystość środowiska oraz chcąc sprostać wymogom prawa UE i polskiego, Przedsiębiorstwo realizowało szereg zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w latach 2010-2015.

 

Miejska oczyszczalnia ścieków dla Siedlec została wybudowana w roku 1974, a w latach 1992-1996 dokonano jej rozbudowy i gruntownej  modernizacji. Zwiększono przepustowość oczyszczalni oraz wprowadzono zintegrowany proces usuwania związków organicznych i biogennych na drodze biologicznej. Zmodernizowano proces stabilizacji osadów. Zainstalowano prasę taśmową do odwadniania osadów. Odwodniony osad wykorzystywano głównie do rekultywacji, a biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Odzysk energii z biogazu pozwolił na pokrycie ok. 25% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni oraz częściowe zapotrzebowanie na ciepło technologiczne.

Przygotowując w latach 2005-2009 kolejny projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków spółka postawiła sobie za zadanie także (poza oczyszczaniem ścieków do jakości zgodnej z wymogami dyrektywy UE) zlikwidowanie uciążliwości zapachowych obiektów i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, docelowego zagospodarowania powstających na oczyszczalni osadów ściekowych oraz jednocześnie maksymalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej zawartej w wytwarzanym biogazie. Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury spółki, z dofinansowaniem z programu UE Infrastruktura i Środowisko, został zrealizowany w latach 2010-2015 uzyskując założone efekty środowiskowe. Oczyszczalnia przyjmuje wszystkie ścieki z aglomeracji siedleckiej i oczyszcza je do parametrów poniżej wymaganych dyrektywą UE. W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni obiekty części mechanicznego oczyszczania zostały przykryte.

 

Modernizacja i rozbudowa komór fermentacyjnych doprowadziła do usprawnienia i intensyfikacji procesu fermentacji osadów ściekowych. Powstający metan ujmowany jest w postaci biogazu i wykorzystywany w procesie wysokosprawnej kogeneracji w ponad 85%. Uzyskana energia elektryczna jest zużywana praktycznie w całości na oczyszczalni zapewniając pokrycie ok. 60% zapotrzebowania, a energia cieplna zużywana jest w całości na suszenie powstającego na oczyszczalni osadu. Wyprodukowana w agregatach na biogaz i gaz ziemny energia elektryczna zostaje zużyta na oczyszczalni, zapewniając pokrycie 86,6% jej potrzeb. Zmniejszenie kosztu energetycznego oczyszczalni uzyskujemy z tytułu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE (tzw. zielonych świadectw) oraz świadectw energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (tzw. żółtych świadectw). 

Dalszym procesem przeróbki osadów jest suszenie w instalacji suszenia bezpośredniego, w wyniku którego powstaje osad, wykorzystywany następnie jako paliwo alternatywne w procesie współspalania czy też samodzielnego spalania. Niewątpliwym sukcesem środowiskowym instalacji suszenia oraz sposobu zagospodarowania osadów wysuszonych jest „zniknięcie” z obiegu odpadu w postaci osadu. Obecnie wysuszony osad z naszej oczyszczalni jest współspalany w cementowni, a pozostałość spalania (popiół) jest dodawana do masy cementowej.  Wdrożenie suszenia osadów przyniosło oszczędności w działalności oczyszczalni, zwłaszcza zmniejszyło koszty zagospodarowania osadów.

 

Wymierne efekty zrealizowanych dotychczas inwestycji to: uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji siedleckiej, zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwojowych miasta.

bottom of page