top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26
tel. 85 655 25 77, fax 85 655 27 54
e-mail: sekretariat@pksiemiatycze.pl
www.pksiemiatycze.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach 

To spółka kapitałowa prawa handlowego, której jednoosobowym udziałowcem jest Miasto Siemiatycze. Firma funkcjonuje od 1994 roku i jest efektem przekształceń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstałego w latach siedemdziesiątych. Spółka realizuje działalność statutową w czterech wyodrębnionych zakładach: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Biogazownia, Zakładzie Energetyki Cieplnej, Zakładzie Oczyszczania Miasta oraz Zakładzie Produkcyjno-Handlowym. Oprócz kompleksowej działalności komunalnej, w skład której wchodzi m.in.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, utrzymanie cmentarza komunalnego oraz odbiór odpadów komunalnych, przedsiębiorstwo prowadzi szeroko rozwiniętą działalność produkcyjno-handlową, popartą wieloletnim doświadczeniem.

Woda z kranu jest najzdrowsza – pić ją w Siemiatyczach można

Czy wiesz, że… woda jako produkt Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach jest czysta bakteriologicznie i nie wymaga chemicznej dezynfekcji (chlorowania, ozonowania)? To dowód na to, że jakość produkowanej przez spółkę wody jest na niezmiennie bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo, woda posiada niską zawartość żelaza i manganu,

co wpływa na jej walory smakowe. Spółka od zawsze kładzie szczególny nacisk na ciągłość i jakość dostaw wody. Laboratorium, funkcjonujące w ZWiK, systematycznie bada poprawność przebiegu procesów technologicznych, natomiast niezależne laboratoria, posiadające certyfikację, potwierdzają jakość produkowanej wody. Dostawa do odbiorców realizowana jest za pośrednictwem sieci wodociągowej z trzech podziemnych ujęć wodnych,  zlokalizowanych na terenie miasta Siemiatycze – po uprzednim uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody.

 

System odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Siemiatycze tworzą: sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownia główna, przepompownie strefowe oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Parametry fizykochemiczne ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Kamionki, spełniają zaostrzone wymogi krajowe oraz unijne, co potwierdzają badania wykonywane przez niezależne laboratoria oraz WIOŚ. Ciekawostką jest fakt, że na osadnikach wtórnych, niejednokrotnie, pływają kaczki, co świadczy o dużej efektywności procesu oczyszczania ścieków.

Biogazownia – zielona energia 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach przez lata modernizowało i przebudowywało sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków. W ostatnim czasie spółka w coraz większym zakresie uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak budowa nowych sieci wodociągowych. W tym celu spółka wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby dofinansowania, sięgając także po fundusze unijne.

 

Najważniejszą inwestycją ostatnich lat była realizacja zadania pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu”. Jej efektem było otwarcie, w czerwcu 2015 roku, nowoczesnej biogazowni – pierwszej tego typu w powiecie, produkującej energię z niekonwencjonalnych źródeł energii. Tak pozyskana energia elektryczna zabezpiecza ok. 50% zapotrzebowania oczyszczalni na prąd. Wytwarzanie energii z biogazu nie było jednak celem samym w sobie. Biogazownia to przede wszystkim inwestycja w efektywną i ekonomiczną obróbkę osadów ściekowych. Ich ilość zmalała o ok. 30%. Zmniejszyła się również ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Pozytywne skutki inwestycji bezpośrednio odczuli mieszkańcy Siemiatycz – wyeliminowane zostały uciążliwości odorowe związane z pracą oczyszczalni ścieków. Projekt o wartości 12,3 mln zł brutto zrealizowany został także przy użyciu zewnętrznych środków. Dofinansowanie, w wysokości 7,4 mln zł, pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, natomiast pożyczki w kwocie ok. 2,3 mln zł udzielił Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Ewenement na mapie przedsiębiorstw komunalnych

Siemiatycka spółka zalicza się do tych nielicznych firm, które – oprócz komunalnych usług – prowadzą komercyjną działalność. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji i sprzedaży prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz betonu towarowego. Obecnie wytwarzane są przede wszystkim studnie różnych średnic, stosowane m.in. w kanalizacji, odwodnieniu dróg i autostrad, w tym również z kinetą monolityczną. W ostatnim czasie dostarczano kręgi betonowe i żelbetowe na obwodnice m.in. Lublina, Augustowa i Puław. Spółka produkowała również studnie kanalizacji deszczowej na budowę, ważnej dla regionu, drogi krajowej S8.

 

Konkurencyjność oferty spółki z Siemiatycz zapewnia nie tylko najwyższa jakość wyrobów (podlegają one ciągłym badaniom, a ich zgodność z obowiązującymi normami potwierdzana jest stosownymi certyfikatami), ale również otwieranie się na nowe technologie i postęp techniczny. W 2011 roku uruchomiono zautomatyzowany węzeł betoniarski, a pięć lat później oddano do użytku w pełni zautomatyzowaną maszynę wibracyjną do produkcji zbrojonych i niezbrojonych wyrobów betonowych. Domeną firmy jest proekologiczne podejście do działalności komercyjnej, o czym świadczy chociażby wybudowany w 2014 roku recykling do betonu. Oprócz szeroko rozwiniętej gałęzi budowlanej spółka, od ponad dwudziestu lat, prowadzi stację paliw.

Ekologiczni od najmłodszych lat

Ważnym aspektem działań przedsiębiorstwa są akcje proekologiczne, realizowane nie tylko przez inwestycje w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii. Spółka podejmuje liczne akcje, związane z edukacją ekologiczną dzieci, w celu zwiększenia ich eko-świadomości. Wizyty w przedszkolach i pogadanki o tematyce ekologicznej to stały punkt w działalności przedsiębiorstwa. Podczas spotkań dzieci zachęcane są do działań na rzecz środowiska naturalnego, takich jak segregacja odpadów czy rozsądne korzystanie z wody. Idąc dalej proekologiczną ścieżką, spółka w 2015 roku założyła grupę wokalną Eko Siemki Singers, śpiewającą piosenki o tematyce ekologicznej. Obecnie realizowany jest projekt pn. „Siemiatycze piją wodę z kranu, bo jest smaczna, bezpieczna i zdrowa”, w wyniku którego zamontowano w szkołach źródełka wody pitnej. 

 

Spółka jest systematycznie modernizującą się firmą, spełniającą rosnące wymagania klientów, umiejącą dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom usług o najlepszej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego, negatywnego ich oddziaływania na środowisko. 

 

Dynamiczny rozwój firmy niejednokrotnie został wyróżniony prestiżowymi nagrodami, m.in.: Gazelą Biznesu, Euro Symbolem Działań Proekologicznych 2015. Biogazownia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach została zauważona i nagrodzona w konkursie Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015.

bottom of page