Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

tel. 12 276 12 89, fax 12 276 21 65

e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

www.zwik.skawina.pl

Skawina to miasto o wielowiekowej tradycji. Założone zostało przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, na ziemiach należących do Benedyktynów tynieckich. Pierwszy wodociąg w Skawinie uruchomiono w 1937 roku, a w 1961 roku pierwszą mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. W roku 1968 powstało Laboratorium Badania Wody i Ścieków, natomiast w 1979 roku rozpoczęła pracę nowa stację uzdatniania wody.

Od 1991 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji działał jako zakład budżetowy, który w 2008 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zaczął dynamicznie się rozwijać. Spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚIGW na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina”, którego koszt całkowity wyniósł 133 837 131,47 zł netto .

W ramach projektu zrealizowano:

  • budowę 172,7 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej

  • modernizację oczyszczalni ścieków, powiększając wydajność oczyszczania z 48 500 RLM do 92 000 RLM

  • budowę 47,04 km sieci wodociągowej

  • budowę zbiorników wody pitnej - 2 x 300 m³ 

  • rozbudowę filtrów pośpiesznych wody pitnej na SUW Skawina.

W wyniku zrealizowanej inwestycji stworzono warunki techniczne dla podłączenia do kanalizacji sanitarnej 2911 nieruchomości, stworzono możliwości dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Woli Radziszowskiej i poprawiono warunki dostawy wody dla Radziszowa. Spółka, oprócz projektu z udziałem środków unijnych, przygotowuje również zabezpieczenie miasta i gminy na zwiększone zapotrzebowanie wody. Przygotowano ujęcie i stacje uzdatniania wody przy ul. Radziszowskiej, zwiększając zdolność z 9600 m³/d do 12 000 m/³d. W tym celu zrealizowano nowe ujęcie drenażowe wody w postaci budowy studni szybowych Ø 3000 ÷ 2500 mm i filtrami poziomymi Ø 315 ÷ 225 mm o długości 500 m wraz ze zbiornikiem ziemnym wody surowej o poj. 40 tys. m³.

Firma nieustannie stawia na rozwój swej działalności i dąży do poprawy standardów jej funkcjonowania. W lipcu 2018 roku podpisuje kolejną umowę z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” na kwotę 45 081,164,00 zł netto.