top of page
logoZUWS_skrocone_CMYK.jpg

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. 
69-100 Słubice, ul. Krótka 9
tel. 95 758 26 65
e-mail: promocja@zuws.pl
www.zuws.pl

Słubice_foto_03.jpg

Zakład Usług Wodno-Ściekowych jest spółką komunalną zajmującą się produkcją i dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków na terenie gminy Słubice. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom miasta i 11 okolicznych wiosek kompleksowej obsługi, w tym ciągłych dostaw wody najwyższej jakości, a także zgodny z ochroną środowiska odbiór ścieków. Zakład świadczy także usługi licznym przedsiębiorstwom. Firma od wielu lat unowocześnia technologie i infrastrukturę oraz dba o dynamiczny rozwój. Zespół słubickich wodociągów tworzą dobrze wyszkoleni i doświadczeni pracownicy oraz wykwalifikowana kadra kierownicza. Spółka dysponuje również wszechstronnym parkiem maszynowym. Inwestycje w sprzęt, infrastrukturę oraz kapitał ludzki sprawiają, że firma nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na lokalnym rynku.

Nowoczesność, ekologia i ekonomia to trzy obszary, w jakich w ostatnich latach zachodzą zmiany w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Słubic. Od 2016 roku ZUWŚ Sp. z o.o. realizuje największy projekt w historii gminy pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, który uzyskał dofinansowanie z pieniędzy unijnych – Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-0033/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Słubice_foto_01.jpg

Koszt inwestycji to 68,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 35 mln zł. Pozostała kwota będzie pochodziła ze środków własnych spółki oraz pożyczki w wysokości ponad 19 mln zł udzielonej firmie przez NFOŚiGW w Warszawie. Głównym celem projektu jest dostosowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej do wymogów tzw. dyrektywy ściekowej, związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych, ale również wyposażenie miasta w nowoczesną infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, odpowiadającą restrykcyjnym wymogom ekologicznym. 

Chodzi także o zapewnienie bezpieczeństwa produkcji oraz ciągłości dostaw wody, zminimalizowanie zdarzeń związanych z ograniczeniem jej dostaw, jak również przewidywanie awarii i zapobieganie ich występowaniu.

Projekt obejmuje osiem zadań, które zostaną zrealizowane w latach 2017-2020. 

Są to: budowa dodatkowego wodociągu łączącego stację uzdatniania wody ze zbiornikami wody, ułożenie ponad 2 km linii światłowodowych (umożliwiających zintegrowanie całego systemu sterowania i monitoringu pracy poszczególnych urządzeń, a także zapewniających stały, bezpośredni monitoring ujęć wód podziemnych i możliwość zdalnego zarządzania infrastrukturą), modernizacja automatyki, sterowania i wizualizacji na SUW, renowacja 21 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont 8 km sieci wodociągowej. W celu podniesienia standardu technologicznego i jednocześnie uzyskania wzrostu przepustowości rozbudowywana i unowocześniana jest oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo baza ZUWŚ zostanie wyposażona w specjalistyczne samochody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody i z zestawem do monitoringu sieci wodociągowej. Zostanie wdrożony system informacji przestrzennej GIS, a także technologie umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Słubice_foto_02.jpg

Słubickie wodociągi od 2017 roku prowadzą szeroko zakrojoną akcję promocyjną projektu, w tym zasad prawidłowego dbania o sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W przedszkolach i szkołach odbywają się spotkania edukacyjno-ekologiczne pn.  „Skąd się bierze i gdzie znika słubicka kropla wody”, organizowane są też konkursy dla uczniów. W planach jest okazjonalne udostępnienie obiektów ZUWŚ (oczyszczalni ścieków, SUW) dla zwiedzających. 

bottom of page