top of page

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
62-400 Słupca, ul. Zagórowska 26
tel./fax 63 275 17 60, 63 274 39 35

e-mail: biuro@mzwikslupca.pl
www.mzwikslupca.pl

Historia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. 

Początki zorganizowanej działalności wodno-ściekowej na terenie miasta to studnia głębinowa i stacja uzdatniania wody przy ul. Traugutta, które powstały na początku lat 60. XX wieku dla zasilenia w wodę osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Tysiąclecia i Traugutta.

 

Następny etap to studnia głębinowa przy ul. Kolejowej, uruchomiona na potrzeby budowanego Mostostalu. Nadzór nad tymi wydzielonymi systemami wodnymi sprawowała sekcja wodociągowa przy Powiatowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słupcy. W tym czasie powstała pierwsza oczyszczalnia ścieków przy ul. Kilińskiego przyjmująca ścieki prawie wyłącznie z osiedla mieszkaniowego i innych obiektów należących lub związanych z WKS Mostostal.

Datą kluczową Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy był 1 stycznia 1976 roku, kiedy to w wyniku przemian spowodowanych reformą administracyjną kraju powołano w Koninie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w jego strukturach znalazł się Oddział Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. To właśnie w jego ramach powołano do życia Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Turku, Kole i Słupcy. Taka forma organizacyjna funkcjonowała do roku 1982, kiedy to na mocy Zarządzenia Wojewody Konińskiego z 7 kwietnia 1982 roku powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Rozpoczęło działalność 1 lipca 1982 roku i jako przedsiębiorstwo państwowe zostało wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym w Koninie. Działało na zasadzie pełnego rozrachunku gospodarczego i miało osobowość prawną na mocy ustawy o przedsiębiorstwie państwowym, a Wojewoda Koniński jako organ założycielski sprawował nadzór nad jego działaniem.

Podstawowe obowiązki Przedsiębiorstwa w zakresie poboru i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków były ówcześnie realizowane przez pięć zakładów produkcyjnych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy prowadził działalność wodociągową na terenie miast: Słupca, Witkowo, Pyzdry i Zagórów oraz działalność kanalizacyjną na terenie Słupcy i Witkowa.

W roku 1990 wprowadzono w Polsce reformę samorządową. Gminom przekazano jako zadania własne, między innymi sprawy dotyczące zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Zmiany administracyjne spowodowały, że 1 października 1991 roku na mocy uchwały Zarządu Miasta Słupcy z 30 września 1991 roku, która wykonywała uchwałę Rady Miejskiej w Słupcy z 27 maja 1991 roku w sprawie przejęcia mienia, które powstało z podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, powstał Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, przybierając formę prawną zakładu budżetowego niekorzystającego z dotacji budżetu miasta. 

 

Od tego momentu do dziś Zakład istnieje w tej formie prawnej i prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną tylko na terenie miasta Słupcy.

Zaopatrzenie miasta w wodę.

W latach 60. XX wieku miasto posiadało kilka wodociągów lokalnych na ulicach: Warszawska, Traugutta, Elektrowniana. Szybki rozwój miasta a tym samym wodociągów nastąpił dopiero z chwilą podjęcia decyzji o budowie w Słupcy Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal, co wiązało się z budową osiedla mieszkaniowego na potrzeby wytwórni.

W roku 1971 uruchomiono stację wodociągową przy ul. Kolejowej, a w roku 1977, po trwających około 10 lat poszukiwaniach hydrogeologicznych na obszarze ok. 70 km², studnię głębinową przy ul. Koszuckiej, która do dzisiaj jest jednym z podstawowych źródeł zaopatrzenia miasta w wodę. W ramach tych badań udokumentowano zasoby wodne sięgające aż po Jezioro Powidzkie. Woda ta zawiera podwyższone ilości żelaza oraz manganu i zdatna może być do użytku po uprzednim uzdatnieniu.

W roku 1986 włączona została do użytku następna studnia głębinowa przy ul. Gajowej. Wynikało to z potrzeby zwiększenia dostaw wody spowodowanych szybkim rozwojem budownictwa wielorodzinnego. Rok 1989 był rekordowy w zakresie sprzedaży wody. Miasto Słupca zużyło jej ponad 1 000 000 m³. Przed rokiem 1989 pojawiały się oznaki niedoborów wody w okresach szczytowych zapotrzebowań, szczególnie w końcówkach tygodnia i w godzinach wieczornych.

Wykonane prace analityczne techniczno-ekonomiczne na temat budowy zbiornika wody czystej przy ul. Koszuckiej i alternatywnie zbiornika wieżowego na terenie miasta okazały się jednoznaczne i została podjęta decyzja o budowie zbiornika wieżowego o pojemności 700 m³. Budowa finansowana ze środków miejskich zakończona została w roku 1993. Od tego czasu skończyły się problemy z niedoborami wody w okresach szczytowych zapotrzebowań, a rozpoczął się okres, w którym zaczęto odnotowywać spadek zużycia wody.

 

Od lipca 2009 roku rozpoczął się proces dozowania czystego tlenu do wody wodociągowej. Tlen jako naturalna substancja poprawił zdecydowanie walory smakowe wody oraz jej klarowność.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków.
Lata 70. XX wieku to początek rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pierwszej oczyszczalni ścieków przy ul. Kilińskiego, praktycznie tylko na potrzeby budownictwa wielorodzinnego związanego z WKS Mostostal. W związku z szybkim rozwojem budownictwa spółdzielczego już po roku 1975 przystąpiono do budowy docelowej oczyszczalni dla miasta zlokalizowanej przy ul. Zagórowskiej. W lipcu 1979 roku została uruchomiona mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze złożami biologicznymi. 

 

Każdego roku miastu przybywały nowe kolektory, sieci rozdzielcze i budynki. Kanalizowane były starsze osiedla budownictwa jednorodzinnego oraz uzbrajano nowe osiedla. Zmieniające się i ciągle rosnące wymagania odnośnie parametrów ścieków na odpływie z oczyszczalni, szczególnie w zakresie biogenów tzn.: fosforu i azotu spowodowały, że istniejąca oczyszczalnia nie była przygotowana do usuwania tych związków w wymaganym zakresie i stanęła przed koniecznością modernizacji. Decyzja w tej sprawie zapadła w roku 1999, a oczyszczalnia do użytku została oddana trzy lata później.

Wybudowany obiekt był nowoczesny i zautomatyzowany. Posiadał znacznie lepsze możliwości oczyszczania ścieków, tj.: zwiększoną moc usuwania związków biogennych, dobudowaną część osadową z mechanicznym zagęszczaniem i odwadnianiem osadów oraz z ich higienizacją. Oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość średniodobową 2300 m³/d z możliwością jej powiększenia do 4600 m³/d po dobudowaniu dwóch elementów: komory reakcji i osadnika wtórnego.

 

Do sieci kanalizacji sanitarnej miasta podłączona została sieć kanałów i przepompowni z miejscowości Piotrowice i Róża należące do gminy wiejskiej Słupca. Był to efekt ustaleń mających na celu wykorzystanie miejskiej oczyszczalni do przyjęcia i oczyszczenia ścieków z terenu części gminy.

 

Laboratorium MZWiK

Praca laboratorium MZWiK w Słupcy dotyczy wykonywania analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, jak również ścieków i osadów z oczyszczalni.

bottom of page