top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7

tel. 46 862 82 30 wew. 24, fax 22 433 50 26

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

www.zwik.sochaczew.pl

Pracownicy zakładów komunalnych funkcjonują w naszym życiu na co dzień. Bez względu na to, czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, czy też nie. Miejscem ich pracy są przedsiębiorstwa komunalne, spełniające bardzo istotne funkcje.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. to jedyny podmiot świadczący usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew. ZWiK Sochaczew eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 145 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 180 km. Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o.  jest spółką jednostki samorządu terytorialnego. W styczniu 2004 roku została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000191418. Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. 

Działalność Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew świadczy usługi w zakresie:

  • budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej

  • ujmowania, produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia

  • odbioru i oczyszczenia ścieków produkowanych w aglomeracji

  • czyszczenia i monitorowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  • przeprowadzania badań laboratoryjnych wody i ścieków (laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji)

  • wynajmu sprzętu specjalistycznego.

 

Strategia rozwoju
ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. pełni kluczową rolę w rozwoju miasta, a dzięki inwestycjom Spółki możliwa jest realizacja kilku strategicznych celów. Mowa tu o ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu ładu przestrzennego, podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz poprawie walorów turystycznych regionu. Cele te mogą być zrealizowane dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej, prac rewitalizacyjnych oraz szeroko pojętej budowie systemu ochrony zlewni rzeki Bzury i Utraty.

Kluczowa rola ZWiK w rozwoju Sochaczewa
W Sochaczewie standardem jest nie tylko posiadanie dostępu do zdrowej bezpiecznej wody pitnej, ale też i bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. Do roku 2005 w Sochaczewie skanalizowane było około 40% miasta, właściwie samo centrum. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne standardy, które dotyczyły również wodociągów i kanalizacji.


Rozwój miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap I” wniosła wielki krok naprzód. Ostatecznie całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł 105 567 818,91 zł. Unia Europejska, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowała przedsięwzięcie sumą 50 410 591,52 zł. Realizacja inwestycji objęła remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów i Karwowo, Wypalenisko cz. Północna i Chodaków, modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa.

 

Wkrótce Władze miasta, jak i Spółka czynią starania o kolejne środki by poprawić egzystencję mieszkańców kolejnych dzielnic. 

Żyrardowska
W ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej – etap II (cześć I)” powstała sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska, w rejonie ulic: Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedla Kolejowego.

 

Dodatkowo zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o następujące prace:

  • Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie polegający na wymianie rusztu napowietrzającego i wykonaniu nowych izolacji wewnątrz zbiornika.

  • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszica.

  • Przebudowa miedzy innymi przepompowni ścieków przy ul. Bojowników. Prace te były niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego odbioru ścieków z terenu objętego budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska.

  • Zakup kamery do monitoringu kanałów sanitarnych.

 

Centrum
Kolejne prace w ramach kolejnego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cz. II) zaowocowały budową kanalizacji sanitarnej przy ulicach Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego oraz budową sieci wodociągowej przy ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. 

Oczyszczalnia w środku miasta
Firma w pełni odpowiada wymaganiom XXI wieku. Ścieki odprowadzane są do rzeki Utraty, a żyjące poniżej miejsca zrzutu ryby są na to najlepszym dowodem. Ma to zdecydowany wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Przekłada się także na komfort życia obecnych i przyszłych mieszkańców Sochaczewa. Przedsiębiorstwo przygotowane jest na przyjęcie nieczystości bytowych od wszystkich mieszkańców miasta. Osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego polega na podłączeniu blisko 100% gospodarstw domowych Sochaczewa do istniejącej, poważnie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to absolutny wymóg Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako jednostki pośredniczącej w prowadzonych inwestycjach.

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie przygotowana jest na przyjęcie nieczystości bytowych od mieszkańców miasta a nawet samorządów przyległych. Jest to jedyne w aglomeracji Sochaczew miejsce, które zapewnia oczyszczanie ścieków zgodne z wszelkimi zapisami prawa zarówno krajowego, jak i unijnego. Dzięki właściwemu oczyszczaniu nieczystości bytowych, ale też i przemysłowych, ZWiK-Sochaczew realizuje wytyczne Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zmodernizowana Miejska Oczyszczalnia Ścieków stanowi serce kanalizacji. Bez niej nie byłoby mowy o budowie kolejnych przyłączy i bezpiecznym, zgodnym z prawem i wymogami ochrony środowiska, odprowadzaniu ścieków bytowych z terenu Sochaczewa. Oczyszczalnia została zmodernizowana dzięki funduszom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu osiągana tu jest najwyższa jakość oczyszczania ścieków.

bottom of page