top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

16-100 Sokółka, ul. Targowa 15
tel. 85 711 27 53, fax 85 711 46 61
sekretariat@mpwik.sokolka.com
www.mpwik.sokolka.com

Pierwsze wzmianki o działalności Zakładu Wodociągu w Sokółce pochodzą z okresu niemieckiej okupacji (1942 rok). Po wojnie kontynuował swe usługi pod tą samą nazwą jako zakład budżetowy. W roku 1965 powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jako wielobranżowa struktura, która wchłonęła wodociągi.


Cztery lata po wybudowaniu miejskiej oczyszczalni ścieków, w styczniu 1979 roku, w wyniku przekształceń Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy PGKiM został wchłonięty przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Białymstoku, które – na bazie dotychczasowego majątku – powołało Wydział Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. W wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych, w 1991 roku powstał samodzielny, finansowany z budżetu państwa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Dwa lata później rezultatem kolejnych przekształceń było utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, i jednoczesne rozszerzenie terenu działania na całą gminę.
 

Woda do odbiorców rozprowadzana jest siecią wodociągową o długości 200 km, natomiast ścieki odprowadzane są do oczyszczalni 60-kilometrową siecią kanalizacji sanitarnej. Miejska oczyszczalnia ścieków, działająca od 1974 roku i usytuowana w zachodniej części miasta, ok. 2 km od rzeki Sokołdy – odbiornika ścieków oczyszczonych z Sokółki – przestawała zaspokajać potrzeby w tym zakresie lokalnej społeczności. Nowa, uruchomiona w 1995 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego w reaktorach sekwencyjnych (SBR), o przepustowości Q=6000 m³/d, pozwoliła na kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej większej części miasta. Zastosowano tu jeden z pierwszych reaktorów sekwencyjnych SBR w województwie. W przeprowadzonej w latach 2010-2011 modernizacji oczyszczalni ścieków przewidziano zwiększenie mocy urządzeń, a niektóre z nich zastąpiono urządzeniami o dużo lepszych parametrach. Modernizacja nie obejmowała zmiany technologii. 

Spółka dostarcza wodę z kilku ujęć podziemnych. Dwa z nich wymagają uzdatniania wody, natomiast z pozostałych ujęć woda jest bezpośrednio wtłaczana w sieć wodociągową. Zarówno cała sieć wodociągowa, jak i wszystkie przepompownie ścieków objęte są monitoringiem, który stwarza możliwość zdalnej kontroli i sterowania obiektami typu: ujęcia wody, punkty pomiarowe na sieci wodociągowej, przepompownie ścieków.

 

Dysponując wykfalifikowaną kadrą i wysokiej jakości sprzętem specjalistycznym, spółka świadczy usługi w zakresie czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych, budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Do finansowania prowadzonej działalności inwestycyjnej, oprócz środków własnych i samorządów lokalnych, wykorzystuje możliwości pozyskiwania, na preferencyjnych zasadach, pożyczek i kredytów oraz dotacji ze środków krajowych i unijnych.

Aby sprostać wymaganiom swoich klientów oraz spełniać najnowsze normy technologiczne, firma co roku inwestuje dostępne środki własne w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podnosząc standard świadczonych usług. 

bottom of page