top of page

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim

86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3

tel. 52 387 13 43, 52 387 13 96

e-mail: zgksol3@wp.pl

www.bip.soleckujawski.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 2002 roku. Spółka jest następcą prawnym dwóch podmiotów gospodarczych, których działalność związana była m.in. z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury dróg, chodników, parkingów i zieleni, a także zabezpieczeniem dostaw wody i odprowadzania ścieków. Kapitał Spółki wynosi 16 918 000 zł i został wniesiony aportem przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. Spółka została powołana do realizacji zadań własnych Gminy Solec Kujawski, w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, przy wykorzystaniu środków technicznych jakimi dysponuje. Podstawowym zadaniem Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Mieszkańcy ponad 16-tysięcznego Solca Kujawskiego piją wodę ujmowaną z pięciu studni głębinowych w Przyłubiu. I jest to główne źródło wody dla miasta. Są poza tym jeszcze dwa ujęcia, posiadającepo jednej studni głębinowej: w Chrośnie i Rudach, lecz mają one znaczenie lokalne, to znaczy zaopatrują w wodę okolicznych mieszkańców. Ujęcia zapewniają jej dostawy w sposób ciągły, pod odpowiednim ciśnieniem. Roczny pobór wody z siedmiu studni wynosi średnio 750 tys. m³. W Gminie Solec Kujawski można pić wodę prosto z kranu, ma ona wspaniały smak i jest bez zarzutu bakteriologicznie. Woda nie wymaga stosowania procesów dezynfekcji. Optymalna twardość wody ma istotny wpływ na jej walory smakowe. Tą dobrą jakość zapewnia sama natura.

Spółka prowadzi działania zmierzające do racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych. Zwraca szczególną uwagę na utrzymanie reżimu technologii wydobycia i dystrybucji wody. W ostatnich latach Spółka rozbudowała układy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a tym samym umożliwiła korzystanie z wody przez 97% mieszkańców Miasta i Gminy Solec Kujawski. W sumie soleckie wodociągi mają 80, a kanalizacja sanitarna 60 kilometrów długości. Te długości nie uwzględniają licznych przyłączy do poszczególnych posesji. Ścieki komunalne z Solca Kujawskiego przepompowywane są do oczyszczalni „Kapuściska” w Bydgoszczy.

Inwestowanie w infrastrukturę jest zawsze bardzo kosztowne. Dlatego Spółka opracowała i realizuje program inwestycyjny w celu poprawy i utrzymania jakości świadczonych usług, zarówno podstawowej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, a także usług w zakresie kompleksowej budowy i przebudowy:

  • sieci i przyłączy wodociągowych,

  • sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków,

  • ulic, chodników i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej.

bottom of page