top of page
sremskiewodociagi.jpg

Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

63-100 Śrem, ul. Parkowa 8

tel. 61 28 30 475 / 61 28 30 459

e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl

www.sremskiewodociagi.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. kontynuuje ponad stuletnią historię działalności na rzecz mieszkańców ziemi śremskiej. Początki działalności wodociągowo-kanalizacyjnej sięgają pierwszej dekady XX w., kiedy to w 1907 r. podjęto decyzję o budowie publicznego wodociągu. W roku 1925 wybudowano pierwsze odcinki sieci kanalizacyjnej, natomiast w 1968 r. rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków.

 

Od roku 1997 śremskie służby wod-kan działają jako spółka, której jedynym właścicielem jest Gmina Śrem. Obecnie Przedsiębiorstwo jest właścicielem pięciu stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej o łącznej długości ok. 230 km, która dostarcza wodę ponad 40 tysiącom mieszkańców gminy. Gmina Śrem jest całkowicie zwodociągowana, a roczna ilość wody dostarczanej naszym odbiorcom wynosi ok. 1 800 000 m³. Dodatkowo administrujemy stacją uzdatniania wody oraz ok. 35 km sieci wodociągowych na terenie sąsiedniej gminy Brodnica. W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma oczyszczalniami ścieków, do których podłączone są sieci i przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości niemal 200 km. Dodatkowo administrujemy ok. 25 km sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Brodnica, które odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Śremie. Łączna ilość ścieków przyjmowanych i oczyszczanych przekracza 1 500 000 m³ w ciągu roku.

Służby eksploatacyjne prowadzą ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów związanych z produkcją wody i jej dystrybucją, oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Realizujemy wszelkiego rodzaju prace remontowe i modernizacyjne, a na potrzeby prawidłowej eksploatacji naszych obiektów działa laboratorium wody i ścieków. Dodatkowo Przedsiębiorstwo wykonuje prace inwestycyjne w zakresie nowego uzbrojenia wod.-kan. W głównej mierze są to inwestycje realizowane w terenach powstającej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej.

 

W roku 2005 oddano do użytku nową stację uzdatniania wody o wydajności 10 000 m³/d, która pokrywa, z zachowaniem należytej rezerwy, zapotrzebowanie na wodę gminy Śrem oraz obsługiwanych terenów przyległych. Możliwość dodatkowej rozbudowy stacji i zwiększenia jej wydajności do 15 000 m³/d pozwala bez obaw spojrzeć na perspektywiczne potrzeby dostaw wody dla mieszkańców. W ostatnich latach Przedsiębiorstwo czyni ponadto starania mające na celu zwiększenie niezawodności dostaw wody przez odbiorców, w szczególności na obszarach wiejskich.

W 2009 roku zakończono również modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śremie, której maksymalna wydajność wynosi 8000 m³/d. Dzięki przeprowadzonej inwestycji jakość odpływu z powodzeniem spełnia aktualne wymogi prawne Zakłada się, że oczyszczalnia w Śremie stanowić będzie docelowo jedyny obiekt, na którym opierać się będzie gospodarka ściekowa gminy Śrem. Przepustowość oczyszczalni pozwala również na zagospodarowanie ścieków z obszarów sąsiednich gmin.

 

PWiK w Śremie Sp. z o.o. stawia na nowoczesność. W tym celu wdrażane są nowe technologie, zarówno w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, jak i funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne wyposażone zostały w układy monitoringu i sterowania, które umożliwiają ciągłą kontrolę procesów technologicznych, a tym samym osiąganie jak najlepszych efektów działania, ograniczając do minimum uciążliwość dla środowiska naturalnego. W ostatnim czasie trwają prace nad stworzeniem systemu łączności międzyobiektowej, która pozwoli na zdalne monitorowanie pracy, a w przyszłości sterowanie obiektami wod.-kan. oddalonymi od siedziby Spółki.

 

PWiK w Śremie Sp. z o.o. jest firmą o bogatej tradycji, z ambitnymi planami na przyszłość. Naszym Klientom zapewniamy dostawę wody najwyższej jakości oraz odprowadzanie ścieków zgodne ze standardami sanitarnymi. Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie podłączania nowych obiektów do infrastruktury wod.-kan.

bottom of page