top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o.

82-103 Stegna, ul. Gdańska 2
tel. 55 247 84 63, fax 55 247 64 46
e-mail: pkmierzeja@vp.pl
www.pkmierzeja.pl

Ochrona środowiska naturalnego, ochrona przyrody oraz właściwe korzystanie z jej zasobów stają się przedmiotem troski coraz większej rzeszy ludzkości. Ignorancją i obojętnością możemy wyrządzić wielką i nieodwracalną szkodę środowisku ziemskiemu, od którego zależy nasze życie i dobrobyt. Stworzenie odpowiednich warunków zabezpieczających człowiekowi własną egzystencję w środowisku naturalnym w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze.

 

Prowadzona przez nas działalność obejmuje tereny części Mierzei i Żuław Wiślanych znajdujący się w granicach Gmin Stegna – Sztutowo. Mierzeja Wiślana bezpośrednio związana jest z działalnością morza i wiatru. Prawie na całym jej obszarze, poza nisko położonymi obszarami nad zalewem oraz terenami zajętymi pod zabudowę, występują lasy. Większa część lasów i cały pas plaż na terenie Mierzei przeznaczony jest do masowego wypoczynku i turystyki. Cieszy się dużą atrakcją sezonowych turystów, którzy corocznie przyjeżdżają na wczasy. Głównym celem ochrony środowiska przyrodniczego na tym terenie jest zachowanie, rekonstrukcja i wzbogacenie unikalnego środowiska przyrodniczego.

Żuławy Wiślane jest to obszar wymagający szczególnych działań i regulacji wynikających z ich specyfiki genetycznej, dużego potencjału produkcyjnej przestrzeni rolniczej oraz roli w bilansie żywnościowym kraju. Granice regionu wyznaczyła sama natura, ale w ukształtowaniu hydrogeologicznego i geobotanicznego oblicza człowiek odegrał dominującą rolę. Zachowanie osiągniętego stanu wymaga niezawodnego sterowania reżimem wodnym w całym systemie cieków i kanałów oraz pokrywy glebowej. Ukształtowana przez człowieka żuławska hydrosfera tylko przez niego może być zachowana i doskonalona w przyszłości. Tymczasem zanieczyszczenia i degradacja środowiska tych obszarów jest widoczna, a wynika z braku odpowiedniej polityki ekologicznej minionych lat. Obecnie w tym zakresie realizowanych jest wiele działań inwestycyjnych, lecz jest to niewystarczające, aby odtworzyć w szybkim tempie, poprzedni stan środowiska naturalnego.

 

W latach 70. i 80. XX wieku postępująca degradacja środowiska naturalnego terenu Gmin Stegna i Sztutowo wymusiła podjęcie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej. Dotychczasowy system unieszkodliwiania nieczystości płynnych był oparty na wywozie zanieczyszczeń z szamb na wylewisko, które nie spełniało wymogów sanitarno-epidemiologicznych, dlatego też zostało zamknięte. Najbliższym miejscem wywozu została oczyszczalnia w Krynicy Morskiej, oddalona około 15-40 km. Z uwagi na znaczną odległość, miało to duży wpływ na koszty trudne do poniesienia przez podmioty prowadzące działalność turystyczną i mieszkańców, co też w pewnym stopniu przekładało się na degradację stanu sanitarnego tego terenu.

Jedynym rozwiązaniem zaistniałych problemów mogło być szybkie wybudowanie infrastruktury kanalizacyjnej, oczyszczalni oraz sieci sanitarnej. Biorąc pod uwagę bardzo duże koszty tej inwestycji, przewyższające możliwości samorządów, zaproponowano powołanie w tym celu Spółki, której udziałowcami miały zostać Przedsiębiorstwa i Firmy posiadające obiekty rekreacyjne na trenie gmin Stegna i Sztutowo.

 

27 maja 1983 roku, jako jedną z pierwszych w Polsce, powołano Spółkę Wodną „Mierzeja”, której celem była realizacja budowy oczyszczalni ścieków, a następnie sieci kanalizacyjnej. Organizacja ta była podwaliną obecnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie. W listopadzie 1987 roku zakończono i przekazano w użytkowanie oczyszczalnię w Stegnie wraz z zapleczem administracyjno-technicznym. Obiekt ten jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną typu „Promlecz” o zakładanej wydajności maksymalnej 6 tys. m³ na dobę z możliwością pracy na trzech niezależnych ciągach po 2 tys. m³ w zależności od obciążenia ilością ścieków. W sezonie letnim oczyszczalnia wykorzystuje wszystkie trzy ciągi, natomiast w okresie posezonowym, od dwóch do jednego.
 

Początkowo ścieki dowożone były z terenu Mierzei Wiślanej i innych miejscowości Gminy Stegna i Sztutowo samochodami specjalistycznymi. W roku 1992 uruchomione zostały trzy pierwsze przepompownie ścieków w Stegnie wraz z kanalizacją o długości 12 km, umożliwiającą bezpośrednie odprowadzenie ścieków z 30 obiektów wczasowych.

Lata 90. XX wieku były okresem przekształceń w gospodarce narodowej. Nastąpiły zmiany w przepisach prawnych nakładające na samorządy dodatkowe zadania m.in. związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Na szeroką skalę nastąpiły zmiany własności ośrodków wczasowych. Większość obiektów turystycznych zostało sprywatyzowanych. W roku 1998 Spółka Wodna „Mierzeja” uległa likwidacji, przekazując majątek na mienie komunalne Gmin. Wiąże się to z powołaniem w miejsce Spółki Związku Komunalnego Gmin Stegna i Sztutowo, który zajmował się eksploatacją obiektów kanalizacyjnych, natomiast realizacją inwestycji kanalizacyjnych zajęły się samorządy. W roku 2008 uległ rozwiązaniu Związek Komunalny „Mierzeja”, a w jego miejsce powołane zostało Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie, działające w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, funkcjonujące w tej postaci do dziś. Przedsiębiorstwo, oprócz eksploatacji, dodatkowo zajmuje się inwestycjami wspólnie z samorządami w zakresie gospodarki ściekowej.

 

Obecnie, w roku 2015, Spółka obsługuje na terenie gmin Stegna i Sztutowo:
•    dwie oczyszczalnie ścieków w Stegnie i Chełmku;
•    214 km sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej, tłocznej, podciśnieniowej, w tym:
    –    grawitacyjnej (130 km);
    –    tłocznej (61 km);
    –    podciśnieniowej (23 km);
•    184 obiekty sieciowe, w tym: 
    –    przepompownie tłoczne (87 szt.);
    –    przepompownie próżniowo-tłoczne (7 szt.);
    –    przepompownie próżniowe (87 szt.);
    –    tłocznie (3 szt.);

W roku 2014 Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie”. Inwestycja ta wynika z dostosowania obiektów kanalizacyjnych do unijnych standardów, zgodnie z dyrektywą ściekową 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, przepisy której będą obejmować aglomerację Stegna od początku roku 2016. Projekt zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qśred. = 4500 m³/d do przepustowości

Qśred. = 5500 m³/d, co pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych.

 

Oczyszczalnia podlegać będzie kompleksowej modernizacji i rozbudowie, włącznie z wymianą aparatury i wszystkich urządzeń, dodatkowo zmodernizowanych zostanie 5 obiektów pompowych wraz z siecią kanalizacyjną długości 3,6 km. Całkowity koszt inwestycyjny wynosić będzie około 16,4 mln zł (netto), z czego uzyskane środki z Unii Europejskiej Funduszu Spójności wynosić będą 10 859 227 zł, i muszą być one wykorzystane do końca 2015 roku. Pozostała kwota 5,6 mln zł pochodzić będzie z budżetu własnego Spółki, wspartego pożyczką z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 3 mln zł i kwotą 700 tys. zł z Gminy Stegna. 


Zakładamy, że zakończenie projektu nastąpi na początku roku 2016, osiągając swój cel główny – zwiększenie przepustowości oczyszczalni. Przyczyni się to osiągnięcia standardów oraz norm określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz wpłynie znacząco na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gmin Stegna i Sztutowo, poprzez poprawę jakości środowiska naturalnego tego terenu.

bottom of page