top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o.

57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 69a

tel. 71 796 29 00, fax 71 796 29 29

e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm
www.zwikstrzelin.pl

Strzelińskie wodociągi swą historią sięgają XVI wieku, bowiem już w 1581 roku otwarto pierwszy wodociąg miejski, dostarczający wodę z ujęć w Gościęcicach do Rynku. Wówczas powołano także specjalny urząd rurmistrza czuwającego nad wodociągiem. Pod koniec XIX wieku pojawiło się zagrożenie wyczerpania ujęć wody dla miasta, dlatego władze Strzelina zdecydowały wybudować nową sieć wodociągową z istniejącymi do dziś obiektami. Na początku XX wieku powstała również miejska sieć kanalizacyjna.


Kolejny istotny rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miał miejsce po roku 1990. Gmina Strzelin przez blisko 20 lat systematycznie rozbudowywała sieć wodociągową, zapewniając uzdatnioną wodę dla miasta i wszystkich miejscowości gminnych. Wybudowano nowe stacje uzdatniania wody z największą w Strzelinie, o wydajności 300 m³/h, a w Chociwelu powstała oczyszczalnia ścieków o wydajności 7000 m³/dobę. Zabytkowy obiekt stacji uzdatniania wody w drugiej połowie lat 90. XX wieku odrestaurowano i adaptowano na budynek administracyjny, zachowując jego zachwycającą architekturę. 

W roku 1996 gmina Strzelin powierzyła zadania w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków utworzonemu w tym celu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., którego właścicielem jest w 100% samorząd. ZWiK zajmuje się nie tylko produkcją i dostawą wody oraz odbiorem ścieków sanitarnych, ale także usługami w zakresie inżynierii wodno-kanalizacyjnej przy pomocy własnych służb eksploatacyjno-remontowych. W spółce kierowanej przez jednoosobowy zarząd zatrudnionych jest ok. 70 osób. 


Największe przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie sanitarno-inżynieryjnym w historii gminy realizowane było w latach 2009-2013. Program pn.: "Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I "Gospodarka wodno-ściekowa", Działanie 1.1 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM". Wartość projektu wyniosła 86 191 800,10 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to kwota blisko 37 mln zł. Wybudowano ok. 63 km kanalizacji sanitarnej, ok. 11 km sieci wodociągowej oraz 18 obiektów przepompowni ścieków. W ramach Kontraktu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu" wybudowano solarną instalację do suszenia osadów o wydajności 2600 t/rok, a także wyposażono oczyszczalnię w system automatyki i sterowania. 

Dzięki pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska zakres przedmiotowego projektu rozszerzono o dodatkowe zadania: 

  • zakup nowoczesnej linii do odwadniania osadów ściekowych; 

  • modernizację systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu; 

  • renowację kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie.

 

Racjonalnemu wykorzystaniu nowej infrastruktury służy realizacja kolejnego przedsięwzięcia pn. "Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelin". W ramach zadania mieszkańcy gminy otrzymują pomoc w podłączeniu do systemu kanalizacji poprzez nieodpłatne wykonanie dokumentacji technicznej oraz bezzwrotne dofinansowanie wykonania przyłącza. W 2014 roku z możliwości tych skorzystało prawie 3 tys. mieszkańców. Zadanie jest kontynuowane i obejmuje nie tylko mieszkańców miejscowości skanalizowanych w ramach projektu, ale także nowe inwestycje, takie jak zakończona właśnie budowa 2,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Kuropatniku-Kaczerki.

bottom of page