top of page

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie 
97-330 Sulejów, ul. Konecka 46
tel./fax 44 616 21 63
e-mail: ks.mzk@vp.pl 
www.mzk.sulejow.pl

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie jest samorządną jednostką budżetową. Zgodnie ze statutem, przedmiotem jego działalności jest w szczególności zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Sulejów w zakresie zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 


Przedsiębiorstwo dostarcza wodę poprzez eksploatację ujęć głębinowych w Sulejowie, Krzewinach, Białej i Bilskiej Woli. Woda ta jest bardzo dobrej jakości, a jednocześnie ma niską cenę. Sulejów objęty jest systemem kanalizacji rozdzielczej: sanitarnej i deszczowej. Kanalizacja sanitarna odbiera ścieki bytowe od klientów z terenu miasta.

W ramach bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony jest stały monitoring jej stanu technicznego oraz przegląd i konserwacja studni kanalizacyjnych. Zakład prowadzi również obsługę kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie jej bieżącego czyszczenia i utrzymania we właściwym stanie urządzeń podczyszczających tj. osadników i separatorów.


Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Sulejowie zlokalizowana jest przy ulicy Psarskiego. Obiekt został oddany do użytku w roku 1985. W latach 2009-2012 przeprowadzono pierwszy etap jego kompleksowej modernizacji gwarantujący osiągnięcie wymaganego (zgodnego z normami krajowymi i unijnymi) stopnia oczyszczania ścieków. Unowocześnienie obiektu zostało oparte o wdrożenie mechaniczno-biologicznej technologii oczyszczania ścieków. Jego aktualna przepustowość wynosi 1500 m³/dobę a docelowo ma wynosić 3000 m³/dobę.

Modernizację oczyszczalni wykonano w ramach projektu pn. „Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap I”. Ta ważna dla miasta i przedsiębiorstwa inwestycja możliwa była dzięki znacznemu dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej (a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013). 

 

Poza modernizacją oczyszczalni na terenie Sulejowa rozbudowano także sieć kanalizacyjną zbiorczą oraz wybudowano nową sieć kanalizacyjną tłoczną. Dowodem osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczania ścieków są wyniki prowadzonych na bieżąco badań ścieków odprowadzanych do Zbiornika Sulejowskiego. Wysoka sprawność oczyszczania wpływa bezpośrednio na jakość wód rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego oraz fauny i flory pobliskich obszarów NATURA 2000.

bottom of page