top of page

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

05-070 Sulejówek, ul. Wodociągowa 10

tel. 22 783 01 65, fax 22 760 01 44

e-mail: biuro@mzwiksulejowek.pl

www.mzwiksulejowek.pl

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku funkcjonuje od 1 września 1996 r. Przedsiębiorstwo jest miejską jednostką organizacyjną prowadzącą gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Do zakresu statutowych zadań należy:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do mieszkańców,

  • bieżąca eksploatacja, naprawa oraz rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych,

  • odbiór ścieków, odprowadzanie ich i oczyszczanie w oczyszczalni ścieków,

  • bieżąca eksploatacja, naprawa oraz rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

  • odbiór wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywanie sieci kanalizacji deszczowej.

 

A ponadto:

  • prowadzenie nadzorów branżowych,

  • opiniowanie dokumentacji,

  • wydawanie warunków technicznych w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb nowej zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego itp.,

  • prowadzenie inwestycji mających na celu poprawę procesów, narzędzi oraz infrastruktury.

Zakład wspólnie z władzami miasta porządkuje gospodarkę wodno–ściekową w oparciu o pozyskiwane fundusze unijne. Obecnie MZWiK w Sulejówku eksploatuje ponad: 123 km sieci wodociągowej, 113 km sieci kanalizacji sanitarnej z 37 przepompowniami oraz 25 km sieci kanalizacji deszczowej z ośmioma przepompowniami. Dostawę wody dla mieszkańców zapewniają dwie stacje uzdatniania wody (SUW), korzystające z siedmiu ujęć podziemnych. Zakład świadczy usługi dla blisko 5000 odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Odprowadzane od nich ścieki bytowe są oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

 

Zakład nieustannie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków, z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów. SUW I - powstała w 1996 r., rozbudowana w 2012 r. - oraz SUW II – oddana do użytkowania w 2016 r. - w procesie uzdatniania wody wykorzystują technologię opartą na klasycznym jednostopniowym procesie filtracji. Sumaryczna wydajność wynosi ponad 4000 m³/dobę. Oczyszczalnia ścieków, po rozbudowie i modernizacji w roku 2015, uzdatnia ścieki dopływające kanalizacją sanitarną z Sulejówka oraz posiada punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Jest to oczyszczalnia mechaniczno– biologiczna, w której wykorzystywana jest metoda osadu czynnego. Obiekt przyjmuje ścieki z terenu gminy Sulejówek i części gminy Halinów. Przepustowość oczyszczalni w okresie bezdeszczowym wynosi Q=2950 m³/d, a w okresie opadów i roztopów Q=3188 m³/d. Blisko 99% mieszkańców korzysta z systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

 

W zakresie edukacji ekologicznej zakład aktywnie włącza się w promowanie picia wody z kranu. W ramach tej akcji zostały ufundowane na terenie miasta i w szkołach specjalne pijki-źródełka. Przedsiębiorstwo organizuje także wycieczki edukacyjne po swoich obiektach dla uczniów. Pracownicy uczestniczą również w życiu lokalnej społeczności podczas pikników organizowanych na terenie miasta, zapewniając świeżą wodę do picia. MZWiK w Sulejówku kładzie duży nacisk na rozwój technologii informatycznych, starając się dostosować zakład do wymagań rynku i klientów. W roku 2018 wdrożony został nowy system do obsługi rozliczeń z naszymi odbiorcami. Planowana jest również modernizacja oprogramowania do zarządzania systemem obsługi stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, a także wdrożenie programu do zarządzania infrastrukturą techniczną (GIS).

bottom of page