top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach 

16-400 Suwałki, ul. Gen. W. Sikorskiego 14

tel. 87 567 60 53, fax 87 567 50 22

e-mail: biuro@pwik.suwalki.pl

www.pwik.suwalki.pl

Istniejemy od 1 stycznia 1986 roku, kiedy to utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, w skład którego wchodziły Zakłady Wodociągów i Kanalizacji funkcjonujące przy Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 13 miastach dawnego województwa suwalskiego. Jako spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy miejskiej Suwałki funkcjonujemy od 1 lipca 1997 roku. Podstawowym obszarem naszej działalności jest miasto, ale zajmujemy się także dostawą wody i odbiorem ścieków z gminy Suwałki i Jeleniewo. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja oraz sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Eksploatujemy prawie 227 km sieci wodociągowej (z przyłączami), blisko 150 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (z przyłączami), 21 pompowni ścieków rozlokowanych na terenie całego miasta i około 141 km sieci kanalizacji deszczowej wraz 19 separatorami.

Przez lata funkcjonowania dokonaliśmy szeregu inwestycji, zrealizowaliśmy dziesiątki projektów rozbudowy i modernizacji obiektów, urządzeń oraz sieci. Jesteśmy nowoczesną i sprawnie działającą Spółką, która każdego dnia zaopatruje w wodę blisko 70 tys. mieszkańców miasta. Nasza woda jest ujmowana z 19 studni wierconych z warstwy wodonośnej w utworach plejstocenu, zlokalizowanych w północno-zachodniej części miasta w zakolu rzeki Czarna Hańcza. Studnie te są rozmieszczone na obszarze ok. 50 ha.

W skład ujęcia wody, oprócz studni wierconych o głębokości od 40-140 m, wchodzą dwa otwory piezometryczne do kontroli jakości wody. Proces pobierania, uzdatniania i doprowadzenia wody do odbiorcy to trudne i kosztowne przedsięwzięcie. Pobór wody realizowany jest za pomocą podwodnych agregatów pompowych. Ponieważ nasza woda surowa zawiera ponadnormatywne ilości związków manganu i żelaza musi być poddawana uzdatnianiu. Woda ze studni transportowana jest do nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej stacji uzdatniania wody. Tam przechodzi proces natleniania w aeratorach oraz filtracji w ciśnieniowych, pośpiesznych filtrach Culligan, o łącznej wydajności 600 m³/h. Proces aeracji ma na celu utlenienie żelaza i manganu. Proces filtracji ma za zadanie odżelazianie, odmanganianie oraz usunięcie amoniaku. Tak uzdatnioną wodę magazynujemy w czterech zbiornikach wody czystej o łącznej pojemności 9 600 m³, co stanowi ponad 24 godzinną rezerwę wody. Tym samym nieprzerwanie zabezpieczamy potrzeby naszych odbiorców i gwarantujemy możliwość ciągłego użytkowania wody. Ze zbiorników woda przepływa do hali pomp II°, gdzie dezynfekowana jest promieniami UV (gwarantuje to niezmienność barwy, smaku i zapachu), a następnie zespołem ośmiu pomp wtłaczana jest do miejskiej sieci wodociągowej. Dzięki temu prawie 100% mieszkańców miasta ma bezpośredni i łatwy dostęp do wody o parametrach znacznie przewyższających wymagania Ministra Zdrowia. Dzienna produkcja wody przekracza 8,2 tys. m³, zaś roczna to blisko 3 mln m³. Mamy też osiem studni awaryjnych, zlokalizowanych na terenie całego miasta, wybudowanych w latach 80. XX wieku, z których w razie potrzeby woda może być wtłoczona bezpośrednio do sieci.

Ścieki komunalne zbierane są poprzez system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a następnie oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w granicach miasta przy ul. Sejneńskiej 86. Każdego dnia do naszej oczyszczalni dopływa ok. 10 384 m³ ścieków. Przepustowość maksymalna oczyszczalni wynosi 25 600 m³/d.

 

Dzięki uzyskanym środkom z funduszy krajowych (Ekofundusz, NFOŚiGW, WFOŚiGW), jak też dofinansowaniom z Unii Europejskiej (m.in. programów ISPA i POIiŚ), zrealizowaliśmy wiele inwestycji i w dużym stopniu zmodernizowaliśmy naszą oczyszczalnię ścieków. W ostatnich latach przeprowadziliśmy np. inwestycję mającą na celu intensyfikację usuwania azotu ogólnego, tak aby nasze ścieki, odprowadzane do rzeki Czarna Hańcza, która to ma ujście w jeziorze Wigry znajdującym się w Wigierskim Parku Narodowym, spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym (jego stężenie nie może przekraczać 10 mg/dm³). Zamontowaliśmy także dodatkową, trzecią, pompę ślimakową na przepompowni pośredniej. Wykonaliśmy termomodernizacje budynku przepompowni wielofunkcyjnej i Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Wymieniliśmy stary (19 letni) drobnopęcherzykowy system napowietrzający, zakupiliśmy kolejną (drugą) wirówkę dekantacyjną firmy Andritz, zmodernizowaliśmy system monitoringu na oczyszczalni, a także wyposażyliśmy jej część mechaniczną w prasopłuczkę do skratek i separator płuczki piasku oraz zmniejszyliśmy prześwit krat do 3 mm.

Aktualnie kończymy realizować projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap II”. Przedsięwzięcie pozwoli zmniejszyć uciążliwości zapachowe. Dbając o jakość życia mieszkańców terenów sąsiadujących z oczyszczalnią, wykonaliśmy hermetyzację i dezodoryzację niektórych obiektów. Kończymy realizować kontrakt na wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych. W ostatnich latach, w ramach funduszy europejskich, kupiliśmy także samochód do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem wody, zestaw kamer do inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wdrożyliśmy system ewidencji oraz zdarzeń na sieci – GIS, a także monitoring sieci wodociągowej. Dzięki środkom własnym kupiliśmy urządzenia do wyszukiwania wycieków na sieci wodociągowej (loggery i korelator cyfrowy), nowe samochody, w tym wywrotkę z dźwigiem z HDS, minikoparkę JCB, koparko-ładowarkę, recykler asfaltu i podnośnik-zwyżkę.

Jako Spółka miejska działamy na rzecz lokalnego środowiska. Angażujemy się w akcje społeczne, kulturalne, sportowe, edukacyjne i charytatywne. Dofinansowujemy m.in. Suwalski Klub Sportowy „WIGRY”, Miejski Klub Sportowy „Ślepsk Augustów”, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera, Suwalski Ośrodek Kultury, suwalskie szkoły, przedszkola oraz instytucje pozarządowe. Promujmy region i zdrowy styl życia wśród mieszkańców miasta i okolic. Bierzemy czynny udział w miejskich obchodach Dnia Dziecka, Dniach Suwałk itp. Otrzymujemy wyróżnienia, dyplomy i podziękowania, co świadczy o docenianiu naszych starań.

 

Mimo późnych i skromnych początków dziś nasza Spółka jest nowoczesną firmą, która modernizuje posiadany majątek i stale go rozwija poprzez nowe inwestycje. Aktualnie kończymy budować suszarnię osadów. Satysfakcja odbiorców naszych usług to podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. Dzięki wzorowemu zarządzaniu, utrzymywaniu wysokich standardów, kompetencji załogi i ciągłym inwestycjom dbamy, aby nasza firma postrzegana była jako solidna, rzetelna i godna zaufania. Każdego dnia wychodzimy naprzeciw potrzebom odbiorców, realizujemy pomysły usprawniające nasze działania, przez co sami staramy się wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Suwałk i sąsiadujących gmin.

bottom of page