top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku

21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3

tel. 81 751 20 44, fax 81 751 28 37

e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl

www.pegimek.swidnik.pl

Na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku z dnia 17 września 1956 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 października 1956 r., a swoim zasięgiem obejmowało miasto Świdnik i wieś Franciszków. Początkowo przedsiębiorstwo funkcjonowało pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świdniku. W 1992 roku zostało przekształcone w Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo skupia swoją działalność w trzech zakładach tj.: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami oraz Zakładzie Usług Porządkowych i Robot Drogowych. Wiodącym Zakładem w Przedsiębiorstwie jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który świadczy usługi w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków. Ponadto prowadzi bieżącą konserwację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zajmuje się usuwaniem awarii, budową nowych sieci i przyłączy, a także ich diagnostyką i monitoringiem.

W wyniku rosnących potrzeb miasta w latach 80-tych powstało nowe ujęcie wody. Obecnie system sieci wodociągowej miasta Świdnika i okolic bazuje na dwóch ujęciach wody podziemnej. Są to: ujęcie wody „Wierzchowiska” składające się z siedmiu studni głębinowych oraz ujęcie wody „Krępiec”, które stanowi jedna studnia. Dobowa zdolność produkcyjna posiadanych ujęć wody wynosi 21 672 m³/dobę. Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi 173 km, natomiast kanalizacyjnej 123 km. Obszar działalności Przedsiębiorstwa obejmuje Gminę Miejską Świdnik oraz przyległe miejscowości (Krępiec, Franciszków, Wólka Lubelska, Biskupie, Świdnik Duży, Świdnik Mały, Świdniczek, Lublin).

Priorytetem Przedsiębiorstwa jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez ciągłe inwestowanie w doskonalenie stosowanych technologii i urządzeń do produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków. Spółka respektuje normy prawne i etyczne, stosuje nowoczesny system monitorowania, zdalną kontrolę pracy obiektów systemu wod.-kan. oraz prowadzi własne laboratorium, które jest gwarancją jakości dostarczanej wody.

Roczna ilość produkowanej wody kształtuje się obecnie na poziomie 2 mln m³. Wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody nadzorowane i zarządzane są przy pomocy specjalnie na ten cel stworzonego systemu informatycznego i wizualizacyjnego. Głównym miejscem nadzoru i sterowania procesami jest dyspozytornia główna. Wdrożony system informatyczny pozwala na pełną kontrolę parametrów produkcji i dystrybucji wody. P.K. PEGIMEK Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem w Polsce, które wdrożyło system odczytu radiowego, czyli nowoczesnego i praktycznego rozwiązania, pozwalającego na automatyczne pobieranie danych z liczników i szybkie ich przesyłanie. Dzięki temu usprawniony został proces rozliczania odbiorców usług i analizy danych dostarczonych z odczytanych wodomierzy. Narzędzie to umożliwia monitorowanie poboru wody przez odbiorców, pozwala lokalizować indywidualne awarie oraz umożliwia zwiększenie częstotliwości odczytów. Stały monitoring sieci wodociągowej realizowany jest przy pomocy konwencjonalnych metod wykrywania wycieków w sieciach oraz wzbogacony jest o stacjonarne rejestratory szumów.

Ścieki komunalne z terenu miasta Świdnika, po wstępnym oczyszczeniu, przepompowywane są i odprowadzane kolektorem sanitarnym do oczyszczalni ścieków „Hajdów”, należącej do MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. Roczna ilość odprowadzanych ścieków to ok. 1,7 mln m³. Eksploatowana jest również bezobsługowa stacja zlewna dla ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. W Przedsiębiorstwie funkcjonuje laboratorium, które prowadzi badania jakości wody i ścieków. Laboratorium wykonuje badania w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Laboratorium uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych w celu potwierdzenia kompetencji, monitoruje środowisko, w którym wykonywane są analizy. 

Dla wypełnienia istniejących wymagań formalno-prawnych, spełniając określone prawem wymagania, laboratorium zostało wpisane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na krajową listę laboratoriów kontroli wewnętrznej, czyli laboratoriów oficjalnie uprawnionych do prowadzenia kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie całego kraju w zakresie badań mikrobiologicznych. Laboratorium wdrożyło system jakości wg normy PN-EN ISO 17025:2005. Jest w trakcie procesu akredytacyjnego, zgłosiło do Polskiego Centrum Akredytacji gotowość poddania się ocenie akredytacyjnej.

bottom of page