top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

58-160 Świebodzice, ul. Kasztanowa 1

tel.74 854 13 78, fax 74 854 13  04

sekretariat@zwik.swiebodzice.pl

www.zwik.swiebodzice.pl

Świebodzickie wodociągi mają ponad 100 letnią tradycję, która sięga końca XIX wieku, bowiem w roku 1898 przekazano do eksploatacji wodociągi miejskie o zdolności produkcyjnej 1500 m³/dobę. Wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna była sukcesywnie rozbudowywana na początku XX wieku, zabezpieczając w tym zakresie potrzeby miasta.

 

Okres po II wojnie światowej charakteryzował się w Świebodzicach ciągłym deficytem wody. Przyczyną tego był brak wydajnych ujęć własnych, zniszczenia infrastruktury przez działania wojenne, wzrost liczby mieszkańców oraz znaczne zapotrzebowanie wody na potrzeby przemysłu. Dopiero w 1992 roku problem deficytu wody został definitywnie rozwiązany, gdy zakończona została inwestycja umożliwiająca pobór wody ze zbiornika retencyjnego w Dobromierzu. Od tego czasu zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków realizuje Gmina Świebodzice – od roku 1998 poprzez spółkę prawa handlowego której jest właścicielem w 100%. Tą spółką jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świebodzicach. Spółka zajmuje się produkcją oraz dostawą wody, odbiorem ścieków sanitarnych i deszczowych oraz wykonuje usługi z zakresu inżynierii wodno-kanalizacyjnej. Zadania te wykonywane są przy pomocy własnych służb eksploatacyjno-remontowych i dyspozytorskich. 

W spółce kierowanej przez jednoosobowy zarząd  zatrudnionych jest około 60 osób. Roczna produkcja wody w Świebodzicach wynosi około 1,5 mln m³, jednak możliwości produkcyjne spółki w tym zakresie są 3-krotnie większe. Dystrybucja wody realizowana jest poprzez własną sieć wodociągową długości około 100 km, która zasilana jest z ujęcia w Dobromierzu i studni głębinowych. Podstawowym ujęciem wody zabezpieczającym potrzeby Świebodzic w 90% jest wymienione wyżej ujęcie powierzchniowe ze zbiornika retencyjnego w Dobromierzu, który jest oddalony od miasta o 10 km. Ścieki z terenu Świebodzic odbierane są przez system kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. W eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach znajduje się tylko część sieci kanalizacyjnych. W 2011 roku zrealizowana została przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji inwestycja, polegająca na budowie nowej kanalizacji, renowacji kanalizacji istniejącej, oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji tego zadania, całość ścieków z terenu Świebodzic trafiła na oczyszczalnię ścieków.

bottom of page