top of page

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Świebodzinie

66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37

tel. 68 382 24 11, fax 68 382 26 23

sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

www.zwkiuk.swiebodzin.pl

Co roku Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie dostarcza odbiorcom 1100 tys. m³ wody do picia oraz odbiera i oczyszcza 1300 tys. m³ ścieków komunalnych.

 

Geneza

Początkowo mieszkańcy Świebodzina czerpali wodę z pobliskich strumieni i jezior. Następnie, aby ujmować coraz większe jej ilości, zaczęto kopać i wiercić studnie. Budowano również zbiorniki, aby móc gromadzić nocą wodę. Zasoby wód podziemnych na terenie miasta były jednak ograniczone. Zdarzało się, że podczas suszy wysychały stawy, strumienie, a nawet studnie. W XVIII i XIX wieku, celem rozwiązania narastającego problemu zaopatrzenia miasta w wodę pitną, następowała stopniowa rozbudowa rozproszonego systemu ujęć i sieci wodociągowych.  Rurociągi drewniane sukcesywnie zastępowano ceramicznymi, porcelanowymi, a następnie żeliwnymi. Budowę wodociągów miejskich zakończono w 1910 roku, a 10 lat później powstała na terenie miasta stacja uzdatniania wody, która w 1998 roku przeszła gruntowną modernizację. Lata 20. XX wieku, to czas, kiedy powstała główna sieć kanalizacyjna oraz pierwsza mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, którą w 1992 roku zastąpiła nowa.

Przekształcenia

Świebodzińskie wodociągi funkcjonowały jako część Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM), które powstało w 1975 roku z połączenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych (MZBK) oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK). Do zadań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych należało kompleksowe administrowanie budynków komunalnych, będących własnością miasta. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmowało się: wywozem nieczystości stałych i eksploatacją wysypiska miejskiego; ujmowaniem, produkcją i dystrybucją wody pitnej; odbiorem ścieków i eksploatacją oczyszczalni ścieków; utrzymaniem i eksploatacją hotelu miejskiego; świadczeniem usług pogrzebowych i eksploatacją cmentarza; dystrybucją gazu płynnego w butlach; utrzymaniem zieleni miejskiej oraz czystości dróg i chodników; prowadzeniem ogrodnictwa miejskiego na potrzeby produkcji sadzonek nasion i kwiatów.

 

PGKiM przejęło działalność wyżej wymienionych zakładów. Po 1990 roku zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków uznano za zadania własne gminy, przekazując jej mienie państwowe, związane z realizacją tych zadań. W ramach przedsiębiorstwa utworzono: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Administrację Budynków Komunalnych oraz przedsiębiorstwo prywatne SOLUX świadczące usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i eksploatacji wysypiska miejsko-gminnego. Prace w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, usług cmentarnych oraz dystrybucji gazu butlowego, oddano w ręce podmiotów prywatnych.

 

1 lutego 1994 roku połączono SOLUX oraz ZWiK i powstał ZWKiUK (Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych). Nowo powstała spółka przejęła pracowników ze zlikwidowanych spółek oraz wszystkie należności i zobowiązania ZWiK.

Współczesność

W latach 2006-2010 przez ZWKiUK Sp. z o.o. został zrealizowany projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Jego głównym celem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin. W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Świebodzinie oraz zmodernizowano i rozbudowano system wodno-kanalizacyjny w gminie Świebodzin. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 18 144 000 euro, z czego 13 608 000 euro pochodziło z Funduszu Spójności.

 

Obecnie ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Zakład posiada i eksploatuje: 120 km sieci wodociągowej z ujęciem i stacją uzdatniania wody w Świebodzinie o zdolności produkcyjnej 5 tys. m³ na dobę, 10 wiejskich ujęć wody ze stacjami uzdatniania i hydroforniami, 132 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 35 przepompowni ścieków oraz oczyszczalnię ścieków o przepustowości 6250 m³ na dobę.

bottom of page