top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

tel. 52 332 45 96, fax 52 332 45 98

e-mail: zwik@zwik.com.pl

www.zwik.com.pl

Historia wodociągów i kanalizacji na Pomorzu sięga pierwszej połowy XIX wieku. Wtedy to zaczęły powstawać nowoczesne systemy wodociągowe, wyposażone w urządzenia mechaniczne, które początkowo napędzane były gazem, a następnie energią elektryczną. Wodociągi w Świeciu nad Wisłą zaczęły funkcjonować od 1908 roku.

Woda do miasta dostarczana była za pomocą dwóch pomp tłokowych, nie posiadała analizy chemicznej, a pod względem bakteriologicznym badano ją cztery razy w roku. Systematyczna rozbudowa wodociągów spowodowała, że w 1929 roku wszystkie nieruchomości w mieście były przyłączone do sieci wodociągowej. Kanalizację systemu rozdzielczego założono w Świeciu w 1914 roku. Wykonana z rur kamionkowych, a płukana była sześć razy w roku. Miasto miało dwie oczyszczalnie, z czego tylko jedna pracowała. Druga – wybudowana jeszcze przed wojną – nie była uruchomiona i ścieki spływały do rzeki bez mechanicznego oczyszczenia.

Wodociągi w Świeciu, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaczęły działalność od 1 stycznia 1992 roku. Przez pierwsze lata istnienia firmy, udało się ustabilizować pracę sieci wodociągowej, a także poprawić jakość i ilość dostarczanej wody dla mieszkańców. W 1996 roku uruchomiono mechaniczną oczyszczalnię ścieków, którą następnie w 2015 roku zmodernizowano i rozbudowano. Kwiecień 1998 roku to jedna z ważniejszych dat dla spółki. Nastąpiło wówczas przekazanie do eksploatacji i zarządzania sieci wod.-kan. na terenie całej gminy Świecie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządza obecnie:

  • ujęciem wody w Morsku – główne ujęcie wody o wydajności 4500 m³/dobę. Sześć studni głębinowych ujmuje wodę z warstwy czwartorzędowej. Technologia uzdatniania wody oparta jest na procesach naturalnych – napowietrzania i filtracji przez odpowiednio dobrane złoża. Przy stacji zlokalizowany jest zbiornik wody czystej o poj. 2 x 600 m³.

  • ujęciem wody przy ul. Parkowej w Świeciu – najstarsze ujęcie wody w mieście o wydajności 734 m³/dobę. Jedna studnia głębinowa ujmuje wodę z warstwy czwartorzędowej. Ze stacją współpracuje zbiornik wody czystej o poj. 223 m³.

  • ujęciem wody przy ul. Słowackiego w Świeciu – o wydajności 1100 m³/dobę. Dwie studnie głębinowe ujmują wodę z warstwy czwartorzędowej.

  • ujęciem wody przy ul. Sienkiewicza w Świeciu – pomocnicze o wydajności 200 m³/dobę. Jedna studnia głębinowa ujmuje wodę z warstwy czwartorzędowej.

  • ujęciem wody w Górnym Grucznie – o wydajności 630 m³/dobę. Dwie studnie głębinowe, ujmują wodę na trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Ze stacją współpracują dwa zbiorniki wody czystej o poj. czynnej 75 m³ każdy.

  • ujęciem wody w Terespolu Pomorskim – o wydajności 200 m³/dobę. Dwie studnie głębinowe, ujmują wodę na trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Ze stacją współpracuje zbiornik wody czystej o poj. 150 m³.

  • siecią wodociągową – o długości 285,1 km. Ze względu na różnice wysokości położenia miasta i rozległość układu na sieci, eksploatowane są cztery pompownie strefowe wody: trzy przepompownie na Os. Marianki (przy ul. Żwirki i Wigury, ks. St. Krausego i I. Paderewskiego) oraz jedna przy ul. Wojska Polskiego/Bednarza.

  • siecią kanalizacyjną – łączna długość 174,9 km, wraz z 44 przepompowniami ścieków, w tym centralną przy ul. Parowej, na której ma również miejsce proces mechanicznego podczyszczania ścieków ogólnospławnych z terenu Starego Miasta.

  • mechaniczną oczyszczalnią ścieków – odbierającą ścieki dopływające z terenu miasta i gminy obsługiwanego przez przedsiębiorstwo, z gminy Bukowiec oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi. Zadaniem instalacji jest mechaniczne podczyszczanie ścieków przed przesłaniem ich do oczyszczalni biologicznej zakładów papierniczych.

bottom of page