top of page

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

tel. 15 823 22 95, fax 15 823 31 24

 biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku i od tego czasu świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Tarnobrzega. Na czele spółki stoi zarząd, mający do dyspozycji służby administarcyjno-techniczne oraz wydziały: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, sieci wod.-kan. oraz laboratorium wody i ścieków. W latach 2004-2009, przy udziale środków pomocowych z UE, firma zrealizowała w ramach Funduszu Spójności projekt pn. „Program gospodarki wodnościekowej w Tarnobrzegu”.

 

Kolejnymi przedsięwzięciami, zrealizowanymi z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 były: „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno-zachodniej części miasta Tarnobrzeg” oraz „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg”. Obecnie firma realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”, wspierany środkami unijnymi w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II ochrona środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie podzielono na zadania budowlane, oparte na systemie „projektuj i buduj”, oraz dostawy pojazdów specjalistycznych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2020.

Inspiracją do aktywnych działań w tym kierunku jest troska i dbałość firmy o:

 • stałe polepszanie jakości wody w wodociągu miejskim, w tym także jej walorów smakowych

 • infrastrukturę techniczną, w tym sieć kanalizacyjną i wodociągową

 • urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody

 • ochronę środowiska naturalnego

 • wprowadzanie nowych technologii w gospodarce wodno-ściekowej.

 

Pod względem technicznym projekt zakłada realizację zadań w zakresie:

 • modernizacji sieci kanalizacyjnej – bezwykopowa renowacja 21 odcinków kanalizacji różnej, długości w różnych obszarach miasta, a także renowacja sieci wodociągowej w osiedlu Mokrzyszów

 • modernizacji stacji uzdatniania wody – budowa instalacji sorpcji i biodegradacji (stacja filtrów węglowych) wraz z obiektami towarzyszącymi

 • budowy instalacji suszarni osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków.

 

W chwili obecnej został zrealizowany I etap projektu w zakresie dostawy pojazdów, w tym:

 • specjalistyczny pojazd ciśnieniowo-ssący, wielofunkcyjny do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji

 • specjalistyczny pojazd ciśnieniowo-ssący, wielofunkcyjny do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

 • samochód ciężarowy z przyczepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego

 • specjalistyczny pojazd z systemem szybkiej wymiany zabudów (zbiornik na wodę pitną w systemie wymiennym, zbiornik na wodę pitną na przyczepie, żuraw hydrauliczny, wywrotka)

 • specjalistyczny pojazd z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej.

 

Wszystkie podejmowane działania w zakresie przeprowadzania zadań inwestycyjnych przyczyniają się w znaczący sposób do ochrony zasobów wodnych i gleby na terenie Tarnobrzega oraz pozwalają zachować wysokie standardy związane z szeroko rozumianą ekologią i ochroną środowiska.

bottom of page