top of page

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
tel. 14 623 53 00, fax 14 623 54 00

e-mail: biuro@tw.tarnow.pl
www.tw.tarnow.pl

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. to firma z ponad stuletnią tradycją. Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo swoim zasięgiem obejmuje łącznie tereny jedenastu gmin wschodniej Małopolski (dziewięć z powiatu tarnowskiego i dwie z powiatu dąbrowskiego) oraz jedną gminę zachodniego Podkarpacia. W nieodległej przyszłości planowane jest nawiązanie współpracy z kolejnymi gminami, również spoza województwa małopolskiego. Podstawowym obszarem działalności firmy są tereny gmin: miasta Tarnowa, gminy Tarnów i gminy Skrzyszów, na których obszarze Spółka jest jedynym dostawcą wody pitnej oraz odbiorcą ścieków. Ponad stuletnia służba Tarnowskich Wodociągów społeczności Tarnowa i okolic zobowiązuje do

ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. W prowadzonej działalności wykorzystywane są najnowsze zdobycze techniki w zakresie technologii, materiałów konstrukcyjnych oraz narzędzi informatycznych.

Nieustannie podejmowane działania dotyczące poprawy jakości świadczonych usług są realizowane poprzez: rozbudowę systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, doskonalenie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w tym również gospodarki odpadami. Spółka, realizując inwestycje, korzysta ze środków własnych oraz z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Tarnowskie Wodociągi za prowadzone działania zostały uhonorowane licznymi wyróżnieniami, wśród nich należy m.in. wymienić: tytuł Lidera Polskiej Ekologii (2009), kilkukrotne uhonorowanie w konkursie „Modernizacja Roku” – w tym otrzymanie w ramach tego konkursu w 2017 r. Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w kategorii ochrona środowiska. Źródłami wody dla aglomeracji Tarnów są dwa ujęcia o charakterze infiltracyjnym, zlokalizowane w dolinie Dunajca: Kępa Bogumiłowicka i ujęcie w Tarnowie Świerczkowie (eksploatowane nieprzerwanie od 1910 r.) a także niewielkie ujęcia wody podziemnej w miejscowościach Poręba Radlna i Łękawica oraz ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Dunajec w Zbylitowskiej Górze.

 

Woda podziemna nie podlega procesom uzdatniania, przed podaniem do sieci wodociągowej jest jedynie dezynfekowana. Woda powierzchniowa pobierana z rzeki Dunajec podlega procesom uzdatniania w Zakładzie Produkcji Wody w Zbylitowskiej Górze. Zakład ten rozpoczął produkcję w latach 60. ubiegłego stulecia, a w trakcie prowadzonej działalności był kilkukrotnie unowocześniany. Ostatnie inwestycje, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, zakończono w 2010 r. Przeprowadzona modernizacja sprawiła, że woda podawana do sieci posiada jeszcze wyższe walory i wyprzedza przewidywane zaostrzenie wymogów jakościowych w Europie. Sieć wodociągowa Tarnowskich Wodociągów to ok. 1250 km sieci magistralnych, rozdzielczych i przyłączy, kilkanaście hydroforni oraz zdolność retencji na poziomie ok. 26 500 m³ wody w zbiornikach retencyjno-wyrównawczych. Spółka w ostatnich latach znacznie zwiększyła możliwości retencjonowania wody na terenie miasta poprzez wybudowany w latach 2006-2007 zbiornik retencyjny o pojemności 15 000 m³.

Systematycznie prowadzone przez Przedsiębiorstwo prace remontowe sieci wodociągowej poprawiają jej niezawodność. Rozbudowa systemu wodociągowego przewiduje połączenie się z systemami funkcjonującymi w sąsiednich gminach. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zrealizowała już kilka połączeń z najbliższymi operatorami wodociągowymi, następne połączenia są w trakcie realizacji, natomiast kilka w sferze planów. Łączenie systemów wodociągowych administrowanych przez różnych operatorów sprzyja większemu bezpieczeństwu zaopatrzenia w wodę, umożliwia uzupełnianie niedoborów wody w obszarach występowania jej deficytu oraz wodociągowanie coraz szerszych terenów. Potencjał, jakim dysponuje Przedsiębiorstwo w zakresie przesyłu i oczyszczania ścieków, pozwala na odbiór nieczystości z wielu gmin: miasta Tarnów, gminy Tarnów, Skrzyszów, Żabno, Lisia Góra, Wierzchosławice, Wojnicz, Ryglice i Pleśna. System kanalizacyjny administrowany przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., która odbiera ścieki od około 200 000 mieszkańców regionu, to setki kilometrów sieci oraz setki przepompowni ścieków. W nieodległej przyszłości planowany jest odbiór ścieków z kolejnych gmin. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie podejmowane przez Spółkę przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. Zakład Oczyszczalni Ścieków, rozpoczął swoją działalność w 1978 r. Na przestrzeni ponad 30 lat Zakład podlegał nieustannym modernizacjom. W początkowej fazie eksploatacji oczyszczalnia nie uzyskiwała zadowalających wyników w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Kolejne rozbudowy i unowocześnienia sprawiły, że obecnie osiągane parametry w zakresie oczyszczania ścieków dorównują światowym standardom, przy przepustowości wynoszącej 86 400 m³ /dobę.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. dokłada wielu starań, aby powstające na oczyszczalni odpady były jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Efektem tych działań jest wprowadzona w roku 2017 pełna termiczna stabilizacja osadów ściekowych oraz wyeliminowanie odpadu z piaskowników, dzięki stosowanej od 2007 r. technologii płukania piasku. W 2008 r. na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków zakończono budowę suszarni osadów ściekowych, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. W 2017 r. oddano do użytku instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Kluczowym elementem w/w instalacji, odróżniającym ją od klasycznej fermentacji, jest poddanie wstępne osadów ściekowych działaniu wysokiej temperatury (ok. 165°C) oraz ciśnienia 6 bar w czasie ok. 30 minut. Proces ten kończy gwałtowna dekompresja, w wyniku której następuje rozerwanie błon komórkowych. Takie przygotowanie osadu sprawia, że prowadzone w dalszej części instalacji procesy fermentacji są bardzo efektywne. Wśród zalet tej metody są również: pełna higienizacja termiczna osadów, bardziej efektywne odwadnianie końcowe do ponad 30% suchej masy, redukcja materii organicznej do ponad 60%. W związku, z tym, że instalacja posiada rezerwy w wydajności, Tarnowskie Wodociągi przyjmują do przetwarzania osady ściekowe powstające w kilkunastu komunalnych oczyszczalniach z powiatu tarnowskiego i powiatów sąsiednich. Spółka prowadzi ponadto rozmowy z innymi przedsiębiorstwami

wod.-kan., zarządzającymi oczyszczalniami ścieków, celem nawiązania współpracy.

bottom of page