top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51

tel. 32 784 02 33, fax 32 285 20 71

e-mail: sekretariat@pwik-tg.pl

www.pwik-tg.pl

Działalność wodociągowo-kanalizacyjna w Tarnowskich Górach może poszczycić się ponad 200-letnią tradycją. Pierwszy wodociąg powstał już w XVIII w., gdy miasto było ważnym ośrodkiem wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku. W 1797 r. ułożono pierwszy żeliwny wodociąg. Tarnowskie Góry, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, zostały skanalizowane i otrzymały oczyszczalnię o pełnym procesie technologicznym (lata 1927-1929).

 

Od 1996 r. działalność wod.-kan. dla Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W listopadzie 2001 r. przeszło proces prywatyzacji, a inwestorem została francuska firma Veolia Voda S.A. – z grupy Veolia Environnement – światowy lider w branży usług dla społeczności lokalnych. Wprowadzenie inwestora strategicznego spowodowało podniesienie jakości usług oraz bezpieczeństwa dostaw wody, dokapitalizowanie firmy na cele inwestycyjne, a także uzyskanie dostępu do know-how. Obecnie Przedsiębiorstwo eksploatuje: siedem ujęć wody, trzy stacje uzdatniania wody, 517 km sieci wodociągowej, cztery oczyszczalnie ścieków, 25 przepompowni oraz 271 km sieci kanalizacyjnej.

Najważniejszą inwestycją ostatnich lat była realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Tarnowskich Górach” – I faza, gdzie Spółka ściśle współpracowała z Gminą Tarnowskie Góry zarówno w procesie projektowania, jak i wykonawstwa. W listopadzie 2011 r. PWiK przejęło do eksploatacji nowo powstałe urządzenia Centralnej Oczyszczalni Ścieków, nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni działającej w oparciu o osad czynny (wydajność – 4520 m³/dobę), z fermentacją osadu oraz produkcją biogazu.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Odbiorców, Spółka położyła szczególny nacisk na ciągłość i jakość dostaw wody oraz obsługę Klienta. Dzięki aktywnie działającej stronie internetowej oraz wdrożeniu nowoczesnych technik zdalnej obsługi, Klient ma możliwość korzystania z systemu elektronicznego, który obejmuje internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK), usługi „sms-info” oraz e-fakturę. 

W Przedsiębiorstwie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania normy ISO 9001- jakość, ISO 14001- środowisko oraz OHSAS 18001- bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań Laboratorium PWiK wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 oraz uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 1231). Akredytacja obejmuje 19 parametrów, w tym badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, dzięki czemu Laboratorium obsługuje wszystkie badania jakości wody i ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry, Miasteczka Śl. i Woźniki na własne potrzeby, a także świadczy usługi innym podmiotom. Laboratorium PWiK jest jedynym akredytowanym laboratorium na terenie powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego.

 

Spółka angażuje się w działania obsługiwanych Gmin poprzez sponsoring imprez miejskich, wydarzeń biznesowych, a także wspiera edukację, kulturę i sport, obejmując szczególną troską dzieci i młodzież. Podejmuje liczne akcje związane z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Czynnie współpracuje z miejskimi Wydziałami Ochrony Środowiska oraz aktywnie działa w Fundacji Veolia Woda.

bottom of page