top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 37A

tel. 84 664 24 61, fax 84 664 35 19

e-mail: pgkim@zamosc.home.pl

www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

1 stycznia 1963 r. powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim – działające jako przedsiębiorstwo wielobranżowe do 4 lipca 1994 r. 5 lipca 1994 r. Przedsiębiorstwo przekształcone zostało w jednoosobową spółkę skarbu gminy, której jedynym Wspólnikiem jest Gmina Miejska Tomaszów Lubelski. Spółka świadczy usługi z zakresu gospodarki komunalnej dla mieszkańców miasta Tomaszowa Lubelskiego i okolicznych gmin.

Działalność Spółki realizowana jest w następujących zakresach:

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

• zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,

• wywóz odpadów komunalnych wraz z ich segregacją,

• wykonywanie robót remontowych oraz budowlanych dla potrzeb Spółki,

   jak i zlecanych z zewnątrz.

 

W celu zaopatrzenia miasta w wodę Spółka eksploatuje pięć studni głębinowych oraz stację wodociągową z dwoma zbiornikami wody o pojemności V-500 m³ i 2000 m³. Woda bardzo dobrej jakości pobierana jest z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 407-utwory kredy górnej i doprowadzana jest do klientów siecią wodociągową o długości 56 km.

Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną o łącznej długości ok. 58 km i oczyszczane są w zmodernizowanej w 2006 r. miejskiej oczyszczalni ścieków. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 6300 m³/dobę ma zapewnić między innymi ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 407 „Niecka Lubelska”. Zbiornik ten ma duże znaczenie dla okolicznych miejscowości, gdyż z jego zasobów korzystają m.in.: Chełm, Tomaszów Lubelski, Zamość i Rejowiec Fabryczny.

 

Wewnętrzną kontrolę jakości wody i oczyszczonych ścieków prowadzi akredytowane laboratorium PGKiM. Działalność badawcza laboratorium polega na fizyko-chemicznej kontroli jakości wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb dla potrzeb Spółki oraz klientów zewnętrznych. Poza obsługą, konserwacją i remontami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Spółka świadczy odpłatnie szereg usług także poza terenem miasta. Całodobowe dyżury pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego zapewniają usuwanie powstałych awarii. Zastosowanie nowych technik i materiałów w celu wydobywania i dystrybucji wody sprawiło, że awaryjność sieci wodociągowej w ostatnim czasie zmniejszyła się ponad dwukrotnie. W toku realizacji zadań wynikających z planów rozwoju i modernizacji, Przedsiębiorstwo buduje nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W ramach wolnych mocy przerobowych świadczy też usługi na „zewnątrz” w zakresie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych. Bierze udział w wielu przetargach na roboty budowlane organizowane przez inne podmioty gospodarcze, zgodnie z możliwościami organizacyjno-technicznymi.

W zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami komunalnymi oraz administracją lokalami komunalnymi i budynkami wspólnot mieszkaniowych. Działalność Przedsiębiorstwa obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie usług konserwacyjno-remontowych, roboty budowlane, sprzątanie i inne – w zależności od zawartych umów. Zakład świadczy także usługi w zakresie remontów wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych oraz usługi ogólnobudowlane. Usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego Spółka wykonuje własnym sprzętem transportowym. 

W ramach zagospodarowania odpadów komunalnych używa oddaną do eksploatacji w 2010 r. Bazę Segregacji Odpadów Komunalnych, przez co ograniczono ilość odpadów unieszkodliwianych metodą składowania. Budowa Bazy Segregacji Odpadów Komunalnych dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dla Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategorii II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – nr konkursu 16/RPOWL/6.1/2009. Wysegregowane odpady w ilości około 70% przekazywane są innym podmiotom do dalszego wykorzystania.

bottom of page