top of page

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego  15
tel./fax 67 216 83 08
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl
www.zik.trzcianka.com.pl

Gmina Trzcianka zajmuje powierzchnię ok 575 km², leży w województwie wielkopolskim w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i jest stuprocentowym udziałowcem w Zakładzie Inżynierii Komunalnej na łączną kwotę 41 779 500,00 zł. Zamieszkiwana jest przez ok. 25 tys. osób, z czego samo miasto Trzcianka – 17 340 osób. Tworzy ją 20 sołectw, usytuowanych wśród dużych kompleksów leśnych i jezior. Rozległe panoramy widokowe, obfitość zwierzyny łownej i ryb oraz czyste, nieskażone powietrze świadczą o atrakcyjności terenu miasta i gminy Trzcianka. 

WODOCIĄGI 
W tym roku Trzcianka będzie świętować kolejną rocznicę – 85-lecie wodociągów. Nie jest to wydarzenie tak ważne jak rocznica nadania Trzciance praw miejskich, ale bardzo istotne dla mieszkańców. O tym, że wodociągi są niezbędne, przypomina chociażby drobna awaria t.j. brak wody w kranie, która potrafi wyprowadzić z równowagi niejedną osobę. Dobry poziom usług wodociągowych i kanalizacyjnych tworzy dla miasta warunki dalszego rozwoju, a tym samym podnosi jego atrakcyjność dla inwestorów i jest przyjazne dla mieszkańców. 

Pierwsze urządzenia wodociągowe pojawiły się w mieście w 1930 roku. Zachowane dokumentacje techniczne oraz urządzenia znajdujące się na Stacji Uzdatniania Wody stanowią dziś wartość historyczną. W latach 70. XX wieku, podczas dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i podmiotów gospodarczych, stacja została rozbudowana. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy – Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

  • odprowadzanie i oczyszczenie ścieków;

  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;

  • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych; 

  • wynajem nieruchomości na własny rachunek;

  • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów odzysk surowców;

  • działalność związana z realizacją gospodarki odpadami;

  • utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Trzcianka.

Źródłem poboru wody jest siedem studzien wierconych, ujmujących wody podziemne z formacji trzeciorzędowej o zasobach eksploatacyjnych w kat. „B”, zatwierdzonych decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w ilości

Q = 700 m³/h. Ujmowana woda tłoczona jest do Stacji Uzdatniania i gromadzona w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m³ każdy, a następnie tłoczona do sieci miejskiej. Stacja Uzdatniania Wody jako nieliczna w kraju posiada system wstępnego napowietrzania na złożu koksowym. Zaopatruje ona w wodę: Trzciankę, Niekursko, Straduń, Smolarnię, Sarcz i Dłużewo. Ponadto ZIK Trzcianka obsługuje hydrofornię na terenie gminy w miejscowościach: Biała, Radolin, Teresin, Pokrzywno, Łomnica, Kępa, Stobno, Wrząca, Siedlisko, Przyłęki, Górnica, Rychlik, Biernatowo, Rudka, Nowa Wieś Runowo.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Pobór, uzdatnienie i dostarczanie wody dla mieszkańców naszego miasta jest to tylko jedna strona działalności przedsiębiorstwa. Drugą, nie mniej ważną, jest odprowadzanie ścieków. W Trzciance najstarszą częścią sieci kanalizacji jest ta powstała w latach 1930-1933, obejmująca ulice Grunwaldzką, Gorzowską, 27 Stycznia i Żeromskiego. Do tego czasu ścieki były odprowadzane bezpośrednio lub pośrednio rowami melioracyjnymi do rzeki Trzcinicy, której stan czystości był wówczas katastrofalny. Zakład Inżynierii Komunalnej wybudował dwie oczyszczalnie ścieków. Pierwsza z nich powstała w latach 80. XX wieku, a jej przepustowość wynosiła 2400 m³/d. 

Oczyszczalnia wykorzystywała metodę osadu czynnego, polegającą na tym, że osad trafiał do komór stabilizacji, a następnie na laguny osadowe. Ścieki oczyszczone odprowadzane były poprzez rów melioracyjny do rzeki Trzcinicy.

Wzrost liczby ludności oraz rozwój infrastruktury i gospodarki doprowadziły do sytuacji, że przestała ona należycie spełniać swoje funkcje. Zarówno pod względem przepustowości, jak i efektywności ciągu technologicznego nie była dostosowana do panujących wtedy warunków technicznych i wymagań prawnych Unii Europejskiej. Ciąg technologiczny, na którym oparta była praca oczyszczalni, nie pozwalał na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Wpływało to oczywiście na jakość wody w rzece Trzcinicy. Podjęto wówczas decyzję o modernizacji i rozbudowaniu oczyszczalni, obejmującej swym zakresem zarówno część biologiczną jak i gospodarkę osadową.

Największych zmian dokonano w gospodarce ściekowej gminy w latach 2006-2007. Wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z usuwaniem związków biogennych metodą osadu czynnego. Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji sanitarnej nie tylko z miasta, ale także z pobliskich wiosek: Biała, Teresin, Radolin, Straduń i Smolarnia. Nowa oczyszczalnia zajmuje powierzchnię 38 594 m², a jej przepustowość wynosi

4 000 m³/d. Ilość ścieków dopływających w ciągu roku kształtuje się na poziomie ok. 700 000 m³.

Dziś oczyszczalnia spełnia wszelkie wymogi stawiane przez przepisy ochrony środowiska obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, dzięki systemom wybudowanych przepompowni ścieków (miasto 10 szt., wieś 43 szt.) ścieki sanitarne poprzez układ kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej doprowadzane są do Głównej Przepompowni Ścieków i dalej kolektorami przetłaczane do oczyszczalni.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych jest rzeka Trzcinica. Wprowadzany system monitorowania prawidłowości pracy obiektów przepompowni ścieków, pozwala szybko lokalizować ewentualne awarie systemu oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. Układ rozdzielczy sieci kanalizacyjnej w mieście Trzcianka pozwala na prowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych odrębnymi przewodami. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane przez siedemnaście wylotów kanalizacji deszczowej zakończonych separatorami lub piaskownikami, wprowadzającymi oczyszczone wody do odbiornika (rzeka Trzcinica lub rowy melioracyjne).

Sprzedaż wody w 2014 roku wynosiła łącznie 812 887 m³, z tego na terenie miasta 658 869 m³ i na terenie gminy

154 018 m³. Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej to 190 484 m, w tym na terenie miasta 67 300 m, a na terenie gminy 123 151 m. Łączna ilość odprowadzonych ścieków w 2014 roku wynosiła 654 000 m³, długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 78 600 m, w tym na terenie miasta 41 500 m, a na terenie wiejskim 37 100 m.

bottom of page