top of page
Tuchola_logo copy.jpg

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

89-500 Tuchola, ul. Świecka 68

tel. 52 336 57 30

e-mail: pk@pk.tuchola.pl

www.pk.tuchola.pl

Tuchola_01.jpg

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. rozpoczęło działalność 1 września 1994 roku, przejmując majątek trwały i obrotowy dotychczasowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wartość majątku trwałego wynosiła w tym czasie 0,3 mln zł, zatrudnionych było 150 osób, a przychód za 1995 rok wyniósł 5,6 mln zł. Oprócz majątku, przedsiębiorstwo przejęło również prowadzenie wszystkich rodzajów działalności gospodarczej.  Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 16,1 mln zł, a kapitał zapasowy 6,5 mln zł. Wartość majątku trwałego netto to 40,3 mln zł, a przychód za 2018 rok wyniósł 30,9 mln zł.

Tuchola_02.jpg
Tuchola_04.jpg

Trochę historii
Dzieje firmy, to losy ludzi ją tworzących i historia miasta, z którym jest związana. Od 12 maja 1952 roku działało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tucholi. Jego zadaniem było zapewnienie i zabezpieczenie sprawnego działania urządzeń i usług komunalnych, czyli tego, co miastu i jego mieszkańcom jest niezbędne do życia. Od początku firma miała charakter wielobranżowy i do jej obowiązków należała obsługa gazowni miejskiej, wodociągów i kanalizacji, rzeźni, targowiska i łaźni. Zajmowała się również oczyszczaniem miasta i wykonywaniem usług hotelarskich.


Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo podlegało licznym przemianom organizacyjnym, podążając za wszelkimi zmianami w mieście i gminie. Tak jak zmieniło się miasto i gmina, tak też zmieniała się firma. 1 stycznia 1957 roku w strukturę przedsiębiorstwa włączono zarząd budynkami mieszkalnymi, trzy lata później wyłączono, a w 1972 roku ponownie przywrócono. W kwietniu 1962 roku uruchomiono działalność pogrzebową, a w 1966 roku przejęto z ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej działalność drogową i zieleń miejską. W lutym 1968 roku uruchomiono Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, a w 1974 roku taxi bagażowe, które funkcjonowało 5 lat. W latach 1979-1988 w skład przedsiębiorstwa wchodził także oddział w Koronowie. W styczniu 1980 roku otwarto  wytwórnię mas bitumicznych w Plaskoszu, którą po 20 latach zlikwidowano. 1 stycznia 1969 roku z przedsiębiorstwa wyłączono gazownię miejską.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przekazany do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w styczniu 1975 roku, by ponownie wrócić w struktury przedsiębiorstwa w 1992 roku. W 1975 roku oddano do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy kotłownie, znajdujące się w budynkach mieszkalnych. Branża ta, jako Zakład Energetyki Cieplnej, została włączona do firmy ponownie w 1992 roku. Łaźnia miejska świadczenie usług dla ludności zamknęła w 1972 roku, rzeźnię miejską wyłączono w 1973 roku, usługi hotelarskie przekazano do OSTiW w 1974 roku, a targowisko miejskie do GS Tuchola w 1971 roku. W czerwcu 2006 roku w skład firmy weszła kotłownia przy ul. Witosa, która jest obecnie głównym źródłem ogrzewania dla miasta Tucholi.

Tuchola_16.jpg

Współczesność
Od 1994 roku firma zmieniła formę prawną działalności i teraz funkcjonuje jako spółka prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi. Pracują w nim 162 osoby. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed spółką jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług.

 

Ważne jest też utrzymanie oraz poszerzanie posiadanego rynku usług. Podstawowym celem działania spółki jest zabezpieczanie codziennych potrzeb mieszkańców gminy Tuchola. Struktura firmy oparta jest na organizacyjnie i kosztowo wyodrębnionych branżach:
•    produkcja i przesył wody, odbiorze ścieków – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
•    oczyszczanie ścieków – Oczyszczalnia Ścieków
•    badania wody i ścieków – Laboratorium Analityczne
•    produkcja i przesył ciepła – Zakład Energetyki Cieplnej
•    odbiór i transport odpadów komunalnych – Zakład Usług Komunalnych
•    przyjmowanie, przetwarzanie i zagospodarowywanie odpadów – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
•    kompleksowa obsługa uroczystości pogrzebowych i prowadzenie cmentarza komunalnego w Rudzkim
Moście – Zakład Usług Pogrzebowych
•    budowa i remonty nawierzchni dróg i chodników oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i cieplnych – Zakład Budowy Dróg i Sieci
•    zarząd i administracja nieruchomościami gminnymi i prywatnymi – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
•    naprawie pojazdów i ciągników, montażu instalacji gazowych w pojazdach, wsparciu dla wszystkich branż zakładowych w dziedzinie mechaniki – Warsztat Mechaniczny.


Nadzór branżowy w firmie pełnią: główny mechanik, główny energetyk i automatyk. Ponadto, mocną stroną spółki są prężnie funkcjonujące działy: magazyn oraz zaopatrzenie. Nad sprawami pracowniczymi nadzór sprawuje dział kadr i płac, a nad gospodarką finansową – główny księgowy. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 16,1 mln zł, a kapitał zapasowy 6,5 mln zł. Gmina Tuchola jest jedynym właścicielem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały netto wynosi 40,3 mln zł, a przychód za 2018 rok to 30,9 mln zł.

Tuchola_20.jpg
Tuchola_15.jpg

Inwestycje i modernizacje
Firma dużo inwestuje dzięki pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zewnętrznych bezzwrotnych dotacji. Taką możliwość uzyskano w latach 1999-2000, dzięki zwiększeniu majątku spółki o wartość środków trwałych związanych z prowadzonymi branżami. W najnowszej historii spółki można wskazać kilka ważnych i zakrojonych na szeroką skalę inwestycji:
•    Redukcja zanieczyszczeń atmosfery poprzez modernizację systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Tuchola, lata 2001-2002, projekt zrealizowany ze środków Fundacji Ekofundusz w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz własnych
•    Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, lata 2002-2004, zrealizowaną ze środków Fundacji Ekofundusz w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz własnych
•    Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy, lata 2006-2007, projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
•    Modernizacja Laboratorium Analitycznego w ramach powyższego projektu, włącznie z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zakończonego uzyskaniem akredytacji
•    Rozbudowa i Modernizacja Składowiska Odpadów w Bladowie, gmina Tuchola i uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), lata 2014-2015, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami
•    Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S-7, 2017 rok
•    Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), 2018 rok
•    przygotowania do realizacji projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
•    Wykonanie i wdrożenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie gminy Tuchola, lata 2019-2020, również finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na realizację tych zamierzeń spółka pozyskała ponad 38 mln zł bezzwrotnych środków zewnętrznych (łącznie z Projektem POIiŚ).

Tuchola_08.jpg

Branże funkcjonujące w przedsiębiorstwie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy ul. Warszawskiej 7 zapewnia wodę mieszkańcom Tucholi, dzięki siedmiu studniom głębinowym i stacji uzdatniania wody oraz zbiornikowi retencyjnemu, znajdującemu się na górze Dąbrusia. Poza stacją w Tucholi pracują jeszcze cztery lokalne SUW-y: w Raciążu, Stobnie, Kiełpinie i Legbądzie. Wszystkie te stacje zostały zmodernizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy” i z powodzeniem pracują do dziś. W ramach projektu ulepszono również cztery stacje podnoszenia ciśnienia i pięć przepompowni ścieków. Obecnie firma obsługuje 32 przepompownie ścieków i 36 przepompowni przydomowych. Projekt pozwolił również na budowę na terenie miasta i gminy Tuchola sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, tłoczni ścieków, separatorów do podczyszczania wód deszczowych, a także sieci wodociągowej. Wymieniono również istniejące sieci wodociągowe i zmodernizowano sieci kanalizacji sanitarnej.


Nad większością obiektów można sprawować zdalny nadzór, dzięki zmodernizowanej wizualizacji radiowej i GPRS. Rozpoczynająca się inwestycja wdrażająca system GIS, pozwoli na sprawowanie ciągłej kontroli nad pracą sieci wodociągowej. Najważniejszymi zadaniami systemu GIS w eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego są:
•    inwentaryzacja sieci
•    scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie
•    łatwy i szybki dostęp do danych oraz ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa
•    usprawnienie procesu usuwania awarii
•    umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci poprzez rejestrację
•    archiwizacja i graficzna reprezentacja pomiarów zbieranych za pośrednictwem systemu automatyki przemysłowej
•    możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie analitycznych modeli przestrzennych
•    znaczne usprawnienie obsługi klienta.


Inwestycja przyczyni się do sporej zmiany w zasadach funkcjonowania zakładu i uwspółcześni jego wizerunek. Tak rozbudowany system geoinformacyjny, zintegrowany z narzędziami służącymi do monitoringu i modelowania matematycznego, współpracujący z innymi systemami informatycznymi istniejącymi w zakładzie i spółce sprawi, że przedsiębiorstwo znajdzie się w gronie najnowocześniejszych w regionie.

Tuchola_03.jpg
Tuchola_07.jpg

Oczyszczalnia Ścieków
Historia Oczyszczalni Ścieków w Tucholi sięga roku 1960, kiedy to zaczęto budowę pierwszych obiektów infrastruktury technicznej na terenie obecnej oczyszczalni. Miały one służyć Zakładowi Stolarki Budowlanej STOLBUD. Wymagało to zmiany biegu koryta rzeki Kicz, która jest naturalnym odbiornikiem ścieków oczyszczonych. W obecnej formie oczyszczalnia rozpoczęła pracę w 1991 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z reaktorem typu A2O, umożliwiającym usuwanie związków węgla oraz redukcję związków azotu i fosforu na drodze biologicznej.

 

Oczyszczalnia jest także wyposażona w instalację dozowania koagulantu, służącego do chemicznego strącania fosforu w przypadku, gdy stopień redukcji na drodze biologicznej jest niewystarczający. Modernizacja w latach 2002--2004 objęła wszystkie obiekty oczyszczalni. Przebudowano reaktory biologiczne i zmieniono system napowietrzania. Wprowadzono system mieszadeł w komorach fermentacyjnych, zastosowano nowe urządzenia w części mechanicznej – sito Hubera do separacji skratek i zgarniacz pompowy do separacji piasku. Osadniki wtórne wyposażono w nowe zgarniacze pompowe, a w osadnik wstępny wbudowano nowe zasuwy i elementy ze stali kwasoodpornej. Budynek wirówek doposażono w system dozowania wapna i nowe przenośniki ślimakowe. Istniejące laguny osadowe przerobiono na kompostownię osadu. Przepompownia ścieków, będąca sercem oczyszczalni, otrzymała nowe pompy oraz zagęszczarkę osadu nadmiernego. Zainstalowano przepływomierze, sondy poziomów, pomiary tlenu, pH i redox. Poza tym zmodernizowano wszystkie budynki oraz barierki ochronne. Do nadzoru nad pracą obiektów stworzono nowoczesną dyspozytornię z zaawansowanym systemem automatyki przemysłowej i wizualizacji. Dzięki temu systemowi część procesów odbywających się na oczyszczalni może przebiegać automatycznie, wszelkie dane wyświetlane są na monitorach i tablicy synoptycznej, analizowane w postaci trendów i archiwizowane.


Obecnie oczyszczalnia, po wielu latach pracy i po kilkunastu mniejszych modernizacjach przeprowadzanych we własnym zakresie, stoi u progu kolejnej inwestycji. Sytuację taką wymusiło nie tylko zużycie wszystkich obiektów oczyszczalni, wciąż nowe wymagania przepisów prawnych, ale też stale rosnący napływ ścieków określany na dziś wielkością docelową 35 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Modernizacja obejmie większość obiektów oczyszczalni. Powstaną nowe obiekty związane z gospodarką osadową i odzyskiem biogazu, zmieni się technologia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie poprawy jakości oczyszczania ścieków, poprawy procesu przeróbki osadów oraz zastosowanie procesu fermentacji mezofilowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem na cele energetyczne. Aby to osiągnąć, zdecydowano się na zastosowanie technologii osadu wysoko obciążonego w istniejącym osadniku wstępnym, który będzie stanowił pierwszy stopień oczyszczania biologicznego.

Tuchola_22.jpg
Tuchola_06.jpg

W funkcjonującym obecnie reaktorze, będącym drugim stopniem oczyszczania, zastosowany zostanie system kaskadowy zwiększający przepustowość reaktora, a także system kontroli napowietrzania regulowanego stosunkiem stężenia amoniaku do azotanów. Na głównym ciągu ściekowym zostanie zastosowany dodatkowy reaktor do usuwania azotu w ciągu bocznym, w którym zachodzić będzie proces biologiczny metodą deamonifikacji bez potrzeby dozowania zewnętrznego źródła węgla. Otwarta komora fermentacyjna zostanie zabudowana kopułą membranową, dzięki czemu pełnić będzie funkcję komory WKF. Należy wspomnieć też o jednostce kogeneracyjnej, pompie ciepła i panelach fotowoltaicznych, których zastosowanie poprawi efekt ekologiczny modernizowanej oczyszczalni.
 

Laboratorium Analityczne znajduje się w budynku administracyjnym na terenie oczyszczalni. Zapoczątkowało swoją działalność w 1992 roku jako Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, prowadząc badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody oraz fizyko-chemiczne ścieków i osadów ściekowych. W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich zlewni rzeki Brdy”, laboratorium zostało przebudowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt odpowiedni do wykonywania badań według obowiązujących norm. Modernizacja odbywała się w trzech etapach: budowa, wyposażenie i w końcu wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego PCA dla laboratorium badawczego. W związku z tym zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu programu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w laboratorium. 1 maja 2007 roku laboratorium zostało wydzielone ze struktur ZWiK i działa jako odrębna komórka organizacyjna pod nazwą Laboratorium Analityczne, podlegająca bezpośrednio zarządowi spółki w osobie prezesa zarządu.
 

Po trzech latach przygotowań, 8 czerwca 2009 roku, Polskie Centrum Akredytacji nadało Laboratorium Analitycznemu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1047, potwierdzając spełnienie wymagań normy PE-EN ISO/IEC 17025:2005.
W zakresie zadań laboratorium znajdują się:
•    prowadzenie badań wód ujmowanych, produkowanych i dostarczanych przez przedsiębiorstwo odbiorcom
•    wykonywanie badań ścieków wprowadzanych do kanalizacji, ścieków surowych dostarczanych do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do ziemi i wód powierzchniowych
•    wykonywanie badań dotyczących procesu technologicznego oczyszczania ścieków
•    wykonywanie badań interwencyjnych
•    wykonywanie badań na zlecenie podmiotów zewnętrznych
•    monitorowanie jakości wody w sieci wodociągowej
•    inicjowanie działań korygujących dla przywrócenia jakości wody
•    opracowywanie harmonogramów pobierania materiałów do badań i pobieranie próbek
•    wdrażanie nowych metod analitycznych
•    wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz współpraca z PCA
•    współpraca z terenowymi organami Inspekcji Sanitarnej.


Obecnie Laboratorium Analityczne oczekuje na kolejną modernizację, która jest częścią projektu Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tucholi. Jednostka wzbogaci się o nowe pomieszczenia zaadoptowane z użytkowanych obecnie przez pracowników oczyszczalni, istniejące pomieszczenia laboratoryjne zostaną wyremontowane, a nowy sprzęt pozwoli dotrzymać kroku konkurencji na rozwijającym się rynku badań i analiz chemicznych.

Tuchola_09.jpg
Tuchola_17.jpg

RIPOK
Składowisko odpadów w Bladowie regularnie zmieniało swój wizerunek, jednak inwestycja, którą zrealizowano w latach 2014-2015, zapoczątkowała nowy rozdział w działalności tej branży firmy. Przedsięwzięcie warte ponad 21 mln zł wymuszone zostało przepisami unijnymi, regulującymi zagospodarowanie odpadów. Gdyby nie podjęto się tej ogromnej przebudowy, śmieci z regionu musiałyby trafiać do Świecia lub Grudziądza, a mieszkańcy Tucholi ponosiliby w związku z ty wyższe koszty. Obecnie RIPOK przyjmuje odpady z powiatów tucholskiego i sępoleńskiego. Aby otrzymać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, należało znacznie zwiększyć wydajność zakładu, która wynosi obecnie 25 tys. ton komunalnych odpadów zmieszanych rocznie. Udało się tego dokonać, budując kilka nowych obiektów i zwiększając zatrudnienie. Oprócz wydajności zmienić się musiały również właściwości odpadów trafiających na kwaterę. Nie mogą być tam kierowane, bez wcześniejszego przetworzenia, zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady, które można posortować i odzyskać oraz biologicznie przetworzyć.

 

Budowa instalacji przebiegała w kilku miejscach jednocześnie. Na powierzchni ponad 2 ha wykopano nieckę pod nową kwaterę. Następnie uszczelniono ją warstwą gliny oraz specjalną nieprzepuszczalną folią i geomembraną. Zainstalowano infrastrukturę i urządzenia do odprowadzania gazu składowiskowego. W innym miejscu wybudowano czterokomorową kompostownię frakcji organicznej odpadów komunalnych z płuczką i filtrem biologicznym. Materiał z tuneli trafia na plac dojrzewania o powierzchni 0,5 ha. Kluczowym elementem instalacji jest sortownia odpadów, skupiająca takie urządzenia jak: separatory magnetyczne do wyodrębniania metali, separator optyczny wydzielający frakcję kaloryczną, automatyczną prasę hydrauliczną do formowania balotów z wysortowanych frakcji, sito bębnowe do oddzielenia części organicznych trafiających na kompostownię, kilkanaście przenośników taśmowych i kabinę sortowniczą. W tym ostatnim obiekcie pracownicy segregują odpady, kierując je do odpowiednich boksów. Przy hali sortowniczej wybudowano część socjalną oraz szkoleniowo-konferencyjną. Na terenie RIPOK-u zainstalowano drugą wagę samochodową, wybudowano magazyny na odpady, punkt zlewny ścieków i myjkę przejazdową do specjalistycznych pojazdów. Procesy sortowania i kompostowania wspomagane są przez systemy sterowania i wizualizacji, dzięki którym kierownictwo i obsługa mogą sprawnie realizować zadania i analizować pracę instalacji.
 

Zrealizowany projekt ma proekologiczny charakter i przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz turystycznego wizerunku powiatów tucholskiego i sępoleńskiego.

Tuchola_11.jpg
Tuchola_21.jpg

ZUK
Zakład Usług Komunalnych już w 2002 roku wprowadził na terenie gmin Tuchola, Kęsowo i Cekcyn selektywną zbiórkę odpadów (worki i dzwony). Branża jest dobrze doposażona. Odbiera odpady stałe z terenu gmin: Tuchola, Gostycyn, Kęsowo i Lubiewo. Posiada sprzęt do wywozu odpadów stałych: sześć pojazdów do wywozu pojemników typu SM-110, 120, 240, PL 1100, dwa pojazdy do wywozu kontenerów KP-7, cztery samochody ciężarowe do wywozu odpadów segregowanych, w tym dwa z HDS. Branża prowadzi zbiórkę segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów elektrycznych, elektronicznych i wielkogabarytowych. Angażuje się w różne formy działalności proekologicznej na terenie gminy Tuchola oraz sąsiednich gmin, jak np. współorganizowanie Dnia Ziemi czy różne konkursy dla dzieci.


W 2018 roku zrealizowano 192 448 wywozów odpadów z różnego typu pojemników, w tym: 128 904 wywozy z pojemników SM 120 czy 44 990 wywozów pojemników z popiołem. Spółka jest właścicielem ponad 13 tys. różnego rodzaju pojemników. Również w 2018 roku mieszkańcom obsługiwanych gmin wydano 399 670 worków do segregacji odpadów, w tym mieszkańcom gminy Tuchola – 198 510.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Zakład zapewnia fachowy pochówek z  godnością i szacunkiem dla osoby zmarłej oraz kompleksową obsługę pogrzebów wszystkich wyznań. Dopełnia wszelkie formalności w szpitalach, urzędach, kościołach, zarządach cmentarzy oraz w ZUS. Doskonale sobie radzi w warunkach konkurencji z innymi firmami pogrzebowymi. Do organizacji pogrzebów używa profesjonalnego sprzętu i samochodów. Zakład zajmuje się również administracją i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Rudzkim Moście, gdzie przy finansowej pomocy WFOŚiGW w Toruniu dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Tuchola_13.jpg
Tuchola_12.jpg

ZEC
Zakład Energetyki Cieplnej, po powrocie do zasobów przedsiębiorstwa w 1992 roku, przeszedł w ostatnim ćwierćwieczu wiele zmian. W latach 2001-2002, przy udziale finansowym Fundacji EkoFundusz, zmodernizowano 31 węzłów cieplnych. Chyba największą rewolucją można określić przejęcie Ciepłowni Miejskiej przy ul. Witosa w 2006 roku. Dotychczasowa siedziba ZEC-u mieściła się przy kotłowni miejskiej pod adresem Kościuszki 13, skąd zapewniano ciepłą wodę dla miasta w okresie letnim. Zakład zajmował się również utrzymaniem i eksploatacją sieci i węzłów cieplnych. Pod nadzorem ZEC-u były kotłownie gazowe przy ul. Dworcowej, Świeckiej 48-50, Świeckiej 45 i
pl. Wolności. Dwie ostatnie zlikwidowano, a włączono jeszcze dwie kotłownie: w siedzibie firmy przy Świeckiej 68 i przejętą Ciepłownię Miejską przy ul. Witosa. Ciepłownię Miejską, będącą obecnie siedzibą ZEC-u, wybudowała Gmina Tuchola we współpracy z toruńską firmą PECTOR w 1998 roku. Firma ta, na podstawie umowy z Gminą, eksploatowała obiekt, zasilając miasto w energię cieplną do 2006 roku. Pod zarządem przedsiębiorstwa, w ciepłowni oraz całych zasobach ZEC-u dokonano znaczących modernizacji. W latach 2012-2013 dwa kotły o mocy 5,2 MW zostały uzbrojone w rekuperatory, dzięki czemu odzyskując ciepło ze spalin, zwiększono znacząco sprawność kotłów.

 

W hali ciepłowni zainstalowany jest również mniejszy kocioł o mocy 2,6 MW. W 2017 roku przeprowadzono modernizację systemu automatyki, który wpływa na sprawną obsługę i analizę pracy ciepłowni. Wymieniono zużyte sterowniki, panele sterownicze, komputery i zmodernizowano oprogramowanie wizualizacyjne. W ramach sieci ciepłowniczej wymieniono rury na preizolowane. W pierwszym etapie, w 2011 roku zrobiono to wzdłuż
ul. Warszawskiej od komory K7 do K8 – 270 m oraz od komory K8 do K9 – 150 m. Następnie w 2012 roku przeprowadzono wymianę sieci wzdłuż ul. Dworcowej. Oprócz tego co roku budowane są nowe przyłącza w związku z pozyskiwaniem nowych klientów. Kolejno modernizowane są węzły ciepłownicze. Wprowadza się w nich pełną automatykę opartą między innymi na regulatorach pogodowych. System wizualizacji tych węzłów jest obecnie w fazie przygotowań. Obecnie w zasobach ZEC-u są 83 węzły, sieć cieplna wysokoparametrowa razem z przyłączami ma długość 7600 m, w tym w systemie preizolowanym – 3210 m. Zład wody w sieci cieplnej to ok. 200 m³.

Tuchola_23.jpg
Tuchola_19.jpg

ZGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem 102 nieruchomościami, z czego 22 są własnością Gminy Tuchola, 78 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych i 2 są własnością osób fizycznych. Oprócz administrowania spółka kieruje wszelkimi pracami technicznymi i konserwacyjnymi tj. bieżące remonty, usuwanie awarii i roboty inwestycyjne. Zakład jest również właścicielem 2 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

ZBDiS
Zakład Budowy Dróg i Sieci zajmuje się remontami i budową chodników, dróg, budową sieci wodno-kanalizacyjnych i cieplnych. Eksploatuje również własną kopalnię kruszywa – Tuchola IVa.
W 2018 roku zakład wybudował 6 km sieci wodno-kanalizacyjnych, 24,1 tys. m² nawierzchni dróg i chodników oraz wyremontował 3,4 tys. m² nawierzchni bitumicznej w ramach remontów cząstkowych.

WARSZTAT MECHANICZNY
Spółka oferuje kompleksowy montaż i serwis instalacji LPG marki LandiRenzo, Lovato. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży instalacji gazowych w samochodach pozwala zagwarantować pełen profesjonalizm i najwyższą jakość usług. Systematyczne szkolenia zapewniają wysokie kwalifikacje montażystów. Dzięki temu klient może mieć pewność, że montaż instalacji LPG zostanie przeprowadzony w pełni profesjonalnie i bezpiecznie.

Tuchola_20.jpg
Tuchola_18.jpg
Tuchola_14.jpg
bottom of page