top of page

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA

43-100 Tychy, Al. J. Piłsudskiego 12

tel. 32 325 72 35, fax 32 325 72 85

e-mail: rcgw@rcgw.pl

www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA (RCGW SA) w Tychach zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków pochodzących z całego miasta Tychy. Na przestrzeni ostatniej dekady firma przeszła okres diametralnej metamorfozy, wdrażając wieloletni program remontów i modernizacji oczyszczalni ścieków Tychy – Urbanowice. Wyremontowano część mechaniczną i biologiczną oczyszczalni.

 

Zabudowane zostały dwie niezależne linie technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych. Pierwsza oczyszcza ścieki wg nowoczesnej, opatentowanej i pionierskiej w Polsce technologii C-Tech, opartej na oczyszczaniu ścieków w reaktorach sekwencyjnych SBR wspomaganych beztlenowym selektorem. Druga linia wykorzystuje w procesie oczyszczania przepływowe komory osadu czynnego, które pracują wg technologii zintegrowanego, wysokoefektywnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu.

W latach 2004-2010 firma realizowała w imieniu Gminy Tychy proces inwestycyjny budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Spójności. W ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano ponad 337 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wybudowano 27 przepompowni ścieków, wyregulowano ponad 32 km rowów i potoków oraz zmodernizowano cześć osadową oczyszczalni ścieków. W ramach modernizacji wybudowano: dwie komory fermentacyjne o objętości

5 500 m³ każda, stację zagęszczania osadu, pochodnię biogazu, odsiarczalnię oraz zmodernizowano stację odwadniania osadu, wymiennikownię osadu, zagęszczacze grawitacyjne oraz zbiornik biogazu.

Koszt całości Projektu wyniósł prawie 140 mln EUR, z czego 75 mln EUR stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na Oczyszczalni Ścieków funkcjonują dwa agregaty prądotwórcze o mocy 345 kWh energii elektrycznej i 531 kWh energii cieplnej. Zainstalowane agregaty wytwarzają energię elektryczną i cieplną z biogazu, powstającego jako produkt uboczny w procesie fermentacji osadów. Instalacja ta wytwarza na oczyszczalni ścieków energię elektryczną i cieplną w 100% pokrywając jej potrzeby w tym zakresie, dzięki czemu jest jedynym samowystarczalnym energetycznie obiektem tego typu w Polsce.

 

RCGW SA posiada również wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. RCGW SA wdrożyła również wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz wymagania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu zgodne z normą SA 8000. RCGW S.A. to nowoczesna, innowacyjna firma, wdrażająca wiele pionierskich rozwiązań, zapewniając sobie miejsce w czołówce podobnych firm w Polsce.

bottom of page