top of page

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o.

76-032 Mielno, Unieście, ul. Świerczewskiego 44

tel./fax 94 318 97 50

e-mail: sekretariat@zwk.com.pl

www.zwk.com.pl

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu został powołany aktem notarialnym z dnia 5 października 2007 roku w celu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rejon naszej działalności to miejscowości – Mielno, Mielenko, Unieście, Łazy, Chłopy, Sarbinowo, Gąski, Niegoszcz, Paprotno, Pękalin, Sarbinowo Kolonia System zaopatrzenia w wodę gminy Mielno, oparty jest na zakupie wody pitnej z MWiK w Koszalinie, gminy Będzino i ujęcia wody w Łazach. System zaopatrzenia w wodę gminy Mielno wynika z różnego zapotrzebowania na wodę w sezonie letnim i w okresie posezonowym. Takie zapotrzebowanie wynika z turystycznego charakteru gminy.

Spółka eksploatuje ponad 126 km sieci wodociągowej (w tym magistrala – 39 km, sieci rozdzielcze – (82 km, przyłącza wodociągowe – 5 km). Gospodarka ściekowa gminy Mielno opiera się na dwóch zlewniach ściekowych: Mielno – z oczyszczalnią w Unieściu i Sarbinowo – z oczyszczalnią w Kiszkowie. Sieć kanalizacyjna ma długość 124 km – 42 km kanalizacji tłocznej, 68 km kanalizacji grawitacyjnej i 14,5 km przyłączy kanalizacyjnych. Posiadamy 40 przepompowni ścieków głównych i strefowych. Spółka ZWK Unieście posiada ok. 2500 klientów, głównie prowadzących działalność sezonową. Z uwagi na dużą atrakcyjność i popularność gminy Mielno – rozwija się i klientów przybywa.

Zatrudniamy 42 pracowników, którzy odpowiednio wykształceni, specjalistycznie przeszkoleni i pozytywnie nastawieni czuwają nad prawidłową pracą naszych wszystkich obiektów. Z pewnością odwiedzając gminę Mielno można być spokojnym o jakość wody i prawidłowe gospodarowanie ściekami.

bottom of page