top of page

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

87-200 Wąbrzeźno, ul. Tysiąclecia 8A

tel. 56 688 14 27, fax 56 688 26 27

e-mail: biuro@mzecwik.pl

www.mzecwik.pl

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstał w sierpniu 1997 roku z przekształcenia zakładu budżetowego. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Spółki jest: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody siecią wodociągową w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych jednostek, odbiór ścieków i ich oczyszczanie, prowadzenie Pływalni Miejskiej, wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła do budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli, prowadzenie działalności remontowej i inwestycyjnej w zakresie odtworzenia użytkowanego majątku Spółki.

Działamy głównie na terenie miasta Wąbrzeźna, jedynie w przypadku działalności wodno-kanalizacyjnej dokonuje przesyłu wody do wsi Wałycz oraz odbieramy ścieki z okolicznych gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica i Wąbrzeźno. Stacja uzdatniania wody o wydajności dobowej 3380 m³  oraz oczyszczalnia ścieków funkcjonują na podstawie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych, ścieków komunalnych i ścieków wód opadowych. Woda surowa pobierana jest z ośmiu studni wierconych zlokalizowanych w rejonie ulicy Kętrzyńskiego. Cały układ technologiczny stacji uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowany i wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową wraz z wizualizacją. 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Wąbrzeźna i okolicznych gmin została wybudowana w 1993 roku, w południowej części Wąbrzeźna przy ul. Gen. Pruszyńskiego. Po wielu latach jej użytkowania, zdecydowano o przeprowadzeniu modernizacji obiektu ze względu na brak możliwości automatycznego sterowania procesami, stan techniczny urządzeń oraz pojawiające się przekroczenia w redukcji zanieczyszczeń. W 2013 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej, a od lipca 2014 roku rozpoczęły się intensywne prace przy przebudowie i rozbudowie części biologicznej oczyszczalni ścieków. Całe zadanie podzielone było na trzy etapy, związane z zapewnieniem ciągłości procesu technologicznego pracującej cały czas oczyszczalni. W wyniku modernizacji powstały żelbetowe reaktory biologiczne 2A i 2B, każdy o objętość 2 512 m³  i podzielony na cztery komory: predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji oraz największe – nitryfikacji. Zachodzą w nich wszystkie procesy biologiczne, redukujące zanieczyszczenia w dopływających ściekach do poziomu określonego przez Dyrektywę Unijną 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Kolejnym zbiornikiem, który powstał, jest osadnik wtórny. Następuje w nim sedymentacja oczyszczonych wcześniej ścieków i ciągły odpływ do Strugi Wąbrzeskiej. Dodatkowo wybudowane zostały przepompownie osadu nadmiernego oraz części pływających, zbiornik osadu nadmiernego, stacja dozowania PIX-u, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych oraz sieci technologiczne. Do wszystkich powstałych i zmodernizowanych obiektów doprowadzone zostały nowe przewody zasilające i sterownicze. W reaktorach biologicznych i komorze pomiarowej zamontowana została aparatura kontrolno-pomiarowa, która na bieżąco monitoruje parametry technologiczne.

Całością procesu sterować można z nowego panelu operatorskiego znajdującego się w budynku administracyjnym. Prace budowlane wykonywały firmy: SANMEL Sp. z o.o. z Brodnicy i MELBUD S.A. z Grudziądza. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków zapewnia: zwiększenie redukcji zanieczyszczeń dopływających w ściekach oraz przyjmowania w przyszłości większej ilości ścieków. W 2015 roku, wykorzystując możliwość rozszerzenia projektu, opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”. Zakres prac obejmował rozbudowę placu magazynowego o powierzchni 2 200 m³  wraz z zadaszeniem. Stacja odwadniania osadu oraz sąsiadująca z nią przepompownia osadów i wód nadosadowych zostały gruntownie zmodernizowane, a prasa taśmowa do odwadniania osadów wymieniona na nową o większej wydajności. Stacja odwadniania osadu została rozbudowana o stację higienizacji osadu wapnem palonym. Wykonawcą zadania była firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka. Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków zapewni możliwość zwiększenia wydajności odwadniania osadu nadmiernego, którego uwodnienie będzie mniejsze. Również składowanie na nowym zadaszonym poletku osadowym zmniejszy jego objętość, co przyniesie oszczędności finansowe, przy dalszym unieszkodliwianiu jakim jest zastosowanie w rolnictwie. 

Całkowity koszt obu inwestycji wraz z projektami i nadzorem inwestorskim wynosił około 8 622 tys. zł netto. Na powyższe inwestycje Zarząd Spółki uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania priorytetu POIS.01.01.00 I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w wysokości 4 522 741,72 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została przez Panią Emilię Kawkę-Patek – Prezesa WFOŚiGW oraz Pana Marka Kondraciewicza Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o.o. Dział ciepłowniczy MZECWiK Sp. z o. o. obsługuje, liczące około 14 tys. mieszkańców, miasto Wąbrzeźno. Dwie kotłownie, przy ulicach: Pruszyńskiego i Tysiąclecia, pokrywają około 80% zapotrzebowania na ciepło w zasobach mieszkaniowych wielorodzinnych. 

1 kwietnia 2012 roku Spółka przejęła aportem Pływalnię Miejską im. Pawła Bączyńskiego, zlokalizowaną przy ulicy Matejki. Obiekt składa się z dwóch niecek: sportowej oraz rekreacyjnej, wyposażony jest w 50-metrową zjeżdżalnię oraz saunę suchą. Główne priorytety jakie stawia sobie Zarząd Spółki to: dbałość o naszych Klientów, troska o środowisko naturalne oraz utrzymanie wysokiego poziomu techniczno-technologicznego przy jednoczesnym utrzymaniu cen usług na możliwie optymalnym poziomie.

bottom of page