top of page

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110

tel. 33 823 56 26, fax 33 823 46 38

e-mail: sekretariat@wpwik.com

www.wpwik.com

Miasto Wadowice położone jest w dolinie rzeki Skawy w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Początek historii wadowickich wodociągów na terenie miasta datuje się od końca XIX wieku. Był to rurociąg wykonany z rur drewnianych o średnicy zewnętrznej ok. 300 mm i średnicy wewnętrznej ok. 80 mm. Działał na zasadzie grawitacji. Ujęciem wody była studnia wykonana w górnej części miasta. W czasie prowadzonych na terenie miasta prac kanalizacyjnych w latach 1954-1959 odkryto rurociąg drewniany, w którym płynęła jeszcze woda.

 

W roku 1928 została opracowana przez inż. Włodzimierza Dziakiewicza dokumentacja techniczna na budowę miejskich wodociągów. W roku 1930 rozpoczęto budowę wodociągów dla Wadowic. Roboty zostały zakończone w 1934 r., a powstałe obiekty i sieć oddane do eksploatacji. W kolejnych latach następował intensywny rozwój naszego Przedsiębiorstwa, a rok 1999 to okres przekształceń w obecną formę Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Nasze Przedsiębiorstwo, pobierając wodę ze stacji uzdatniania z ujęcia powierzchniowego rzeki Skawy, dostarcza ją do czterech gmin: Wadowic, Tomic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieprza. Przyjmuje ścieki na miejską oczyszczalnię ścieków z terenów gminy Wadowice. Celem poprawy jakości wody i dostosowania jej do aktualnych wymogów norm polskich oraz unijnych, jak również osiągnięcia unijnych standardów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wadowice, w latach 2004-2010 zrealizowano duże zadanie w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno- ściekowa na terenie aglomeracji Wadowice”. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody – 11.000 m³/dobę, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 8.600 m³/dobę, budowa sieci wodociągowej – 16 km, budowa kolektorów kanalizacyjnych – 52 km, dwie przepompownie ścieków oraz cztery hydrofornie – to efekt zrealizowanego projektu.Nowoczesne i bardzo efektywne, o innowacyjnej budowie i działaniu, filtry DynaSand Firmy AWP Nordic Products AB, będącej reprezentantem w Polsce szwedzkiego koncernu Nordic Water Products, pozwoliły osiągnąć bardzo wysokie parametry jakości wody uzdatnionej, przy dużych wahaniach jakości surowej wody, ujmowanej z ujęcia powierzchniowego rzeki Skawy. Priorytetem działań naszej Spółki jest produkcja smacznej i zdrowej wody oraz oczyszczenie ścieków dla poprawy stanu środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

bottom of page