top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100
tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86, fax 67 262 01 26
 sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
www.mpwik-wagrowiec.pl 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu powstało w roku 1991, wskutek podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile i przejęcia części jego majątku.

 

Zakres działalności spółki obejmował:

 • dostarczanie wody na cele komunalne i przemysłowe 

 • bieżącą eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • konserwację i remonty sieci

 • odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

Zarówno dla gminnych władz samorządowych Wągrowca, jak i zarządu firmy było oczywiste, że ów zakres stanowił tylko etap wstępny do dalszych przekształceń organizacyjnych, w wyniku których miało powstać przedsiębiorstwo kompleksowo obsługujące miasto – od ujęcia wody, jej rozprowadzenie, po oczyszczanie ścieków.

Niemal rok po przejęciu: stacji uzdatniania wody przy ul. Janowieckiej, przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej, oczyszczalni ścieków Łęgowo i całej sieci z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, a także wypełnieniu jasno nakreślonych zadań, 29 kwietnia 1992 roku firma zmieniła nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, stając się spółką z ograniczona odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada gmina miejska Wągrowiec. Zakres działalności nie uległ zmianie i obejmuje dotychczasowe jego kompetencje.

 

W kwietniu 2017 roku minęło 25 lat służenia lokalnej społeczności przez niezawodne dostarczanie czystej, zdrowej wody, przy jednoczesnym odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Wypełnianie misji spółki odbywa się przy pełnej dbałości o środowisko naturalne i ochronę jego zasobów, co spotyka się z uznaniem usługobiorców MPWiK.

 

Aktualnie działalność przedsiębiorstwa – w ramach posiadanej infrastruktury – obejmuje:

 • stację uzdatniania wody z ośmioma studniami głębinowymi 

 • główną przepompownię ścieków przy ul. Klasztornej i 41 przepompowni lokalnych

 • oczyszczalnię ścieków (pod koniec 2017 roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowej oczyszczalni – efekt konkursu POIiŚ.2.3/3/2016 – przy wykorzystaniu funduszy unijnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych)

 • eksploatację sieci wodociągowych – 153,71 km

 • eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami o dł. 100,54 km

 • eksploatację sieci kanalizacji deszczowej (66,5 km) wraz z urządzeniami do ochrony wód 24 kpl

 • pielęgnację terenów zielonych samego miasta i okolic Wągrowca

 • utrzymanie porządku i czystości w mieście. 

 

Ambicją zarówno kierownictwa MPWiK w Wągrowcu, na czele z prezesem zarządu mgr. inż. Krzysztofem Garnetzem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Grzegorzem Tomaszewskim, jak i włodarzy miasta, w tym burmistrza mgr. inż. Krzysztofa Poszwy, jest osiągnięcie najwyższych standardów eksploatacyjnych oraz statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom i dostawcom usług oraz środowisku naturalnemu.

Strategia spółki, ukierunkowana na perspektywiczny jej rozwój, związana jest z: 

 • racjonalnym i efektywnym zarządzaniem obiektami gospodarki wodno-ściekowej, dzięki profesjonalnie i skutecznie działającemu zespołowi ludzi – oddanych pracy i rozumiejących swoją zawodową misję, wykraczającą często poza służbowe obowiązki

 • ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem kompetencji zawodowych zarówno kadry kierowniczej, jak i załogi, a także tworzeniem i promowaniem wysokich standardów, gwarantujących pożądaną jakość świadczonych usług

 • wdrażaniem innowacyjnych technologii

 • nieustannym rozwojem, np. przez pozyskiwanie nowych klientów

 • aktywnym, świadomym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego

 • dbaniem o dobry wizerunek spółki i jej markę nie tylko wśród lokalnej społeczności

 • aktywnym udziałem firmy w życiu miasta i jej mieszkańców. 

bottom of page