top of page

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 39

tel. 74 64 88 100, fax 74 66 65 960
sekretariat@wpwik.pl 
www.wodociagi.walbrzych.pl

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Wodociągi Wałbrzych posiadają 5 oczyszczalni ścieków. Największa z nich, Oczyszczalnia Ścieków Ciernie, jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), spełniającą standardy odprowadzania ścieków dla aglomeracji powyżej 100.000 RLM. Średnią ilość ścieków oczyszczonych, którą w dowolnym dniu roku można odprowadzić z oczyszczalni Ciernie do pobliskiej rzeki Pełcznicy określono na 40.000 m³/d, natomiast maksymalną ilość godzinową ustalono na 4.000 m³/h.

W wyniku procesów oczyszczania powstają odpady technologiczne (zanieczyszczenia mechaniczne lub biologicznie usunięte ze ścieków). Na obiekcie znajduje się zaawansowany układ unieszkodliwiania tych pozostałości procesowych, m.in. produkowany z tego jest biogaz, który służy do wytwarzania energii elektrycznej dla celów własnych oczyszczalni.

Proces oczyszczania ścieków

Ścieki  dopływające systemem kanalizacji oraz dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni poddawane są mechanicznemu oczyszczaniu:

  • na kratach mechanicznych odbywa się ich „cedzenie”, czyli separacja większych odpadów stałych tzw. skratek;

  • w piaskownikach napowietrzanych następuje usuwanie ze ścieków ziarnistych, głównie mineralnych zawiesin: piasku, żwiru itp.;

  • w osadnikach wstępnych sedymentuje na dno zawiesina (głównie organiczna) w postaci osadu wstępnego. 

 

Ścieki mechanicznie oczyszczone są kierowane do reaktorów biologicznych, gdzie przy udziale osadu czynnego następuje mineralizacja organicznych zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. W tym procesie mikroorganizmy (bakterie, pierwotniaki itp.) wykorzystują organiczne zanieczyszczenia jako swoje pożywienie, dzięki któremu rozmnażają się i zyskują energię do życia. W procesach tych zachodzi rozkład zanieczyszczeń ścieków (złożonych związków organicznych) do prostych związków nieorganicznych tj.: wody, dwutlenku węgla, azotu gazowego.

Po usunięciu metodą osadu czynnego związków węgla, azotu i fosforu ścieki przepływają do osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych sklarowanych ścieków. Oczyszczone ścieki są odprowadzane kolektorem do rzeki Pełcznicy.

Nadmiar osadu czynnego powstały w wyniku przyrostu mikroorganizmów wraz z osadem wstępnym po zagęszczeniu podawany jest do zamkniętych komór fermentacyjnych, tzw. WKFz, gdzie prowadzony jest proces fermentacji metanowej, za pomocą którego następuje mineralizacja  osadów ściekowych i produkcja biogazu.

 

Przefermentowany osad kierowany jest do odwadniania w stacji wirówek. Odwodniony osad po higienizacji (w celu usunięcia patogenów chorobotwórczych) wapnem palonym kierowany jest za pomocą podajników ślimakowych na przyczepę ciągnikową, a następnie na plac składowy – tam ulega dosuszeniu i humifikacji (do uzyskania struktury wilgotnej ziemi). Ustabilizowany osad wykorzystywany jest do użyźniania gleby.

 

Biogaz uzyskany w procesie fermentacji jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej (podgrzanie komór fermentacyjnych i obiektów technologicznych) i energii elektrycznej. W 2016 roku z biogazu wyprodukowano 1855,8 MWh, co stanowi blisko 43% łącznego zużycia energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków Ciernie.

Dbamy o środowisko i o potrzeby mieszkańców

Wodociągi Wałbrzych na szeroką skalę prowadzą działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony zasobów wody pitnej wśród mieszkańców z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, tj. gmin: Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Walim, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Czarny Bór (powierzchnia ok. 600 km², ponad 200 000 tys. odbiorców).

Wałbrzyska Akademia Wody – program edukacji ekologicznej dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem tego projektu jest poszerzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja ochrony środowiska, pobudzenie aktywności społecznej w zakresie ekorozwoju, a w szczególności rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska z uwzględnieniem szacunku do przyrody i kształtowania ekologicznych zachowań dotyczących ochrony ujęć wodnych, oczyszczania ścieków i racjonalnego korzystania z zasobów wody. W ramach Wałbrzyskiej Akademii Wody realizowane są działania o charakterze oświatowym, społecznym oraz kulturalnym.

Całoroczny Program Edukacyjny „Skąd się bierze woda w kranie?”

Zgodnie z wartościami firmy, miłość i szacunek do przyrody należy krzewić od najmłodszych lat, dlatego dla uczniów szkół podstawowych przygotowano program edukacyjny, na który składają się spotkania w szkołach, tzw. eko-lekcje, połączone z prezentacją animacji i przekazaniem autorskich książeczek edukacyjnych, które zostały przygotowane specjalnie na ten cel pod opieką metodyka w nakładzie 15 000 egz. W ramach tego projektu organizowany jest także konkurs „Wodny Świat Wałbrzycha”, który był adresowany do 21 000 uczniów ze 120 placówek oświatowych. Uczniowie po każdym etapie konkursu otrzymywali atrakcyjne nagrody indywidualne, a także walczyli o nagrody dla swoich szkół. Dla trzech placówek, które najlepiej wypadły po trzech etapach konkursu, przyznaliśmy nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 6 000 zł, 4 000 zł oraz 2 000 zł.

Klasa zawodowa pod patronatem Wodociągów Wałbrzych

Wodociągi Wałbrzych są patronem klasy zawodowej o profilu: „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”. W trosce o pozyskanie w przyszłości wysokiej klasy specjalistów zobowiązaliśmy się zapewnić uczniom tej klasy praktyki w Zakładzie w Wydziale Wodociągów oraz w Wydziale Kanalizacji. Pod okiem doświadczonych mistrzów adepci odbywali rzetelne praktyki. Zostali odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w odzież ochronną. Najlepsi absolwenci znaleźli zatrudnienie w Wodociągach Wałbrzych.

Dobra woda z kranu

Prowadzona bardzo szeroko przez Wodociągi Wałbrzych akcja „Dobra woda z kranu” ma na celu przybliżyć młodszym i starszym wałbrzyszanom procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz uświadomić ich, że codzienna postawa każdego z nich w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia w mieście i poprawy jakości otaczającego nas środowiska naturalnego, a także, że racjonalne wykorzystywanie zasobów wody pitnej  jest niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania w zgodzie z przyrodą.

W ramach tego projektu przekazano źródełka wody pitnej wszystkim szkołom z terenu działalności Wodociągów Wałbrzych, a także niektórym instytucjom. Na terenie Wałbrzycha zainstalowano 10 ulicznych zdrojów wody pitnej, dzięki którym mieszkańcy mogą ugasić swoje pragnienie podczas codziennych aktywności. W ramach akcji „Dobra woda z kranu” przekazaliśmy 30 tys. dzbanków  z wytłoczonym logo oraz napisem „Dobra woda z kranu”. Poprzez przekazanie eleganckiego dzbanka wprost przekonujemy, że można pić wodę z kranu bez obaw.

 

Dobrą wodę z kranu promujemy również podczas rozmaitych wydarzeń sportowych i kulturalnych w mieście, gdzie pracownicy Wodociągów Wałbrzych częstują chętnych wodą z dodatkiem cytryny, pomarańczy i mięty. Każdorazowo można zaobserwować ogromne zainteresowanie i pozytywny wydźwięk akcji. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w pełni popiera picie wody z kranu w Wałbrzychu.

Wodę piję – zdrowo żyję

Duży nacisk kładziemy również na promowanie zdrowego stylu życia, stąd też wpieramy oraz organizujemy wiele wydarzeń sportowych. Najważniejszą akcją był dwumiesięczny program „Z wodą po zdrowie”, w którym wzięło udział niemal 500 osób.

bottom of page