top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

78-600 Wałcz, Plac Polski 1

tel. 67 258 24 78

e-mail: zwik@zwikwalcz.pl

www.zwikwalcz.pl

Do 1901 roku mieszkańcy Wałcza czerpali wodę z jezior i trzech studni. Kiedy okazało się, że woda ta szkodzi zdrowiu, zawiązano kontrakt z inżynierem Schvenem z Bochum, który zobowiązał się założyć wodociągi miejskie. Pierwsze próbne wiercenia prowadzone były nad brzegiem Jeziora Zamkowego, jednak nie najlepsza jakość wody spowodowała przeniesienie poszukiwań na wzgórze nad jeziorem Raduń. Tam wybudowano wieżę ciśnień i zakład wodociągów, który istnieje do dziś. Wodociągi rozpoczęły pracę 1 października 1901 roku. Z biegiem czasu rozbudowywano sukcesywnie sieć wodociągową i kanalizacyjną. Kiedy w 1975 roku powołano 49 województw, na terenie nowo powstałego województwa pilskiego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile. W jego strukturze organizacyjnej znalazł się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wałczu. Osiem lat później, ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile wyodrębniono wodociągi i kanalizację. Tym samym w czerwcu 1983 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile. W jego skład weszło 11 zakładów rejonowych, w tym również Zakład Rejonowy Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu.

Kiedy w 1991 roku ukazała się ustawa o samorządzie terytorialnym, nakładająca na gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności, Wojewoda Pilski wydał zarządzenie o podziale przedsiębiorstwa. Wszystkie dotychczasowe zadania realizowane przez WPWiK w Pile stały się zadaniami własnymi gminy – w tym również gminy Wałcz. 1 maja 1991 roku powstał budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Sześć lat później Rada Miejska w Wałczu podjęła uchwałę o przekształceniu komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółę prawa handlowego pod nazwą – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu. Firma rozpoczęła działalność z dniem 15 maja 1998 roku i w takim kształcie organizacyjnym działa do dziś. Podstawowym przedmiotem działalności ZWiK jest produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przez wszystkie lata działalności wodociągów w Wałczu zrealizowano wiele małych, jednak niezbędnych inwestycji. W 2005 roku podjęto decyzję o realizacji największej z nich, polegającej na rozbudowie i modernizacji istniejącego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Wałcza. Stan techniczny istniejących obiektów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozostawiał wiele do życzenia, był przyczyną licznych awarii, strat wody w sieci, podtopień oraz napływu wód infiltracyjnych. Ponadto nierozdzielona sieć ogólnospławna oraz przestarzałe urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych niekorzystnie wpływały na jakość wód powierzchniowych i wymagały dostosowania do bieżących wymogów UE. W celu ich poprawy powstał projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza”, którego realizację zaplanowano na lata 2010-2015. Obejmował on rozbudowę i modernizację systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Wałcza.

Opracowana dokumentacja techniczna dla Projektu, podjęcie 22 kwietnia 2008 roku przez Radę Miasta w Wałczu uchwały, w wyniku której Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu stał się beneficjentem niniejszego zadania inwestycyjnego, a zarazem odbiorcą kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, zapoczątkowała realizację Projektu. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – stanowiącego właściwą instytucję wdrażającą, spotkał się z pozytywną oceną Komisji Europejskiej i skutkował podpisaniem 2 października 2009 roku umowy o dofinansowanie Projektu z NFOŚiGW i jego realizację w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

W ramach projektu zaplanowano:

 • rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (32,7 km), kanalizacji deszczowej oraz podczyszczalni ścieków (7,4 km) oraz uzupełnienie systemu wodociągowego (7,1 km);

 • budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej metodą wykopową oraz z zastosowaniem metody przewiertów sterowanych, natomiast renowację kanalizacji wraz z przykanalikami metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego;

 • modernizację budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej m.in. wymianę aeratorów, remont komory reakcji, przebudowę filtrów, wymianę rurociągów i armatury, przebudowę chlorowni i dyspozytorni, instalację nowych dmuchaw, przebudowę kotłowni, systemu wentylacji oraz instalacji wewnętrznej budynku, instalację sprężonego powietrza, remont wszystkich pozostałych pomieszczeń oraz przebudowę istniejącego zbiornika czystej wody, modernizację ujęcia wody, przebudowę pompowni II0: remont istniejących rurociągów międzyobiektowych (wymiana armatury), nowy system AKPiA, przebudowę urządzeń i sieci elektroenergetycznych zasilających SUW.

W ramach realizacji projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w zakresie:

 • budowy: składowiska osadu, stacji dmuchaw, komory stabilizacji tlenowej, kontenerowej stacji zlewczej;

 • wykonania sieci obiektowych i kolektorów;

 • zaprojektowania i wybudowania reaktorów biologicznych RB;

 • rozebrania budynku administracyjno-laboratoryjnego;

 • zaprojektowania i wybudowania międzyobiektowych rurociągów technologicznych;

 • przystosowania stacji transformatorowej i pomieszczenia agregatu do nowych wymagań;

 • zaprojektowania i wybudowania: zasilania SN i nn, sieci rozdzielczej nn, sieci oświetlenia całego terenu i sieci zewnętrznej AKPiA;

 • zaprojektowania i wybudowania instalacji elektrycznych i AKPiA (odbiorczych, obiektowych, wewnętrznych);

 • zaprojektowania i wykonania przebudowy istniejących obiektów: przelewu burzowego przed reaktorami biologicznymi, budynku krat, przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, komory pomiarowej, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu;

 • zaprojektowania i wykonania komory rozdziału przed osadnikami końcowymi;

 • zaprojektowania i wybudowania nowych obiektów: piaskownika, stanowiska PIX, osadników wtórnych;

 • wybudowania pompowni osadu powrotnego/nadmiernego;

 • renowacji kanału sanitarnego do oczyszczalni ścieków DN 1000;

 • zaprojektowania i wykonania dojazdu do projektowanych obiektów;

 • rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego wraz z instalacjami.

 

W ramach Projektu podpisano umowę na dostawę samochodu do czyszczenia kanalizacji. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany, operator może sterować jego pracą, jak i urządzeń do czyszczenia kanalizacji znajdujących się na zewnątrz pojazdu za pomocą paneli sterujących. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dysponuje również samochodem ciężarowym z zabudową części bagażowej, systemem do inspekcji TV, umożliwiającym wykonywanie przeglądów systemów kanalizacyjnych. Przeglądy te dają możliwość precyzyjnego zlokalizowania uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych. Zgodnie z założeniami Projektu po jego realizacji nastąpi wzrost liczby użytkowników o 786 osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wzrost liczby użytkowników sieci wodociągowej o 257 osób. Oprócz powyższych korzyści inwestycja spowoduje, znaczną poprawę jakości wody pitnej, zmniejszą się straty wody w sieci, a także usprawnione zostanie funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Realizacja Projektu umożliwi osobom, które nie posiadały dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, korzystanie z niej, co przyczyni się do wyrównania warunków życia mieszkańców miasta. Realizacja Projektu ma również doprowadzić do wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Traktat Akcesyjny i związany z nim Krajowy Program Oczyszczania Ścieków.

W ramach Projektu podpisano umowę na dostawę samochodu do czyszczenia kanalizacji. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany, operator może sterować jego pracą, jak i urządzeń do czyszczenia kanalizacji znajdujących się na zewnątrz pojazdu za pomocą paneli sterujących. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dysponuje również samochodem ciężarowym z zabudową części bagażowej, systemem do inspekcji TV, umożliwiającym wykonywanie przeglądów systemów kanalizacyjnych. Przeglądy te dają możliwość precyzyjnego zlokalizowania uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych. Zgodnie z założeniami Projektu po jego realizacji nastąpi wzrost liczby użytkowników o 786 osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wzrost liczby użytkowników sieci wodociągowej o 257 osób. Oprócz powyższych korzyści inwestycja spowoduje, znaczną poprawę jakości wody pitnej, zmniejszą się straty wody w sieci, a także usprawnione zostanie funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Realizacja Projektu umożliwi osobom, które nie posiadały dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, korzystanie z niej, co przyczyni się do wyrównania warunków życia mieszkańców miasta. Realizacja Projektu ma również doprowadzić do wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Traktat Akcesyjny i związany z nim Krajowy Program Oczyszczania Ścieków.

16 września 2014 roku podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego organizowanego w Kołobrzegu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konkurs skierowany był do najaktywniejszych instytucji z regionu zachodniopomorskiego, dzięki którym nasze środowisko jest czystsze i piękniejsze. Przedmiotem oceny były przedsięwzięcia realizowane i zakończone w latach 2011-2013. Wprawdzie Spółka nie zakończyła jeszcze inwestycji, lecz mogła pochwalić się już z zakończenia realizacji prac budowlanych z zakresu podstawowego przewidzianego we wniosku o dofinansowanie. Nagrody przyznano w czterech kategoriach tematycznych. Spółka zgłosiła udział zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza” w kategorii „Montaż finansowy – Aktywne i ciekawe zestawienie i pozyskanie środków finansowych w montażu finansowym zadania umożliwiające efektywne wykorzystanie środków wsparcia” i zajął I miejsce, otrzymując czek o wartości 50 tys. zł.​

bottom of page