top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

tel. 22 445 50 00, fax 22 445 50 05

e-mail: dok@mpwik.com.pl

www.mpwik.com.pl

W XIV i XV w. większość mieszkańców Starej i Nowej Warszawy zaopatrywało swoje domy w wodę czerpiąc ją bezpośrednio z Wisły i transportując na własnych plecach. Wybrańcy ciągnęli wodę z przyklasztornych studni lub naturalnych, dziś już nieistniejących, źródeł. Wodę magazynowano w nielicznych, ogólnodostępnych zbiornikach zwanych rząpiami albo krynicami. Przykładem takiego zbiornika jest Gruba Kaśka, zbudowana pod koniec XVIII w. na placu Tłomackim (dzisiejszym placu Bankowym) i zachowana do dziś.

 

W Warszawie, jako pierwszy dostęp do bieżącej wody uzyskał Zamek Królewski. W 1606 roku Jakub Cieśla poprowadził pod dzisiejszym placem Zamkowym sosnowe pnie, uszczelniane i nawiercone, którymi popłynęła woda źródlanego pochodzenia. Reszta mieszkańców stolicy musiała się uzbroić w cierpliwość i zaczekać na ogólnodostępny, profesjonalny system wodociągowy jeszcze 280 lat.

 

W 1876 r. z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy gen. Sokratesa Starynkiewicza oraz Alfonsa Grotowskiego powierzono zaprojektowanie wodociągu inż. Williamowi Lindleyowi, najlepszemu specjaliście europejskiej architektury inżynieryjnej, twórcy m.in. sieci wodociągowej w Hamburgu i Frankfurcie. Od początku trwała burzliwa dyskusja – głosy sprzeciwu dotyczyły zarówno samego projektanta, jak i merytorycznej treści projektu.

 

Po wieloletniej dyskusji dopiero 11 lipca 1881 r. został podpisany kontrakt na przygotowanie szczegółowych projektów oraz nadzór nad całością prac projektowych i wykonawczych. W tym czasie 70-letni schorowany już sir William Lindley zrzekł się swoich praw i obowiązków na rzecz syna, młodego ale niezwykle doświadczonego i utytułowanego Williama Heerleina Lindleya.

 

W 1886 roku zakończono pierwszy etap budowy i uruchomiono filtry powolne. Po raz pierwszy z kranów mieszkańców Śródmieścia popłynęła bieżąca woda. W momencie inauguracji sieć wodociągowa miała ok. 18 km długości, a w cztery lata później już 234 km.

Prace przewidziane w projekcie Lindleya miały trwać 20 lat, ukończone jednak zostały dopiero w połowie lat dwudziestych XX wieku. Głównym powodem był wybuch I wojny światowej. Po przerwie powrócono do realizacji projektu Lindleya. W trakcie dwudziestolecia międzywojennego nadszedł wspaniały okres rozwoju wodociągów i kanalizacji. Aby nadążyć za rosnącymi potrzebami miasta, należało zadbać o zwiększenie ilości wody uzdatnianej przez Stację Filtrów. Podwojenie tej ilości osiągnięto przez zastosowanie filtracji wstępnej, która odbywa się w uruchomionym przez Prezydenta Ignacego Mościckiego w 1933 r. Zakładzie Filtrów Pośpiesznych. Obiekt ten jest zaliczany do cennych zabytków architektury przemysłowej Warszawy.

 

Na terenie Stacji Filtrów, w latach 70. XX wieku, uruchomiono drugi ciąg technologiczny. Zbudowany na licencji francuskiej firmy H. Degremont pracuje w oparciu o procesy koagulacji wody i filtracji w otwartych filtrach pośpiesznych. 

 

Od 125 lat przedsiębiorstwo realizuje swe zadania w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków – dla dobra publicznego. Każdego dnia MPWiK w m.st. Warszawie S.A. obsługuje ponad 75 tysięcy klientów – firm, instytucji i osób prywatnych. W trosce o podnoszenie standardów życia mieszkańców Warszawy oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, strategicznym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Firma dąży do osiągnięcia statusu wzorcowego przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego w Polsce. Cel ten jest realizowany poprzez wysoką sprawność organizacyjną, efektywność działania, bardzo dobrą jakość wody i świadczenie usług o wysokich standardach przez stale podnoszącą swe kwalifikacje kadrę pracowników.

 

Dziś Spółka korzysta z nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń. Realizowane są duże inwestycje w trosce, aby świadczone usługi spełniały wciąż rosnące wymagania klientów w zakresie dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne. MPWiK dba także o zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania pierwszy raz w 2008 roku przyznał Przedsiębiorstwu certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004 w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody, odbierania i oczyszczania ścieków oraz eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W roku 2011 Jednostka Certyfikująca po przeprowadzonym audycie, podjęła decyzję o ponownym przyznaniu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. certyfikatu na kolejne trzy lata.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. mając na uwadze jak bezcennym darem natury jest woda i jak ważne jest podnoszenia świadomości proekologicznej wśród mieszkańców Warszawy, szczególnie tych najmłodszych rozpoczęło w 2007 r. realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”. Ta długofalowa kampania edukacyjna ukierunkowana jest na promowanie zachowań proekologicznych w zakresie racjonalnego korzystania z wody, przekazania w czytelny sposób zagadnień dotyczących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

Ze względu na szeroką rozpiętość wieku dzieci i młodzieży szkolnej, wiążącą się z różnicami posiadanej przez dzieci wiedzy, sposobu przekazywania informacji oraz przygotowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych w trakcie kampanii, została ona podzielona na 4 etapy (etap I – przedszkola, etap II – kl. 1–3, etap III – kl. 4–6, etap IV – gimnazjum). Od początku akcji w zajęciach z Panem Kropelkiem wzięło udział ponad 6000 dzieci.

bottom of page