top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. 

98-290 Warta, ul. Łódzka 1 

tel./fax 43 829 54 01, tel. 43 829 42 60

e-mail: zwikwarta@zwikwarta.pl

www.zwikwarta.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony 15 lipca 1993 roku w oparciu o majątek zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych: Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Sieradzu oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. 

Spółka eksploatuje osiem stacji uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków na obszarze gminy Warta. Naszym celem strategicznym jest stałe dążenie do podnoszenia jakości w produkcji wody i oczyszczaniu ścieków, z uwzględnieniem korzyści naszych interesariuszy.

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem lokalnym i nasz rozwój jest ściśle powiązany z polityką inwestycyjną gminy i zadaniami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków określonymi w planach inwestycyjnych i kierunkach rozwoju gminy.  

Pomimo tego, że generujemy większość problemów charakterystycznych dla małych przedsiębiorstw wodociągowych, w ostatnich latach aktywnie i w coraz większym zakresie uczestniczymy w realizacji zadań inwestycyjnych, planując i realizując kolejne inwestycje takie jak: budowa nowych wodociągów, modernizacje stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Wprowadzamy procedury podnoszące jakość usług, wdrażamy zintegrowany system informatyczny, który ma zapewnić wsparcie zarządzania firmą w kluczowych obszarach, propagujemy etyczne zachowania w biznesie i proekologiczne postawy, dążymy również do stałego podnoszenia kompetencji pracowników w programie podnoszenia kwalifikacji. 

W naszym codziennym działaniu staramy się sumiennie, starannie i rzetelnie wykonywać obowiązki. Nie skupiamy się wszakże tylko na własnych sprawach, ale jesteśmy obecni także w życiu społecznym. Bliska jest nam idea społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego działamy na rzecz środowiska lokalnego wspierając inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne.

bottom of page